Quyết định 550/QĐ-BKHCN Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 550/QĐ-BKHCN

Quyết định 550/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:550/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
Ngày ban hành:06/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác bồi thường Nhà nước của Bộ KHCN

Ngày 6/03/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 550/QĐ-BKHCN phê duyệt Kế hoạch công tác bồi thường của Nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ cần phải quan tâm, chỉ đạo việc tham gia vào công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) trong cơ quan, đơn vị mình đúng quy định của pháp luật.

TNBTCNN được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại, người thừa kế hoặc đại diện của họ. TNBTCNN phải kịp thời, công khai, bình đẳng thiện chí theo quy định của pháp luật.

Bộ giao Vụ Pháp chế là đầu mối tham mưu, giúp Bộ Trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định, chủ trì phối hợp với Thanh tra của Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai Kế hoạc công tác TNBTCNN năm 2020 của Bộ và báo cáo về kết quả thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/03/2020.

Xem chi tiết Quyết định 550/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
______

Số: 550/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

____________

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 1105/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 550/QĐ-BKHCN ngày 06/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

________

 

Để triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4933/BTP-BTNN ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) năm 2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2020 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khả thi của cơ chế bồi thường trong lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác TNBTCNN đối với công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải quan tâm, chỉ đạo việc tham gia vào công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác TNBTCNN trong cơ quan, đơn vị mình đúng quy định của pháp luật;

- Kịp thời, công khai, bình đẳng, thiện chí, trung thực, đúng pháp luật;

- Được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường với người bị thiệt hại, người thừa kế, hoặc đại diện hợp pháp của họ.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

1. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước phù hợp với Kế hoạch Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và nhiệm vụ pháp chế năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ gii quyết TNBTCNN, giải đáp vướng mắc thực hiện pháp luật về TNBTCNN trong hoạt động quản lý.

3. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định tại các khoản 1, 5, 6, 7 của Điều 33 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 75 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, như sau:

- Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật TNBTCNN;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác TNBTCNN theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo cơ quan gii quyết bồi thường thực hiện công tác giải quyết bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả, thực hiện quyết định hoàn trả, thực hiện xử lý kỷ luật theo thẩm quyền;

- Xử lý và chỉ đạo xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

- Hằng năm hoặc theo yêu cầu của đơn vị đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ về công tác TNBTCNN, thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác TNBTNN;

- Trả lời, thực hiện kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN; cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin;

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác TNBTCNN cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trong phạm vi quản lý của Bộ để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về TNBTCNN mà đặc biệt là các quy định về sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về TNBTCNN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác TNBTCNN theo quy định; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch thực hiện công tác TNBTCNN năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong công tác TNBTCNN theo quy định tại Mục II của Kế hoạch thực hiện công tác TNBTCNN năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định của pháp luật về TNBTCNN.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công tại Kế hoạch thực hiện công tác TNBTCNN năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí và bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác TNBTCNN theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai Kế hoạch thực hiện công tác TNBTCNN năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ và nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Chế độ báo cáo

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hàng năm hoặc theo yêu cầu của Vụ Pháp chế báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và gửi Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo, phản ảnh về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi