Quyết định 2031/QĐ-BKHĐT 2018 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

Số: 2031/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đu tư;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Các đơn vị: CIEM, ĐTNN, QLĐT, ĐKKD, KTĐN, KTNN, TĐKT, PTD
N, TCCB, PC;
- Trung tâm Tin họ
c (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (P.KSTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Đại Thắng

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TT

Nội dung công việc

Tiến độ thực hiện

Đơn vị thực hiện

Kết quả

I

Xây dựng các kế hoạch trin khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

1

Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 (bao gồm cả kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kim soát TTHC).

Tháng 12/2018

Văn phòng Bộ

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019.

2

Xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018.

Tháng 12/2018

Văn phòng Bộ

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch rà soát TTHC năm 2018.

3

Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện hoạt động KSTTHC năm 2019.

Tháng 1- 5/2019

Văn phòng Bộ

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện hoạt động KSTTHC năm 2019.

4

Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hot động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ.

Tháng 6- 12/2019

Văn phòng Bộ

Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ.

5

Xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn công tác tại một số địa phương trong nước để đánh giá tình hình thực hiện công tác kim soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương.

Tháng 6- 12/2019

Văn phòng Bộ

Kế hoạch tổ chức đoàn công tác tại một số địa phương và triển khai thực hiện (nếu btrí được kinh phí).

6

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo Quyết định số 559/QĐ-TTg

Tháng 1 - 12/2019

Văn phòng Bộ

 

7

Thực hiện triển khai một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành kế hoạch thực hiện Nghị đnh 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong gii quyết TTHC tại Bộ kế hoạch và Đầu tư

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ

Thực hiện theo Quyết định số 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 của bộ KH và ĐT

8

Phối hợp với Vụ Thi đua Khen thưng và Truyền thông xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính trong kế hoạch truyền thông chung năm 2019 của Bộ

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưng và Truyền thông

 

II

Bo đảm chất lưng các quy đnh về TTHC

 

 

 

1

Đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện đánh giá tác động TTHC được quy định trong các VBQPPL do Bộ chủ trì xây dựng theo Kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan

Các bản đánh giá tác động TTHC quy định tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định, ti Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

2

Htrợ các đơn vị trong việc điền các biểu mu đánh giá tác động TTHC theo hướng dẫn tại các Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1- 12/2019

Văn Phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

Biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính bảng tính chi phí tuân thủ TTHC theo đúng quy định gửi kèm trong hồ sơ đề nghị thẩm định.

3

Tham gia góp ý và phối hợp thẩm định đối với TTHC quy định trong dự thảo các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ

Văn bn góp ý đối với TTHC, kết quả thẩm định về TTHC trong Báo cáo thẩm định dự tho Thông tư.

4

Triển khai kế hoạch rà soát TTHC năm 2019 của Bộ

 

 

Quyết định phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC

III

Đảm bảo nh công khai minh bch ca TTHC

1

Thống kê, công bố các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1- 12/2019

Các đơn vthuộc Bộ, Vụ pháp chế, Văn phòng Bộ

Các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2

Niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị trc tiếp giải quyết TTHC của Bộ.

Tháng 1- 12/201 9

Các đơn vị có liên quan

Niêm yết theo hướng dẫn thống nhất tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

3

Nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ

Theo quy định tại Thông tư s02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

4

Cập nhật, đăng ti, công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi qun lý của Bộ trên Cng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời thông tin về TTHC đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

IV

Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tc hành chính

1

Duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin chuyên mục “Bộ thủ tục hành chính” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 1- 12/2019

Trung tâm Tin học, Văn phòng Bộ

Tăng cường tính hp dẫn, kết quả và hiệu qutuyên truyền của chuyên mục.

2

Duy trì liên kết với chuyên mục “Thủ tục hành chính” trên trang tin điện tử của Cục KSTTHC, của 24 Bộ, ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương.

Tháng 1- 12/2019

Trung tâm Tin học, Văn phòng Bộ

Đặt liên kết với các trang tin điện tử tương ứng của các Bộ, ngành, đa phương.

3

Duy trì kết nối thông tin về cải cách TTHC của Bộ trên Cơ sở DLQG về TTHC.

Tháng 1- 12/2019

Văn Phòng Bộ, Trung tâm Tin học

Thông tin trên CSDLQG về TTHC.

4

Chủ trì, hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về KSTTHC.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương

Phối hợp với các địa phương đảm bảo việc sử dụng, khai thác Hệ thng quản lý và đánh giá về KSTTHC được thuận lợi.

V

Các hot đng kiểm soát TTHC khác

1

Tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ KSTTHC do Cục KSTTHC tổ chức.

Theo kế hoạch của Cục KSTTHC

Văn phòng Bộ

Nâng cao nghiệp vụ cho công chức Phòng KSTTHC.

2

Phổ biến kiến thức về nghiệp vụ KSTTHC (Tổ chức lp tập huấn hoặc gửi đăng tải tài liệu và hỗ trợ khi có vướng mắc).

Tháng 4- 12/2019

Văn phòng Bộ, Vụ TCCB và các đơn vị thuộc Bộ

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công chc làm đu mối kiểm soát TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ,

3

Triển khai hệ thống một ca liên thông tại trong giải quyết TTHC tại Bộ.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ, Cục ĐTNN, và các đơn vị có liên quan

Hệ thống một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại bộ được thành lập và hoạt động.

VI

Tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, trả lời phn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và TTHC.

Tháng 1- 12/2019

Các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Bộ

Báo cáo về công tác trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và TTHC của Bộ

2

Công khai kết quxử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo thẩm quyền.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

Đăng ti trên chuyên mục “Bộ thủ tục hành chính và dịch vụ công” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công văn trả lời cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến ngh.

3

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương trong việc tuyên truyền, tiếp nhận và xlý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương

Phối hợp với các địa phương đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được thuận lợi.

4

Công khai kết quả tr lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, người dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Tháng 1- 12/2019

Văn phòng Bộ

Kết quả trlời phản ánh kiến nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đu tư tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi