Quyết định 1507/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
------
Số: 1507/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
-----------
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOACH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP
NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (đthực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ Pháp chế.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 


KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1507/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 10 năm 2012
 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
 
 
Ngày 23/7/2012 Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2012. Để Nghị định được triển khai thi hành một cách kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định với các nội dung cơ bản sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
b) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.
2. Yêu cầu
a) Cụ thhóa các nhiệm vụ mà Bộ có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP.
b) Bảo đảm các điều kiện đ cơ quan, tchức, cá nhân thi hành Nghị định khi có hiệu lực.
c) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tchức, đơn vị có liên quan trong việc trin khai Nghị định.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức Hội nghị tp huấn triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP ở khu vực phía Bắc
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc, Bộ Tư pháp.
- Thành phần tham dự: Người làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các Sở Lao động khu vực phía Bắc.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.
2. Tổ chức Hi ngh tp huấn triển khai Ngh đnh 59/2012/NĐ-CP ở khu vực phía Nam
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam, Bộ Tư pháp.
- Thành phần tham dự: Người làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở các Sở Lao động khu vực phía Nam.
- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.
3. Xây dựng chỉ tiêu thống kê về tình hình thi hành pháp luật.
Xây dựng Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành về tình tình thi hành pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Viện Khoa học thống kê - Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời hạn trình Bộ: Quý II năm 2013.
4. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong năm 2013 tập trung vào các lĩnh vực: Bảo him xã hội, Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
a) Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan phối hp: Vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.
b) Lĩnh vực Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan phối hp: Cục Quản lý lao động ngoài nước, các Trung tâm lao động ngoài nước, các doanh nghiệp xuất khu lao động, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, tchức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.
c) Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
- Cơ quan phối hợp: Cục Việc làm, Viện Khoa học Lao động và Xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, tchức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.
5. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013
- Kết quả thực hiện: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Bộ Tư pháp.
III. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kim tra các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tchức liên quan trin khai Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.
b) Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này.
2. Kinh phí thực hiện
a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
b) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

thuộc tính Quyết định 1507/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1507/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1507/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Minh Huân
Ngày ban hành:26/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2013, tập trung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) tại Quyết định số 1507/QĐ-LĐTBXH ngày 26/10/2012, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Theo đó, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ mà BLĐTBXH có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ; riêng năm 2013, phải tập trung vào các lĩnh vực như: BHXH; lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định 59/2012/NĐ-CP khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam trong quý I năm 2013; đồng thời chịu trách nhiệm xây dựng Thông tư về chỉ tiêu thống kê ngành về tình hình thi hành pháp luật trong quý II năm 2013.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1507/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi