Quyết định 330/QÐ-BVHTTDL 2024 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 330/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 330/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:330/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:07/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 330/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ

cải cách thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP và

số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024;

Căn cứ Công văn số 221/VPCP-KSTT ngày 10/01/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ (viết tắt là Kế hoạch hành động).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), Tài.50.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tạ Quang Đông

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được giao tại các

Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP năm 2024 của Chính phủ

(Kèm theo Quyết định số 330/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2024 của

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Ngày 05/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (viết tắt là Nghị quyết số 01/NQ-CP) và Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 (viết tắt là Nghị quyết số 02/NQ-CP). Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia được nêu trong các Nghị quyết trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa nội dung, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu giao của Chính phủ về cải cách TTHC, cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia được nêu trong các Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

- Góp phần triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

- Góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 (tại Quyết định số 3928/QĐ-BVHTTDL ngày 20/12/2023).

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan bám sát Kế hoạch hành động này, xây dựng lộ trình thực hiện nhiệm vụ, xác định sản phẩm hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Coi trọng và nắm bắt các chỉ tiêu cụ thể về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số Bộ được giao để hoàn thành nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên. Tích cực nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công.

II. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU

1. Nhiệm vụ giao tại các Nghị quyết

1.1. Nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP

Điểm b điều 2 mục II

- Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không cần thiết, không phù hợp, thiếu tính khả thi.

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC; kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong từng bộ, cơ quan, địa phương để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công thông qua việc sử dụng hiệu quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Điểm c điều 9 mục II

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và TTHC; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

- Đẩy mạnh phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cải cách TTHC; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo toàn trình và chất lượng.

- Quyết liệt thực hiện và sớm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Chương trình, Chiến lược quốc gia về Chuyển đổi số, Chính phủ số.

Điểm h điều 9 mục II

- Tích cực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng và sớm đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia.

1.2. Nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP

Điểm a điều 4 Phụ lục II

- Thực hiện nghiêm việc cập nhật, công khai, tham vấn dự thảo quy định kinh doanh trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định để bảo đảm mục tiêu về cải cách TTHC.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nâng cấp, phát triển Cổng Dịch vụ công của bộ, địa phương tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu.

2. Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể

Tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024 về cải cách thủ tục hành chính, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và lộ trình thực hiện, lượng hóa sản phẩm cụ thể. Định kỳ hàng quý, 6 tháng báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) về tiến độ công việc.

- Triển khai đồng bộ các nội dung liên quan trong các văn bản chỉ đạo của Bộ: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và Kế hoạch hành động này.

2. Văn phòng Bộ

Tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch hành động này, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu và đề xuất với Lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể được giao về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Trong quá trình triển khai Kế hoạch hành động nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ (qua Văn phòng Bộ) để kịp thời giải quyết, tháo gỡ./.

 

 

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về cải cách thủ tục hành chính gắn với

chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

STT

Nhiệm vụ

Chỉ tiêu năm 2024

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

1.

Tham vấn, lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

100%

Các cơ quan có TTHC

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

2.

Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, cắt giảm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

5%

Các cơ quan có TTHC

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

3.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

80%

Các cơ quan có TTHC

Trung tâm CNTT

4.

Thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công.

45%

Các cơ quan có TTHC

Trung tâm CNTT

5.

Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC.

50%

Các cơ quan có TTHC

 

6.

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

80%

Các cơ quan có TTHC

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ

7.

Khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa.

50%

Các cơ quan có TTHC

Trung tâm CNTT

8.

Đồng bộ đầy đủ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

100%

Trung tâm CNTT

Các cơ quan có TTHC

9.

Cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử.

100%

Các cơ quan có TTHC

Trung tâm CNTT

10.

Xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng

100%

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ

11.

Cập nhật dữ liệu quy định kinh doanh trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

100%

Các cơ quan có TTHC

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ

12.

Xử lý vướng mắc, đề xuất, phản ánh, kiến nghị về quy định kinh doanh trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

100%

Các cơ quan có TTHC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

13.

Xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn.

100%

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

 

14.

Công bố, công khai TTHC đúng hạn.

100%

Văn phòng Bộ

Các cơ quan có TTHC

15.

Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp.

100%

Các cơ quan có TTHC

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi