Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 1299/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI”

------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” với những nội dung sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Đồng thời, bảo đảm tính chặt chẽ, chính xác trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực nêu trên.

2. Quán triệt nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục tiêu tổng quát

Cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện cơ chế liên thông trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế, nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công thuộc trách nhiệm của các ngành Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục; giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước; góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các việc của người dân;

- Bảo đảm tính kịp thời, chính xác, thống nhất của các thông tin về nhân thân của cá nhân, hạn chế việc gây phiền hà, khó khăn cho người dân, đồng thời phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế.

3. Phạm vi điều chỉnh

Việc liên thông các thủ tục hành chính được thực hiện đối với các trường hợp cụ thể sau:

a) Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện đó.

b) Đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: Áp dụng đối với trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trên cùng địa bàn cấp huyện; trẻ em dưới 6 tuổi có cha hoặc mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp huyện đó.

c) Việc liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

4. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm y tế:

b) Các cơ quan thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

c) Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

III. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

1. Yêu cầu

a) Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nộp hồ sơ một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Áp dụng nguyên tắc kế thừa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu chi phí cho người dân trong việc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ, đáp ứng yêu cầu, điều kiện để được xem xét, giải quyết thủ tục hành chính cơ quan quản lý nhà nước.

c) Thực hiện liên thông thủ tục hành chính kịp thời, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

d) Tăng cường trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan có thẩm quyền.

2. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và phù hợp của hồ sơ trong quy trình thực hiện liên thông. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người dân bổ sung, hoàn chỉnh.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Công an cấp huyện) và Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội cấp huyện), Công an xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình; cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

c) Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng thực hiện liên thông các thủ tục hành chính này.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông.

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân trong việc lập hồ sơ thực hiện liên thông; lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu theo thông báo của Bảo hiểm xã hội.

b) Cơ quan Công an và Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ do cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến và xử lý theo thẩm quyền, đồng thời trả kết quả giải quyết cho cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân theo đúng thời gian quy định.

4. Thời hạn giải quyết

a) Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn tối đa 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả.

b) Trường hợp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện lại hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội, thì thời gian giải quyết được kéo dài thêm nhưng không quá 02 (hai) ngày làm việc.

c) Trong trường hợp người dân có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã phải yêu cầu cụ thể để ghi vào phiếu hẹn, người dân sẽ được trực tiếp nhận trả kết quả theo yêu cầu tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

d) Nếu có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, người dân đăng ký với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã Khi nhận kết quả tại nhà, người dân có trách nhiệm nộp cước phí cho cơ quan bưu chính.

5. Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

a) Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Nộp hồ sơ:

+ Người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã và tìm hiểu nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

+ Người dân nộp 01 (một) bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ để thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, xuất trình các giấy tờ, tạm nộp lệ phí đăng ký thường trú theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ em. Riêng bản sao Giấy khai sinh sẽ được cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bổ sung vào hồ sơ sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện xong việc đăng ký khai sinh.

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã khi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ các thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; tạm thu lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em và viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả.

Tiếp nhận thông báo của người dân về việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu để làm cơ sở cho việc hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

+ Nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì phải hướng dẫn ngay để người dân hoàn chỉnh hồ sơ. Nội dung hướng dẫn phải đầy đủ, rõ ràng từng loại giấy tờ cần bổ sung.

- Giải quyết hồ sơ:

+ Giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đăng ký khai sinh gồm có các loại giấy tờ theo quy định hiện hành chuyển cho công chức Tư pháp hộ tịch.

Công chức Tư pháp hộ tịch kiểm tra hồ sơ và tiến hành đăng ký khai sinh trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến. Sau khi thực hiện đăng ký khai sinh xong công chức Tư pháp hộ tịch chuyển bản chính và 02 (hai) bản sao Giấy khai sinh cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đăng ký khai sinh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Lập hồ sơ đăng ký thường trú gồm các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật hiện hành và chuyển hồ sơ, lệ phí cho cơ quan Công an có thẩm quyền thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em, cụ thể: Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh; đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã; lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Tùy thuộc điều kiện thực tế, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có thể chuyển trước thông tin đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông qua mạng điện tử.

+ Giải quyết đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi tại cơ quan Công an:

Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em; trả kết quả đăng ký thường trú, biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú cho cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân. Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin tại kết quả đăng ký thường trú.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định thì không tiếp nhận hồ sơ, đồng thời nêu rõ lý do bằng văn bản kèm theo hồ sơ trả cho cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để biết, xử lý.

+ Giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện:

Ngay sau khi nhận được hồ sơ hoặc thông tin qua mạng điện tử (sau đây gọi chung là hồ sơ) do cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trả thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo đúng quy định thì không tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời, nêu rõ lý do bằng văn bản gửi kèm theo hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để biết, xử lý.

b) Đăng ký khai sinh - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản này trừ hồ sơ, giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú.

IV. GIẢI PHÁP

Để đảm bảo người dân được sớm thụ hưởng kết quả của Đề án, tránh việc phải chờ đợi để xây dựng các luật có liên quan (Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Bảo hiểm y tế) và các văn bản hướng dẫn thi hành, cần tập trung vào một số giải pháp để tiến hành cải cách việc tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi như sau:

1. Giải pháp tổ chức, triển khai

a) Thiết lập cơ chế một cửa liên thông thống nhất từ Trung ương đến địa phương để triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, qua thực tiễn thi hành kết hợp với việc nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ việc thực hiện mô hình liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em tại một số địa phương, dự thảo Đề án đã chuẩn hóa quy trình thực hiện mô hình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trên cơ sở quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa nêu trên, các Bộ, ngành có liên quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi để triển khai thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

b) Bộ Tư pháp chủ trì cùng Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Y tế chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức tập huấn, đào tạo sử dụng cho cán bộ, công chức; ưu tiên đầu tư trang, thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc.

c) Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi

Nghiêm túc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; công khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi, đặc biệt các trường hợp, lý do yêu cầu người dân cung cấp thêm thành phần hồ sơ, kéo dài thời gian thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương.

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi

Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính liên quan đến trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, tổ chức không nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên.

Định kỳ hàng quý các cơ quan: Tư pháp, Công an, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Tài chính, Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức họp rút kinh nghiệm.

2. Giải pháp tài chính

Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Đề án, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí khác để triển khai thành công Đề án; đánh giá chính xác mức độ đầu tư cần thiết để tìm kiếm nguồn kinh phí phù hợp, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình triển khai Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm cho việc triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi để triển khai thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2014.

2. Tổ chức thực hiện sau khi Thông tư liên tịch được ký ban hành

a) Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp, Công an, Y tế, Bảo hiểm xã hội.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan trong kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. Đồng thời, chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thời gian thực hiện: Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, kịp thời trong suốt quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính (Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2015 tiến hành sơ kết kết quả sau một (01) năm thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và kiến nghị giải pháp thúc đẩy việc thực hiện cơ chế này, nhằm bảo đảm phù hợp với Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (còn được gọi tắt là Đề án 896) và việc triển khai Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân.

b) Nhiệm vụ của Bộ Công an, Bộ Y tế

- Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi do ngành mình quản lý, đồng thời chủ trì, phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện;

- Chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương;

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính trên thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

c) Nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong phạm vi ngành mình. Đồng thời, chủ trì phối hợp hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện;

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính ở địa phương;

- Phối hợp thực hiện kiểm tra liên ngành việc triển khai liên thông các thủ tục hành chính trên thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoặc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

đ) Nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc ngành mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong ngành mình.

đ) Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm triển khai thực hiện liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính.

e) Nhiệm vụ của Bộ Tài chính

Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc bảo đảm ngân sách nhà nước phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên thực tế.

g) Nhiệm vụ của Bộ Nội vụ

- Phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

h) Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra việc thực hiện, tìm biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính;

- Bố trí kinh phí tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên, từ nguồn ngân sách của địa phương chi cho việc thực hiện cải cách hành chính và các nguồn khác theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm từng bước hiện đại hóa việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân;

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an và Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương;

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc có trách nhiệm báo cáo về Bộ Tư pháp để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án đúng tiến độ và có hiệu quả.

i) Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp huyện, cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên trên địa bàn;

- Kiểm tra, xem xét, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên ở địa phương;

- Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

k) Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện liên thông;

- Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính;

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Thực hiện việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên theo quy định của pháp luật;

- Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân cấp huyện về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết;

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

VI. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Về tài chính

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án, các cơ quan, đơn vị thực hiện Đề án xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Các địa phương, đơn vị tùy thuộc tình hình thực tế quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính tại địa phương, đơn vị mình theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về nhân lực

Nhân lực thực hiện Đề án là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan tại địa phương có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc Hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).M

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1299/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/08/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Bảo hiểm , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER
--------

 

No. 1299/QD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

Hanoi, August 4, 2014

 

DECISION

APPROVING “THE SCHEME FOR IMPLEMENTING INTER-AGENCY ADMINISTRATIVE PROCEDURES: BIRTH REGISTRATION, PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION, ISSUANCE OF HEALTH INSURANCE CARDS FOR CHILDREN UNDER 6 YEARS OF AGE”

------

THE PRIME MINISTER

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-CP dated November 8, 2014 of the Government on major tasks and solutions guiding and directing the realization of the plan for socio-economic development and state budget estimate in 2014;

At the proposal of the Minister of Justice,

 

DECIDES:

 

Article 1. To approve “the Scheme for implementing inter-agency administrative procedures: birth registration, permanent residence registration, issuance of health insurance cards for children under 6 years of age” with the following contents:

I. GUIDING PERSPECTIVES

1. To thoroughly implement the guidelines and policies of the Party and the State on reforming administrative procedures, creating favorable conditions for individuals and organizations in the exercise of rights and obligations related to civil status, residence, health insurance, and social insurance. At the same time, to ensure the rigor and accuracy in State governance of the above-mentioned fields.

2. To thoroughly follow the principle of implementing the single-window and inter-agency single-window mechanisms in handling administrative procedures at the request of individuals and organizations.

3. To ensure the close coordination among relevant agencies in organizing the implementation of inter-agency administrative procedures.

II. OBJECTIVES, SCOPE OF REGULATION AND SUBJECTS OF APPLICATION

1. Overall objectives

To reform administrative procedures, ensure the implementation of the inter-agency mechanism in the fields of civil status and residence registration and health insurance in order to gradually improve the quality of public services under the responsibility of the judiciary sector, the Public Security Forces, the social insurance sector and, at the same time, contribute to improving the efficiency of State governance over such fields.

2. Specific objectives

- To simplify, publicize and clarify procedures; reduce paperwork, shorten the time for handling, reduce the costs, and create the maximum convenience for citizens in carrying out the administrative procedures: birth registration, permanent residence registration, insurance of health issuance cards for children under 6 years of age;

- To enhance the sense of responsibility as well as the initiative and positivity of cadres, civil servants and State agencies; contributing to eradicating their wrongdoings and corrupt behaviors in solving citizens’ requests;

- To ensure the timeliness, accuracy and consistency of identity information of individuals as well as to limit troubling or causing difficulties for citizens, thus better contribute to the State governance over the fields of civil status, residence, and health insurance.

3. Scope of regulation

The inter-agency administrative procedures shall be carried out in the following specific cases:

a) Birth registration - permanent residence registration - issuance of health insurance cards for children under 6 years of age: Applicable to cases where birth registration falls under the jurisdiction of commune-level People’s Committeeand other agencies in charge of handling administrative procedures in the same district, town, or provincial city (hereinafter referred to as district-level locality); children under 6 years of age whose parents or caregivers have registered their permanent residence in such district-level locality.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!