Quyết định 1572/QĐ-BTP xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi hướng dẫn Luật Ban hành văn bản

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_______

Số: 1572/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lục kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thành Long

 
 

 

BỘ TƯ PHÁP
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-BTP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

THỜI HẠN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

1

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng

7/2020

Vụ VĐCXDPL

Các bộ, cơ quan, tổ chức cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập

2

Tổ chức các hoạt động rà soát, nghiên cứu phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị định

Tháng

6/2020-7/2020

Vụ VĐCXDPL, Cục KTVBQPPL

Các đơn vị xây dựng pháp luật

3

Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo phục vụ xây dựng dự thảo Nghị định

Tháng

7/2020-11/2020

Vụ VĐCXDPL, Cục KTVBQPPL

Các đơn vị xây dựng pháp luật

4

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ nhất)

- Công bố Quyết định thành lập BST, TBT;

- Thông qua Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định

- Xem xét, cho ý kiến dự thảo Nghị định

Tháng

7/2020

Vụ VĐCXDPL

Thành viên BST, TBT

5

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị định

- Dự thảo Tờ trình;

- Dự thảo Nghị định;

- Tài liệu khác (nếu có)

Tháng 7/2020 - 10/2020

Vụ VĐCXDPL

Cục KTVBQPPL

6

Đăng tải và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định

Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;

Tháng

8/2020

Vụ VĐCXDPL

- Cổng TTĐT của CP

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp

- Các đơn vị có liên quan

 

7

Họp Ban soạn thảo (lần thứ 2)

Cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo trước khi gửi thẩm định

Tháng

9/2020

Vụ VĐCXDPL

Thành viên BST, TBT

8

Tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định

Tháng

9/2020

Vụ VĐCXDPL

Các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học

9

Họp Ban soạn thảo (lần thứ 3)

Cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ

Tháng

10/2020

Vụ Các VĐCXDPL

Thành viên BST, TBT

10

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định

Tháng

10/2020

Bộ Tư pháp (Vụ Các VĐCXDPL)

Vụ pháp luật Văn phòng Chính

 

 

thuộc tính Quyết định 1572/QĐ-BTP

Quyết định 1572/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1572/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:14/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 34/2016/NĐ-CP

Ngày 14/7/2020, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 1572/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP bao gồm các hoạt động: Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập; Tổ chức các hoạt động rà soát, nghiên cứu phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị định; Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị định; Đăng tải và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định; Tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định; Trình Chính phủ dự thảo Nghị định;…

Ngoài ra, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1572/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi