Quyết định 508/QĐ-UBDT 2019 nhiệm vụ thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2020 - 2021

ỦY BAN DÂN TỘC

------------------

Số: 508/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện

dự án điều tra cơ bản năm 2020 - 2021

-------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 95/TTr-TH ngày 26/6/2019 của Vụ Tổng hợp về việc xin ý kiến danh mục dự án điều tra cơ bản, nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới từ năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và đơn vị chủ trì thực hiện dự án điều tra cơ bản năm 2020 - 2021, cụ thể như sau:

- Tên nhiệm vụ: Dự án điều tra, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế - Ủy ban Dân tộc.

- Thời gian thực hiện: 02 năm, 2020 - 2021.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được phê duyệt, đơn vị được giao chủ trì thực hiện dự án phối hợp với Vụ Tổng hợp đề xuất cá nhân có năng lực, chuyên môn phù hợp làm chủ nhiệm dự án và thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, TH (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Phan Văn Hùng

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực