Quyết định 213/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 213/QĐ-BTP

Quyết định 213/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:213/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:07/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------------------
Số: 213/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012
của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-BTP ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ CVĐCXDPL.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
 
 
 
Hà Hùng Cường

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ TƯ PHÁP
-------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
 Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012
CỦA VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
Để triển khai Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2012 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật với các nội dung chính như sau:
A. MỤC ĐÍCH
1. Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất những nhiệm vụ của Đơn vị theo Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012.
2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Đơn vị, từng Phòng công tác chuyên môn, mỗi cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý công tác pháp chế và những nhiệm vụ khác được giao.
B. YÊU CẦU
1. Gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Đơn vị với các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp; đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ đề ra trong năm 2012.
2. Phát huy tinh thần chủ động, tự giác, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức và bảo đảm sự phối kết hợp giữa các phòng chức năng trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Đơn vị.
C. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.
2. Chủ trì, xây dựng dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội Khoá XIII.
3. Chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XIII.
4. Chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội Khóa XIII.
5. Phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu Đề án “Cải tiến cách thức tổ chức các kỳ họp của Quốc hội”.
6. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành hoàn thiện dự án Luật Thủ đô trình Quốc hội Khoá XIII tại Kỳ họp thứ 4.
7. Chủ trì, phối hợp xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.
8. Chủ trì xây dựng dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất).
9. Chủ trì, phối hợp xây dựng Đề án “Tiêu chí xác định văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền”.
10 Tổ chức phối hợp với Dự án STAR nhằm triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tọa đàm về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
11. Chủ trì xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.
12. Phối hợp với Uỷ ban pháp luật của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự án Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
13. Chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.
14. Chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.
15. Hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thay thế Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15/11/2007 của liên Bộ Tư pháp - Tài chính.
16. Chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì, tham gia soạn thảo đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
17. Chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phân công các đơn vị thuộc Bộ tham gia các công đoạn xây dựng (gồm tham gia Ban soạn thảo, tổ biên tập, chủ trì góp ý, thẩm định) các văn bản quy phạm pháp luật năm 2012.
18. Tổ chức các buổi làm việc với một số Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh.
19. Tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành hoặc do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì soạn thảo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.
20. Chủ trì, phối hợp hoặc tham gia thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.
21. Chủ trì xây dựng Báo cáo về tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm trong năm 2012 để Bộ trưởng trình Chính phủ.
II. CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật.
2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật sau khi được ban hành.
3. Xây dựng tài liệu tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật cho tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật và tập huấn về công tác theo dõi thi hành pháp luật cho tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và cơ quan tư pháp địa phương, tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các Bộ, ngành và địa phương.
6. Tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trên cơ sở Chương trình công tác của Chính phủ.
7. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước năm 2013.
8. Xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2012 trong phạm vi cả nước.
9. Nghiên cứu xây dựng Chỉ tiêu thống kê quốc gia về thi hành pháp luật và Chỉ tiêu thống kê về thi hành pháp luật ngành tư pháp.
III. CÔNG TÁC PHÁP CHẾ
1. Chủ trì, phối hợp hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế và tiêu chuẩn đối với người làm công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.
2. Hoàn thiện dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.
3. Chủ trì, phối hợp hoàn thiện, trình Ban Bí thư Trung ương Đảng dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh của Đảng đối với công tác pháp chế.
4. Tổ chức khảo sát thực tế và xây dựng Đề án: “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế tại các Bộ, ngành, địa phương”.
5. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm về công tác pháp chế và thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
6. Triển khai việc kiểm tra và chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị sơ kết sau 01 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.
7. Chủ trì, phối hợp tổ chức 03 Hội nghị sinh hoạt pháp chế Bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước.
8. Tổ chức các buổi làm việc giữa Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo một số Bộ, ngành và doanh nghiệp nhà nước.
9. Chủ trì, phối hợp với Dự án “Hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế do USAID (Hoa Kỳ)” tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức pháp chế các Bộ, ngành Trung ương và địa phương theo 3 miền Bắc, Trung, Nam.
10. Chủ trì biên soạn, phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp phát hành cuốn sách “Cẩm nang pháp chế”.
11. Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá việc triển khai nhằm sửa đổi, bổ sung Bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.
IV. CÔNG TÁC KHÁC
1. Tổ chức tiếp nhận và nghiên cứu trả lời các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương về công tác xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật và công tác pháp chế.
2. Hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất”
3. Xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị.
4. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp.
5. Tổ chức thực hiện Dự án phát triển lập pháp do Canada tài trợ.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.
2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trong việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi