Quyết định 2005/QĐ-BNN-VP 2019 Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2005/QĐ-BNN-VP

Quyết định 2005/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2005/QĐ-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:31/05/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ NNPTNT

Ngày 31/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 2005/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, trong Quý IV/2019, Văn phòng Bộ và Trung tâm Tin học và Thống kê chủ trì ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công của Bộ; Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ.

Đồng thời, Trung tâm Tin học và Thống kê chủ trì hoàn thiện phần mềm, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Cổng Dịch vụ công của Bộ hoạt động thông suốt, hiệu quả. Hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chuẩn hóa các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tân Tin học và Thống kê đảm bảo các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý III/2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2005/QĐ-BNN-VP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

Số: 2005/QĐ-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê quyệt Đ án Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, VP(KSTTHC)(30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BNN-VP ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết lập, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thm quyền giải quyết của Bộ;

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

2. Yêu cầu

a) Cổng Dịch vụ công của Bộ có tên miền thống nhất theo dạng: dichvucong.(tên bộ).gov.vn với giao diện ngôn ngữ tiếng Việt, e-services.(tên bộ tiếng Anh).gov.vn với giao diện ngôn ngữ tiếng Anh; tên bộ đặt theo quy định của pháp luật; là giao diện để giao tiếp với tổ chức, cá nhân có những chức năng sau:

- Cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Thủ tục hành chính được cung cấp bao gồm các thông tin chính được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính gồm Mã thủ tục hành chính, các nội dung bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính và các thông tin khác: Mã định danh cơ quan; Mức độ dịch vụ công trực tuyến;

- Xác thực người dùng theo phương thức tích hợp với hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia và biện pháp xác thực theo Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

- Tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trực tiếp hoặc qua kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Tra cứu thông tin theo các mức độ xác thực: Mức độ không đòi hỏi xác thực: Công khai các thông tin về mã số hồ sơ thủ tục hành chính và mức độ hoàn thành việc giải quyết thủ tục hành chính; Mức độ đã được xác thực: Cung cấp thông tin trạng thái giải quyết thủ tục hành chính của người dùng đến cấp độ phòng, ban chuyên môn; tình hình, kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dùng; các thông tin, hồ sơ điện tử của người dùng đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công;

- Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên giao diện Cổng thông qua Bộ câu hỏi - trả lời mẫu và thông tin tổng hợp những nội dung hỏi đáp đã thực hiện trên cổng và qua hệ thống tổng đài/ số điện thoại chuyên dùng (nếu có); qua tính năng trả lời người dùng như kênh giao tiếp trên giao diện cổng, công cụ hỗ trợ tự động (nếu có);

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính và kết nối, chia sẻ thông tin với Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp;

- Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của Bộ;

- Thống kê, tổng hợp tình hình cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính từ Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ;

- Kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin theo các chức năng với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

b) Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ là hệ thống thông tin nội bộ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân phải có những chức năng sau:

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân từ Bộ phận Một cửa, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ tự động sinh mã số hồ sơ thủ tục hành chính đề theo dõi việc xử lý hồ sơ, trả kết quả;

- Quản lý toàn bộ quá trình giải quyết đối với từng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ghi nhận từng bước thực hiện của quá trình theo thời gian thực và lưu trữ thông tin lịch sử của việc giải quyết thủ tục hành chính;

- Đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp theo kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoặc thông qua tích hợp thông tin từ Cổng dịch vụ công;

- Cung cấp tình trạng giải quyết thủ tục hành chính cho Cổng Dịch vụ công của Bộ, Cổng Dịch vụ công quốc gia để công khai theo quy định của pháp luật;

- Quản lý việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức kể từ khi nhận được ý kiến của các tổ chức, cá nhân; quản lý việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;

- Kết nối, tích hợp với Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia để cung cấp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong kỳ báo cáo theo quy định.

c) Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bảo đảm tính thống nhất trong quá trình đầu tư, xây dựng, tuân thủ nguyên tắc Bộ chỉ có một Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Bộ;

- Bảo đảm khả năng tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để truy xuất dữ liệu thủ tục hành chính của Bộ;

- Hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tiếp nhận và nhập thông tin điện tử của hồ sơ thủ tục hành chính được tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện theo tất cả các cách thức quy định;

- Hỗ trợ xác thực thông tin công dân, doanh nghiệp thông qua việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu khác liên quan; hỗ trợ việc nộp, thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí thông qua kết nối với cổng thanh toán tập trung của quốc gia hoặc các hệ thống thanh toán trực tuyến hợp pháp khác;

- Cung cấp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị đầu mối giải quyết thủ tục hành chính của bộ;

- Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá tiến độ, chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

- Chia sẻ thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ đã được xác thực và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa tới cơ sở dữ liệu của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

d) Nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin: Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ và Cổng Dịch vụ công quốc gia được kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin trên cơ sở Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu phát triển từ Trục liên thông văn bản quốc gia.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ trong Quý IV năm 2019

- Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công của Bộ

- Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ.

2. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

a) Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của Bộ

- Hoàn thiện phần mềm Cổng Dịch vụ công của Bộ;

- Hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm;

- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Công Dịch vụ công của Bộ hoạt động thông suốt.

b) Thiết lập Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ

- Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ;

- Rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong Quý II năm 2019 và cập nhật thường xuyên;

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ hoạt động thông suốt.

c. Kết nối Cổng Dịch vụ công của Bộ, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia

- Đảm bảo các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của Bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý III năm 2020;

- Hiệu chỉnh Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý II năm 2020.

3. Xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý IV năm 2019.

4. Tiếp nhận và trả lời ý kiến trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

(Chi tiết Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ quy định tại Kế hoạch này.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

3. Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình quản lý ngân sách của Bộ.

4. Hàng tháng, quý, 6 tháng, năm các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ về Bộ (qua Văn phòng Bộ) trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung kế hoạch thực hiện cho phù hợp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Bộ (qua Văn phòng Bộ) để tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2005/BNN-VP ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn)

 

TT

Nội dung

Sản phẩm hoàn thành

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN QUY CHẾ

1

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công của Bộ

Quy chế được ban hành

- Văn phòng Bộ

- Trung Tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV năm 2019

 

2

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin mt cửa điện tử của B

Quy chế được ban hành

- Văn phòng Bộ

- Trung Tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc B có liên quan

Quý IV năm 2019

 

II

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN HẠ TẦNG KỸ THUẬT, CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU

1

Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công của Bộ

1.1

Hoàn thiện phần mềm, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Cổng Dịch vụ công của Bộ hoạt động thông suốt, hiệu quả

Cổng Dịch vụ công của Bộ được hoàn thiện, vận hành thông suốt, hiệu quả

Trung Tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV năm 2019

Quyết định 3616/QĐ-BNN-VP giao Trung tâm tin học và Thống kê thực hiện trong Quý II năm 2019

1.2

Chuẩn hóa các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm

Các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm được chuẩn hóa

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Vụ Pháp chế

- Văn phòng Bộ

Hàng năm

 

1.3

Hoàn thiện, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm

Các dịch vụ công trực tuyến mức đ3, 4 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm được hoàn thiện, và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trung Tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

 

 

2

Thiết lập Hthống thông tin một cửa điện tcủa Bộ

2.1

Xây dựng phn mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ

Phần mềm được xây dựng

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV năm 2019

Quyết định 3616/QĐ-BNN-VP giao Văn phòng Bộ và Trung tâm tin học và Thống kê thực hiện trong Quý II năm 2019

2.2

Rà soát, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong Quý II năm 2019 và cập nhật thường xuyên

Quyết định của Bộ trưởng ban hành quy trình thtục hành chính thuộc thm quyền của Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Văn phòng Bộ

- Trung tâm tin học và Thng kê

Quý II năm 2019 và cập nhật thường xuyên

 

2.3

Đảm bảo hạ tng kỹ thuật cho Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ hoạt động thông suốt, hiệu quả

Trung tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV năm 2019

 

3

Kết nối Cổng Dch vcông của Bộ, Hệ thống thông tin mt cửa điện tử của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia

3.1

Đảm bảo các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý III năm 2020

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một ca của Bộ được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trung Tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý III năm 2020

Quyết định 3616/QĐ-BNN-VP giao Trung tâm tin học và Thống kê thực hiện trong Quý IV năm 2020

3.2

Hiệu chỉnh Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ để có thể sử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Quý II năm 2020

Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ có thsử dụng chung Hệ thống xác thực của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trung tâm Tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý II năm 2020

 

4

Xây dựng Bộ câu hi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tcủa Bộ và tích hợp trên Cng Dịch vụ công quốc gia

Bộ câu hi/trả lời được công khai, tích hợp (tối thiểu 500 câu hỏi/trả lời)

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV năm 2019

 

5

Tiếp nhận và trả lời ý kiến trên Hệ thng thông tin tiếp nhận, xlý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tchức và đăng tải công khai trên Cng Dịch vụ công quốc gia.

Các kiến nghị được tiếp nhận, trả lời và đăng ti công khai

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường xuyên

 

6

Bố trí kinh phí thực hiện các nội dung công việc bảo đảm Kế hoạch

Kế hoạch kinh phí thực hiện hàng năm được phê duyệt

- Vụ Tài chính (kinh phí sự nghiệp)

- Vụ Kế hoạch (kinh phí dự án đầu tư)

- Văn phòng Bộ

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Trung tâm Tin học và Thống kê

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Hàng năm

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi