Quyết định 112A/QĐ-BCT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu sửa đổi

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 112A/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đi một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc qun lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi btrong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Các Sở Công Thương;
- Lưu: VT, XNK, VP (TH-CCHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112A/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính đưc sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B-BCT-199747-TT

Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tng ô-dôn

Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tng ô-dôn

Xuất nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hin

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B-BCT-199801-TT

Cấp phép tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Xuất nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Thủ tục cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Bước 2: Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho thương nhân được nhập khẩu. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

Bước 4: Thương nhân nhận văn bản cấp phép từ Bộ Công Thương.

2. Cách thức thực hiện: Thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (theo mẫu)

+ Bản sao hợp đồng nhập khẩu có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất nhập khẩu

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 51/2018/TT-BCT (điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BTNMT-BCT được sửa đổi)

8. Lệ phí: Không thu phí

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC theo mẫu quy định tại Phụ lục IIb ban hành kèm theo Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (mẫu đơn kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

- Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn với các nước thành viên của Nghị định thư;

- Chỉ nhập khẩu các chất HCFC thuộc Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BTNMT-BCT;

- Trên cơ sở lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BTNMT-BCT.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại năm 2005;

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

- Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hóa;

- Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 ngày 12 năm 2011 của Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch s 47/2011/TTTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HCFC

(Mu ban hành kèm theo Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch s 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………
V/v đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

……, ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân ……………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………… Fax …………….. E-mail …………………………………

Căn cứ Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, (tên thương nhân).... đăng ký nhập khẩu các cht HCFC như sau:

Tên chất: ……………………………………………………………………………………..

Khối lượng nhập khẩu dự kiến (kg) ……………………………………………………….

Khi lượng đăng ký (kg) ……………………………………………………………………

Hợp đồng nhập khẩu số ……… ngày ………. tháng …….. năm ………………………

Nước xuất khẩu: …………………………………………………………………………….

(Tên thương nhân).... cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

thuộc tính Quyết định 112A/QĐ-BCT

Quyết định 112A/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:112A/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành:22/01/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hồ sơ cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Ngày 22/01/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra Quyết định 112A/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Để xin cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thương nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC theo mẫu; Bản sao hợp đồng nhập khẩu có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, thương nhân gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương qua Cơ chế một cửa quốc gia. Trường hợp đầy đủ hồ sơ và hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đáp ứng được đủ điều kiện, Bộ Công Thương ban hành văn bản cấp phép cho thương nhân được nhập khẩu. Thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04/02/2019.

Xem chi tiết Quyết định 112A/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi