Quyết định 151/QĐ-BGTVT 2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 151/QĐ-BGTVT

Quyết định 151/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:151/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:15/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 151/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện

Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hội đồng TĐKT TW (để b/c);

- Ban TĐKT TW thuộc BNV;

- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;

- Đảng ủy Bộ GTVT;

- Công đoàn GTVT Việt Nam;

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, TCCB (BT).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương

trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 02 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

_______________________

 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ tích cực đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chương trình cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn, đặc biệt là nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

c) Nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi tắt là “Phong trào thi đua”) là phong trào thi đua chuyên đề, gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

b) Phát động, triển khai Phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

c) Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua.

II. Nội dung phong trào thi đua

1. Thi đua đẩy mạnh cải cách thể chế

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực giao thông vận tải để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; hoàn thiện thể chế và các khung pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

2. Thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Triển khai, thực hiện có hiệu quả phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải và tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải theo chương trình của Chính phủ.

- Thực hiện việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường ứng dng công nghệ thông tin trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tăng tối thiểu thêm 20% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ Bộ Giao thông vận tải, giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

- Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng đến hết năm 2024 đạt 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Bảo đảm tối thiểu 80% thủ tục hành chính giữa Bộ Giao thông vận tải với các cơ quan hành chính nhà nước khác và thủ tục hành chính trong nội bộ Bộ Giao thông vận tải được công bố, công khai và cập nhật kịp thời.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính và sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đạt tối thiểu 90%.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao trong Nghị quyết của Chính phủ.

3. Thi đua cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chủ trương của Đảng, Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo hướng giảm đầu mối trực thuộc và cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc Cục; cơ cấu lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ.

- Đến hết năm 2025, rà soát, tổ chức sắp xếp để giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

4. Cải cách chế độ công vụ: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

5. Thi đua cải cách tài chính công

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động, tích cực của ngân sách địa phương.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

6. Thi đua xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thống nhất hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin của ngành giao thông vận tải.

- Ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong số đó, 50% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo 80% các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Tối thiểu 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tối thiểu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

- Thiết lập Cổng dữ liệu mở Bộ Giao thông vận tải cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp.

- Trên 80% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước thuộc Bộ hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin; 30% hệ thống thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các quy trình giải quyết công việc đã được công bố; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

III. Công tác khen thưởng

1. Đối tượng:

Tập thể, cá nhân thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ có nhiều thành tích trong Phong trào thi đua góp phần hoàn thành Chương trình cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Hình thức khen thưởng

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua, Thủ trưởng các đơn vị biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Giao thông vận tải khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng bằng các hình thức sau:

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị theo thẩm quyền (hàng năm).

- Bằng khen của Bộ trưởng (hàng năm).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (xét khen thưởng vào năm 2025).

3. Thủ tục khen thưởng

Thủ trưởng các đơn vị tham gia Phong trào thi đua căn cứ kết quả, hiệu quả công việc, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để đề xuất khen thưởng. Trình tự, hồ sơ và thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2023/TT-BGTVT ngày 08/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông vận tải.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải chủ động, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua này theo phân công nhiệm vụ.

2. Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin theo nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính, chủ động, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ trì tham mưu sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua; thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ các trường hợp đề nghị khen thưởng theo quy định.

4. Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam chủ trì chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền tới người lao động tham gia tích cực Phong trào thi đua.

5. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải và các cơ quan truyền thông khác tổ chức tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về Phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua.

6. Thủ trưởng các đơn vị tham gia Phong trào thi đua căn cứ Kế hoạch này tổ chức thực hiện:

a) Tổ chức triển khai Phong trào thi đua, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Lấy kết quả thực hiện Phong trào thi đua này là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại đơn vị.

c) Phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua.

d) Tổ chức bình xét phong trào thi đua và trình Bộ Giao thông vận tải các trường hợp xuất sắc (nếu có).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi