Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT 2019 thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1461/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hải An
Ngày ban hành:28/05/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ GD-ĐT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/05/2019.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương xây dựng kế hoạch, kiện toàn Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 và kinh phí hoạt động trong quý II, III/2019. Từ tháng 05 - 12/2019, Cục Công nghệ Thông tin chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, Bộ sẽ đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cũng theo Quyết định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án 896, đồng thời tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1461/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896);

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BCĐ896 ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ nội dung công việc và phân công nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện. Văn phòng giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra, Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- BCĐ896 (qua Bộ Công an);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC:04 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hải An

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2019 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Kết quả

I. Xây dựng kế hoạch, kiện toàn Tổ Công tác và kinh phí hoạt động

1

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 5/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch

2

Kiện toàn Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ

Quý III/ 2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: Vụ Tổ chức cán b.

Quyết định của Bộ trưởng kiện toàn Tổ Công tác

3

Phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động của Đán 896 tại Bộ.

Quý II/2019

Chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Phối hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ.

Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án 896

II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ tháng 5 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin;

Phối hợp: Văn phòng.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

2

Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý III, IV/2019

Chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin;

Phối hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản đề xuất

3

Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu về giáo dục

Từ tháng 5 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Văn phòng; Cục Công nghệ Thông tin;

Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

 

III. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

1

Thực hiện hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Quý IV/2019

Chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện ra soát theo phạm vi quản lý.

Phối hợp: Văn phòng.

Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

2

Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Quý IV/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức cá nhân

IV. Tổ chức thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT

Quý II/2019

Chủ trì: Văn phòng.

Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch

2

Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sửa đổi các văn bản QPPL để thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ

Từ tháng 7 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: Vụ Pháp chế; các đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân

3

Triển khai sửa đổi các văn bản QPPL được giao tại Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ theo lộ trình xây dựng CSDL quốc gia về dân cư và theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896

(Theo tiến độ triển khai, vận hành CSDL quốc gia về dân cư)

Chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện.

Phối hợp: Văn phòng, Vụ pháp chế.

Các văn bản QPPL được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ.

V. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án

1

Tổ chức họp Tcông tác thực hiện Đề án 896 của Bộ cho ý kiến về các nội dung:

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896 của Bộ;

- Triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch thực thi Nghị quyết số 89/NQ-CP.

Từ tháng 5 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

 

2

Tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của Bộ

Quý IV/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân về phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân

3

Xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư

Từ tháng 7 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Cục Công nghệ Thông tin;

Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng.

Phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu

4

Tham dự các cuộc họp, hội thảo liên quan đến Đề án 896 năm 2019 do Ban Chỉ đạo 896 tổ chức

Năm 2019

Chủ trì: Văn phòng

Phối hợp: Cục Công nghệ thông tin.

 

 

Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

 

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: Cục Công nghệ Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ.

 

5

Hội thảo lấy ý kiến về phương án xây dựng Cơ sở dữ liệu về giáo dục và kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu về giáo dục

Từ tháng 5 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: Cục Công nghệ Thông tin, các đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân

6

Hội thảo đề xuất nhu cu kết nối thông tin giữa các Cơ sở dữ liệu về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ tháng 9 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Văn phòng, Cục Công nghệ Thông tin;

Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

Văn bản tổng hợp các đề xuất

VI. Các hoạt động khác

1

Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án

Từ tháng 5 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: Thành viên TCông tác thực hiện Đề án.

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề án.

2

Cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên đối với các hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên

Từ tháng 5 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính;

Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

 

3

Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án

Từ tháng 5 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Văn phòng;

Phối hợp: Thành viên TCông tác thực hiện Đề án.

 

4

Tổng kết năm 2019

Tháng 12/2019

- Chủ trì: Văn phòng

- Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo của Bộ về triển khai thực hiện Đề án 896 gửi Ban Chỉ đạo 896.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi