Quyết định 299/QĐ-BKHĐT sửa đổi bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

Số: 299/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 3 như sau:
“a) Trưởng bộ phận do một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm, một Phó trưởng bộ phận do Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Tổng hợp kiêm nhiệm và có ít nhất một chuyên viên chuyên trách do Văn phòng Bộ bố trí.”
2. Sửa đổi Phụ lục kèm theo về nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa (danh sách kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2018 về Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Người đứng đầu các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);

Trung tâm tin học (đăng tin n.bộ):

- Các đơn vị: VPB, KTĐN, PTDN, ĐTNN, QLĐT;

- Lưu: VT, TCCB (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Đại Thắng

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

(Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Họ và tên

Chế độ làm việc

Chức vụ đang công tác

1

Ông Doãn Đạt

Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Bộ

2

Ông Trần Anh Phương

Phó Trưởng Bộ phận (kiêm nhiệm)

Trưởng phòng KSTTHC - TH, Văn phòng Bộ

3

Ông La Anh Tuấn

Thành viên (kiêm nhiệm)

Phó Giám đốc Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu

4

Bà Hoàng Thị Kim Oanh

Thành viên (thường trực)

Công chức, Phòng KSTTHC-TH, Văn phòng Bộ

5

Bà Nông Thị Hồng Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Công chức, Vụ Kinh tế đối ngoại

6

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Đầu tư nước ngoài

7

Bà Ngô Thị Minh Thu

Thành viên (kiêm nhiệm)

Viên chức, Cục Phát triển doanh nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực