Quyết định 481/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------------
Số: 481/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 0792/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Công Thương,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương năm 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- VCCI;
- Lưu: VT, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2012 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2012
 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 

STT
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đơn vị phối hợp
Kết quả
I
NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1
Cho ý kiến đối với những văn bản QPPL có quy định về TTHC;
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
Công văn của Lãnh đạo VPB
2
Thống kê, rà soát những thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác
Thường xuyên
Các đơn vị có thủ tục hành chính cần thực hiện
Văn phòng Bộ và các Đơn vị có liên quan
Văn bản đề nghị của các đơn vị
3
Nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia các văn bản, thủ tục hành chính mới ban hành, các thủ tục sửa đổi, bổ sung
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Các văn bản, TTHC được đăng tải trên CSDLQG
4
Dự thảo và ban hành quyết định công bố của Bộ trưởng đối với những thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; hoặc những thủ tục có quy định nhưng chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác.
Thường xuyên
Các đơn vị có thủ tục hành chính cần thực hiện
Văn phòng Bộ và các Đơn vị có liên quan
Văn bản đề nghị của các đơn vị (kèm theo hồ sơ) gửi về Văn phòng Bộ
5
Đôn đốc thống kê và kiểm tra hồ sơ đề nghị công bố; thẩm tra thủ tục hành chính, các biểu mẫu và dự thảo kèm theo của các đơn vị để trình Lãnh đạo Bộ
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Quyết định công bố của Bộ trưởng
6
Công khai thủ tục hành chính
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
 
Các văn bản, TTHC được công khai minh bạch trên CSDLQG
II
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KSTTHC
1
Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Công Thương
Quý I năm 2012
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Quyết định của Bộ trưởng
2
Xây dựng Kế hoạch hiện đại hóa các thủ tục hành chính của Bộ Công Thương giai đoạn 2012-2015
Quý I, II năm 2012
Văn phòng Bộ và Cục Thương mại điện tử và CNTT cùng trình
 
Quyết định của Bộ trưởng
3
Soạn thảo các văn bản phục vụ việc Kiểm soát thủ tục hành chính
Theo kế hoạch
Văn phòng Bộ
Các đơn vị liên quan
Quy định, Quy chế, quy trình
III
TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN, NÂNG CAO NGHIỆP VỤ
1
Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức
Theo kế hoạch của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
Văn phòng Bộ
 
Giấy mời của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
2
Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho CBCC các đơn vị thuộc cơ quan Bộ.
Sau khi hoàn thành khóa tập huấn của Cục Kiểm soát TTHC
Văn phòng Bộ
Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn
3
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính cho các cán bộ đầu mối về kiểm soát TTHC.
Sau khi kết thúc tập huấn cho các đơn vị
Văn phòng Bộ
Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn
4
Kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị trong việc điền các biểu mẫu thống kê, rà soát và biểu mẫu đánh giá tác động TTHC
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
Báo cáo đánh giá
5
Thực hiện các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành
Theo Kế hoạch của Chính phủ
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Thực hiện theo văn bản chỉ đạo
IV
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SOÁT TTHC
1
Rà soát các thủ tục hành chính theo ngành, lĩnh vực để đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Cục Thương mại điện tử và CNTT và các đơn vị liên quan
Tổng hợp báo cáo LĐB
2
Nghiên cứu, lựa chọn và rà soát theo chuyên đề các TTHC vẫn còn là rào cản khi thực hiện.
Quý II, III năm 2012
Văn phòng Bộ
Các chuyên gia và các đơn vị có liên quan, theo ngành, lĩnh vực
Trình LĐB và cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp
3
Kiểm soát và nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính (chất lượng các biểu mẫu) thông qua việc hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính theo 04 tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả.
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Các Biểu mẫu chuẩn
4
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
Công khai kết quả xử lý các đơn vị
5
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các quy định tại Chương III Nghị định 63/2010/NĐ-CP
Quý II, III năm 2012
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Báo cáo tổng hợp trình LĐB
6
Tổ chức đoàn khảo sát, tham vấn trong nước và nước ngoài về nâng cao chất lượng Kiểm soát TTHC
Quý II, III năm 2012
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Báo cáo
V
HUY ĐỘNG CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THAM GIA KIỂM SOÁT TTHC
1
Huy động chuyên gia theo ngành, lĩnh vực vào hoạt động kiểm soát TTHC.
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị, cá nhân có liên quan
Báo cáo kết quả rà soát của chuyên gia
2
Tổ chức họp, hội thảo tham vấn các đơn vị liên quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Báo cáo
3
Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi liên hệ, thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương
Quý III năm 2012
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Kế hoạch của Bộ
4
Họp thảo luận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Báo cáo
VI
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HIỆN ĐẠI HÓA CÁC TTHC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
1
Nâng cấp Trang thông tin điện tử Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tạo đường kết nối dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị có TTHC
Quý III, IV năm 2012
Văn phòng Bộ
Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ
Sản phẩm sau khi nâng cấp
2
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Sau khi kết thúc rà soát theo ngành, lĩnh vực và theo kế hoạch hiện đại hóa TTHC
Văn phòng bộ, Cục Thương mại điện tử và CNTT
Các chuyên gia và các đơn vị liên quan
Tổng hợp, trình LĐB các TTHC đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến
VII
CÁC CÔNG TÁC KHÁC
1
Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ
Theo định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Báo cáo
2
Tham mưu, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền, áp dụng hình thức, biện pháp xử lý đối với việc không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có)
Thường xuyên
Văn phòng Bộ
Các đơn vị có liên quan
Tờ trình, Công văn của Lãnh đạo Văn phòng
3
Tham gia góp ý kiến và xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị cán bộ công chức liên quan trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
Quý IV năm 2012 hoặc đột xuất
Văn phòng Bộ
 
Công văn của Lãnh đạo Văn phòng Bộ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi