Quyết định 118/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ của Ủy ban Dân tộc 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 118/QĐ-UBDT

Quyết định 118/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:118/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:11/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ ở 100% các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

Ngày 11/3/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định 118/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Với mục tiêu phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với tâng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Ủy ban dân tộc, Bộ trưởng yêu cầu:

Trước hết, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban phối hợp với các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị thuộc Ủy ban, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắm những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội của Ủy ban dân tộc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Đặc biệt, năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Ủy ban dân tộc sẽ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động đối với 100% các đơn vị thuộc Ủy ban (trong đó, trực tiếp kiểm tra 5-7 đơn vị; 100% các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 118/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 118/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban dân tộc năm 2020

------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP , ngày 10/02/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBDT ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ủy ban Dân tộc, Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Chỉ đạo QCDCTW (để b/c);
- BCS Đảng; ĐU UBDT (để chỉ đạo);
- BT, CN, c
ác TT, PCN;
- BCH: CĐ, ĐTN, Hội CCB (để p/h);
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM


 
Nông Quốc Tuấn

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban dân tộc năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-UBDT ngày 11/3/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

----------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (sau đây gọi tắt là QCDC) tại cơ quan Ủy ban Dân tộc (viết tắt UBDT).

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc y ban trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của UBDT.

- Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBDT.

- Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hp với tình hình thực tế công tác của UBDT.

II. NHIM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên UBDT về dân chủ và thực hành dân chủ

a) Nội dung:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của UBDT về thực hiện quy chế dân chủ, trọng tâm là các quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI; quy định của Chính phủ tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; và quy định của UBDT tại Quyết định số 546/QĐ-UBDT ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBDT, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng v “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, li sng, những biu hiện "tự din biến", "tự chuyn hóa" trong nội bộ”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngà25/10/2017, của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩmạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, phong trào thi đua... Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

b) Phân công thực hiện: Ban Quy chỉ đạo QCDC chủ trì phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc và Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ quan UBDT, đảm bảo thực chất, hiệu quả

a) Nội dung: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ; Quyết định số 546/QĐ-UBDT ngày 07/9/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung:

- Hoàn thiện thể chế nội bộ như: Xây dựng Nghị định của Chính phủ về điều chỉnh, b sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cu tổ chức của UBDT (Khi được giao); Phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBDT theo Kết luận số 65-KL/TW; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Ủy ban; quy chế làm việc của các đơn vị thuộc Ủy ban nhất là các đơn vị có b sung nhim vụ và thay đổi cơ cấu, tổ chức; quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị quđịnh về chế độ họp... cập nhập, sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ, Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBDT.

- Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác của cơ quan theo quy định tại Mục 3, 4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP...

- Duy trì việc tổ chức các cuộc họp giao ban của Ủy ban: Giao ban Lãnh đạo Ủy ban, giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban, giao ban cấp Vụ và các cuộc họp giao ban toàn thể công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Ủy ban theo quy chế làm việc của Ủy ban.

- Nghiên cứu, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức đã được nêu tại Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức UBDT giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Dân tộc và của các đơn vị thuộc Ủy ban năm 2020.

b) Phân công thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

3. Gắn việc thực hiện QCDC vi thực hiện CCHC, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan UBDT

a) Nội dung:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách. Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2020-2020 của UBDT theo Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 19/11/2011 của Chính phủ; thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Kế hoạch cải cách hành chính của UBDT năm 2020.

- Tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước của UBDT trong năm 2020.

- Duy trì thực hiện tốt áp dụng bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Giáo dục đạo đức công vụ, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án, Kế hoạch của UBDT và các đơn vị thuộc Ủy ban về tinh giản biên chế năm 2020. Nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020, nhất là các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan UBDT theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai Đề án văn hóa công vụ trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Dân tộc.

b) Phân công thực hiện: Các Vụ, đơn vị

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

4. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp

a) Nội dung:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban phối hợp với cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị thuộc Ủy ban, thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện công tác tiếp công dân đầy đủ, đúng định kỳ theo đúng quy định; tập trung giải quyết kịp thời và dứt điểm các bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức và của công dân ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất việc phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

b) Phân công thực hiện: Thanh tra Ủy ban chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở Ủy ban Dân tộc

a) Nội dung:

- Các tổ chức chính trị - xã hội của UBDT tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu và thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân.

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

b) Phân công thực hiện: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Ủy ban.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

6. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của UBDT

a) Nội dung:

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của UBDT tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động, nâng cao cht lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; tăng cường hướng dn, trao đổi kinh nghiệm, kiểm tra; thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả chương trình hoạt động, kế hoạch đã đề ra.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của UBDT sẽ tổ chức việc kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động đối với 100% các đơn vị thuộc Ủy ban (trong đó, kiểm tra trực tiếp tiếp đối với 5 - 7 đơn vị; 100% các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra) nhằm đảm bảo việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở UBDT đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, tránh hình thức.

Thực hiện việc rà soát, xác định nhiệm vụ và đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm sát với các Tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của UBDT (ban hành kèm theo Hướng dn s 06-HD/BCĐTW ngày 30/01/2018 của Ban Chỉ đạo TW) kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện QCDC.

b) Phân công thực hiện: Ban chỉ đạo QCDC của UBDT.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của UBDT có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của UBDT năm 2020; các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC theo nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác QCDC chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Vụ Tổ chức cán bộ (Thường trực Ban Chỉ đạo QCDC) để được hướng dẫn giải quyết.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với chế độ tài chính hiện hành và tình hình quản lý ngân sách của Ủy ban Dân tộc./.

 

ỦY BAN DÂN TỘC

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi