Quyết định 2071/QĐ-BKHĐT 2018 thành lập Bộ phận một cửa Bộ Kế hoạch Đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

Số: 2071/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực thuộc Văn phòng Bộ.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhiệm vụ
a) Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận Một cửa; nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử;
b) Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;
c) Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.
2. Quyền hạn
a) Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
b) Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết;
c) Theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền cử đến công tác tại Bộ phận Một cửa về việc chấp hành thời gian lao động, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy của cơ quan;
d) Thực hiện các quyền hạn khác được giao theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Bộ phận Một cửa gồm:
a) Trường bộ phận do một Lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm, một Phó Trưởng bộ phận do Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính-Tổng hợp kiêm nhiệm và có ít nhất hai chuyên viên chuyên trách do Văn phòng Bộ bố trí.
b) Các công chức kiêm nhiệm khác do Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có trách nhiệm cử công chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.
c) Thành viên Bộ phận Một cửa thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo phân công của Trưởng bộ phận; được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.
2. Trưởng bộ phận có trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa.
3. Bộ phận Một cửa được sử dụng bộ máy, biên chế, trụ sở, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Điều 4. Trung tâm Tin học
Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Trưởng bộ phận Một cửa và Người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);

Trung tâm tin học;

VPB (10b);

Lưu: VT, TCCB (3b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Chí Dũng

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018

STT

Tên Công chức

Chế độ làm việc

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Ghi chú

1

Ông Đoàn Đạt

Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Phó Chánh Văn phòng Bộ

 

2

Ông Trần Anh Phương

Phó Trưởng bộ phận (kiêm nhiệm)

Trưởng phòng, Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ

 

3

Bà Lê Thị Thùy Vân

Thường trực

Chuyên viên, Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ

 

4

Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Thường trực

Chuyên viên, Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ

 

5

Bà Nông Thị Hồng Hạnh

Kiêm nhiệm

Chuyên viên, Vụ Kinh tế đối ngoại

 

6

Ông Lê Văn Lương

Kiêm nhiệm

Chuyên viên, Cục Phát triển doanh nghiệp

 

7

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh

Kiêm nhiệm

Chuyên viên, Cục Đầu tư nước ngoài

 

nhayDanh sách công chức làm việc tại bộ phận một cửa ban hành kèm theo Quyết định 2071/QĐ-BKHĐT được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 299/QĐ-BKHĐT.nhay

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực