Quyết định 1878/QĐ-BGTVT 2017 Quy chế công khai kết luận thanh tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

S: 1878/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2012 của Chính phủ quy định về các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận ti,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục: Đường st Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, thtrưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Th
trưởng:
- Các Cục, Tổng cục thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện t
Bộ GTVT;
- Tran
g Thông tin điện tử Thanh tra GTVT;
- B
áo Giao thông:
- Lưu: VT, TTr (15b).

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

 

QUY CHẾ CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1878/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm, nội dung, hình thức và phương thức công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Thanh tra Bộ), các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vn ti, trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, thanh tra viên, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuộc Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận ti.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận ti được hiu là việc công khai các kết luận thanh tra do Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ, Th trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận ti ban hành.

2. Thông báo kết lun thanh tra là văn bản tóm tt nội dung kết luận thanh tra được quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 4. Nguyên tắc công khai kết luận thanh tra

1. Kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận ti phi được công khai theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra liên quan đến bí mật nhà nước.

2. Việc công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải phải bo đảm đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức và phương thức theo quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật: các tài liệu liên quan đến việc công khai phi được lập thành hồ sơ công khai và lưu trong hồ sơ cuộc thanh tra.

 

Chương 2. TRÁCH NHIỆM, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

 

Điều 5. Trách nhiệm công khai kết luận thanh tra

Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức việc công khai kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra do đơn vị được giao chtrì thực hiện.

Điều 6. Nội dung kết luận thanh tra được công khai

1. Nội dung kết luận thanh tra được công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế này là văn bn kết luận thanh tra, trừ những nội dung có liên quan đến bí mật nhà nước.

2. Nội dung kết luận thanh tra được công khai theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này phải được xây dựng thành thông báo kết luận thanh tra. Thông báo kết luận thanh tra gồm các nội dung sau:

a) Nội dung thanh tra;

b) Ưu điểm và những vi phạm phát hiện qua thanh tra:

c) Kiến nghị xlý hành chính, kinh tế, hình sự và các kiến nghị khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hình thức công khai

1. Công bố tại cuộc họp do Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc người được ủy quyền chủ trì với sự tham gia của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo khoản 1 Điều này, tùy theo tính chất của tng cuộc thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lựa chọn ít nhất một trong các hình thức sau để công khai thông báo kết luận thanh tra:

a) Công khai thông báo kết luận thanh tra trên cng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (chuyên mục hệ thống công khai minh bạch - mục công khai đại chúng);

b) Công khai thông báo kết luận thanh tra trên Trang Thông tin điện tcủa Thanh tra Bộ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vn ti:

c) Yêu cầu đối tượng thanh tra niêm yết công khai thông báo kết luận thanh tra tại trụ scủa đối tượng thanh tra;

d) Thông báo kết luận thanh tra trên phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo nói; báo hình: báo viết; báo điện tử):

đ) Thông báo kết luận thanh tra tại cuộc họp báo thường kỳ hoặc đột xuất do Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chtrì theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vn tải.

3. Việc áp dụng hình thức công khai thông báo kết luận thanh tra

a) Chánh Thanh tra Bộ, Thtrưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành quyết định hình thức công khai thông báo kết luận thanh tra quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này trên cơ sở đề nghị của trưởng đoàn thanh tra.

b) Bộ trưởng quyết định công khai thông báo kết luận thanh tra quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều này theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cc được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.

4. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến cuộc thanh tra hoặc cơ quan báo chí yêu cầu cung cấp thông tin ngoài các bui họp báo thì thực hiện theo quy chế phát ngôn của Bộ Giao thông vận tải.

 

Chương 3. PHƯƠNG THỨC CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA

 

Điều 8. Xây dng thông báo kết lun thanh tra

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện dự thảo thông báo kết luận thanh tra và đề xuất hình thức công khai trình Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành xem xét, phê duyệt.

2. Đối với nội dung kết luận thanh tra có ảnh hưởng, tác động lớn đến xã hội, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành báo cáo Thtrưởng cơ quan qun lý cấp trên trực tiếp phê duyệt nội dung thông báo kết luận thanh tra trước khi tổ chức thực hiện việc công khai.

Điều 9. Phương thức công khai kết luận thanh tra

1. Công khai tại cuộc họp công bố kết luận thanh tra:

a) Trong thời hạn 10 ngày ktừ ngày ký kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc người được ủy quyền phải tổ chức họp công bố văn bn kết luận thanh tra.

b) Đối với các kết luận thanh tra có nhng nội dung thuộc bí mật nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm đề xuất hình thức, nội dung công khai; thành phn, đối tượng được cung cấp nội dung kết luận thanh tra để Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành báo cáo Thủ trưởng quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, chấp thuận trước khi tổ chức thực hiện.

c) Tại cuộc họp công khai kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn nội dung kết luận thanh tra, trừ nội dung liên quan đến bí mật nhà nước.

d) Việc công bố công khai kết luận thanh tra phải được lập thành biên bản.

2. Công khai bng các hình thức khác thực hiện như sau:

a) Trong thời gian 03 ngày ktừ ngày công khai kết luận thanh tra bằng hình thức họp công bố, trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm đưa thông báo kết luận thanh tra lên chuyên mục hệ thống công khai minh bạch t.Public (mục công khai đại chúng) trên Cng Thông tin điện tcủa Bộ Giao thông vận tải hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải. Thời gian công khai ít nhất là 05 ngày liên tục.

b) Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày công khai kết luận thanh tra bằng hình thức họp công bố, trưởng đoàn thanh tra gửi và yêu cầu đối tượng thanh tra niêm yết thông báo kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

c) Trường hợp Bộ Giao thông vận tải tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất có nội dung công khai kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tóm tắt nội dung thông báo kết luận thanh tra, phối hp với Văn phòng Bộ để đưa vào nội dung trong thông cáo báo chí.

 

Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, thanh tra viên, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Tổng cục trưởng Tng cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm trong công khai kết luận thanh tra của các Cục quản lý đường bộ khu vực

3. Cục trưởng các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm trong công khai kết luận thanh tra của Thanh tra Cục, các Chi cục Đường thủy nội địa và các Cảng vụ: Đường thủy nội địa, Hàng hải và Hàng không thuộc quản lý của Cục.

4. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ trong việc đăng tải thông tin về nội dung kết luận thanh tra của Bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuẩn bị nội dung họp báo đột xuất, thường kỳ của Bộ khi có chỉ đạo của Bộ trưởng.

Điều 11. Khen thưởng, kỷ luật

1. Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sc trong việc thực hiện Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật và của Bộ Giao thông vận ti.

2. Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, thanh tra viên, công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xem xét kluật theo quy định của pháp luật và của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mc, phát sinh thì Thủ trưởng các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thông báo kịp thời vThanh tra Bộ để tng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, sa đi, bổ sung./.

 

 

thuộc tính Quyết định 1878/QĐ-BGTVT

Quyết định 1878/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1878/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:28/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế công khai kết luật thanh tra của Bộ GTVT

Ngày 28/06/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ký Quyết định số 1878/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra.
Quy chế nêu rõ, về nguyên tắc, kết luận thanh tra của Bộ phải được công khai theo quy định, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra có liên quan đến bí mật Nhà nước. Việc công khai kết luận thanh tra phải đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung, hình thức và phương thức; Các tài liệu liên quan đến việc công khai phải được lập thành hồ sơ công khai và lưu trong hồ sơ cuộc thanh tra.
Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức việc công khai kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra do đơn vị được giao chủ trì thực hiện.
Kết luận thanh tra phải được công bố tại cuộc họp do Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc người được ủy quyền chủ trì với sự tham gia của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngoài ra, tùy theo tính chất của từng cuộc thanh tra, kết luận thanh tra được thông báo theo một trong các hình thức như: Công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ; Công khai trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra bộ, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1878/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi