Quyết định 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 2019 kiến trúc Chính phủ điện tử tại Tổng cục thủy sản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THỦY SẢN

-------

Số: 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

                                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Ph
iên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản

------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

 

Căn cứ Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0;

Căn cứ Quyết định số 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phân công.

Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo Tổng cục tình hình thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);

- Lãnh đạo TCTS;

- Vụ KHCN&MT (p/h);

- Trung tâm Tin học và Thống kê (p/h);

- Lưu: VT, KHCN&HTQT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Đình Luân

 

Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 tại Tổng cục Thủy sản

(Kèm theo Quyết định số 533/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 02/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

 

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Khái toán kinh phí

(tr.đồng)

I

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)

1

Trang bị phần mềm diệt virus bản quyền cho toàn bộ máy tính tại Tổng cục Thủy sản.

Trang bị phần mềm diệt virus cho toàn bộ máy tính của Tổng cục Thủy sản nhằm tăng cường khả năng an toàn thông tin.

Phần mềm diệt virus được cài đặt trên toàn bộ các máy tính của Tổng cục Thủy sản.

Văn phòng Tổng cục

Các Vụ thuộc khối văn phòng.

2019­

2020

90

Cục Kiểm ngư; Các Trung tâm thuộc

TCTS.

-

2019­

2020

-

2

Bổ sung 01 màn hình LED tại phòng họp lớn của TCTS

Trang bị màn hình LED với các tính năng kỹ thuật.

01 màn hình LED tại phòng họp lớn của TCTS.

Văn phòng Tổng cục.

 

2019­

2020

1.000

3

Bổ sung 8 máy scan cho các đơn vị thuộc khối văn phòng TCTS

Trang bị cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng TCTS

8 máy scan được trang bị tại các đơn vị thuộc khối Văn phòng TCTS.

Văn phòng Tổng cục.

 

2019­

2020

120

4

Nâng cấp đường truyền internet dùng chung tại Tổng cục Thủy sản

Nâng cấp băng thông đường truyền internet leased-line tại Tổng cục Thủy sản phục vụ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản và nhu cầu internet của cán bộ tại Tổng cục Thủy sản

Đường truyền internet được mở rộng băng thông phục vụ hiệu quả xử lý văn phòng điện tử Bộ và TCTS.

Trung tâm Thông tin thủy sản

 

2020

1.200

 
 

 

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Khái toán kinh phí

(tr.đồng)

5

Trang bị thiết bị cân bằng tải và triển khai hệ thống giám sát mạng cho hệ thống mạng tại Tổng cục Thủy sản

Cân bằng tải, tận dụng băng thông của đường truyền internet dự phòng, nâng cao tốc độ truy cập internet và tránh lãng phí đường truyền.

Giám sát hệ thống mạng tại Tổng cục Thủy sản, phòng tránh và thuận tiện trong việc khắc phục, bảo dưỡng hệ thống.

Thiết bị cân bằng tải >= 2 line.

Hệ thống giám sát mạng.

Trung tâm Thông tin thủy sản

 

2019­

2020

500

II

Ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành

1

Xây dựng và chuyển giao phần mềm CSDL quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thuộc CSDL quốc gia về thủy sản

CSDL tích hợp các thông tin về nuôi trồng thủy sản trên GIS đảm bảo tích hợp với hệ thống CSDL quốc gia về thủy sản.

CSDL tích hợp các thông tin về nuôi trồng thủy sản trên GIS

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Vụ Nuôi trồng thủy sản

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

2019­

2020

2.900*

2

Phát triển phần mềm và áp dụng nguồn gốc (thí điểm) điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận

Hệ thống xác nhận, chứng nhận điện tử công khai, minh bạch, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm khai thác

Phần mềm xác nhận, chứng nhận điện tử

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Vụ Khai thác thủy sản;

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

2019­

2020

3.950*

3

Triển khai mở rộng phần mềm và áp dụng

Hệ thống xác nhận chứng nhận được triển khai rộng

Hệ thống xác nhận chứng nhận được triển khai rộng

Trung tâm Thông tin

 

2020

4.000*

 

 

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Khái toán kinh phí

(tr.đồng)

 

nguồn gốc điện tử phục vụ công tác chứng nhận và xác nhận tại 28 tỉnh ven biển

rãi tại các tỉnh ven biển, hỗ trợ việc xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu

rãi tại các tỉnh ven biển

thủy sản

 

 

 

4

Phát triển Hệ thống thông tin quản lý lĩnh vực bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

CSDL tích hợp các thông tin về bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản trên GIS đảm bảo đảm bảo tích hợp với hệ thống CSDL quốc gia về thủy sản.

CSDL tích hợp các thông tin về khai thác thủy sản trên GIS

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

2019­

2020

Kinh phí Đề án 47 và dự án Điều tra nguồn lợi nội đồng

5

Nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử Tổng cục Thủy sản

Nâng cấp các tính năng xử lý văn bản điện tử.

Phần mềm VPĐT được nâng cấp, ứng dụng trong công tác điều hành.

Văn phòng Tổng cục.

- Trung tâm thông tin thủy sản;

- Vụ Khoa học công nghệ và HTQT.

2019­

2020

50

6

Xây dựng các văn bản quản lý kiến trúc Chính phủ điện tử chuyên ngành thủy sản

Ban hành các văn bản quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu, bảo dưỡng-bảo trì ứng dụng CNTT trong kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ tại Tổng cục.

- Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Tổng cục Thủy sản.

- Các văn bản quy định quy chế chia sẻ, tích hợp, khai thác, cập nhật dữ liệu ngành thủy sản.

Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế;

Trung tâm Thông tin

- Vụ Pháp chế Thanh tra;

- Các đơn vị liên quan.

2019­

2020

-

 
 

 

TT

Nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Khái toán kinh phí

(tr.đồng)

 

 

 

 

thủy sản.

 

 

 

III

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

1

Xây dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản (cá tra, tôm)

Bảo đảm tính minh bạch đối với nguồn gốc sản phẩm nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác quản lý thủy sản trong nước và hợp tác quốc tế lĩnh vực thủy sản.

Phần mềm CSDL truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với cá Tra và Tôm

Trung tâm Thông tin thủy sản.

- Vụ Nuôi trồng thủy sản

2020

4.000*

IV

Phát triển nguồn nhân lực ứng dụng Công nghệ thông tin

1

Tập huấn về kỹ năng sử dụng CNTT, an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc TCTS.

Sử dụng thành thạo CNTT được tập huấn; kỹ năng biên tập tin bài và quản trị website thành thạo.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tập huấn sử dụng thành thạo các kỹ năng.

Trung tâm Thông tin thủy sản

- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản

2019­

2020

50

 

Tổng kinh phí

Từ các đề tài, dự án đã được duyệt

14.850

Đề xuất bổ sung

3.010

 

*: nguồn kinh phí đã được phê duyệt từ nguồn khác.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi