Quyết định 1085/QĐ-BGTVT Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến GTVT năm 2021

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

Số: 1085/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2021

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trong năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT:
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2021

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

_______________________

 

I. MỤC TIÊU

1. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải.

2. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

3. Kết quả triển khai Kế hoạch nhằm đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chỉ số về cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công mức 4 cho các thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải (danh sách kèm theo) trong năm 2021, gồm các nội dung như sau:

1. Rà soát, cập nhật thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Tổng cục, Cục

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

- Kết quả đạt được: Các thủ tục hành chính đã được ban hành được cập nhật trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.

2. Rà soát, xây dựng quy trình điện tử các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Tổng cục, Cục

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021

- Kết quả đạt được: Ban hành quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó:

+ Văn phòng Bộ chủ trì xây dựng quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính được giải quyết tại Cơ quan Bộ.

+ Tổng cục, các Cục chủ trì xây dựng, ban hành quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính được giải quyết tại đơn vị.

+ Trên cơ sở quy trình điện tử các đơn vị ban hành, Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin trình Bộ Giao thông vận tải ban hành quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính triển khai cung cấp dịch vực công trực tuyến mức độ 4.

3. Xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin, các Tổng cục, Cục

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2021

- Kết quả thực hiện: Hệ thống công nghệ thông tin được xây dựng, nâng cấp đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó:

+ Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng hợp phần giao tiếp với người dân và doanh nghiệp, các nghiệp vụ cơ bản xử lý thủ tục hành chính (đối với các đơn vị chưa có phần mềm nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính) trên Cổng dịch vụ công Bộ GTVT. Kết nối Cổng dịch vụ công Bộ GTVT với phần mềm nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; cập nhật hệ thống khi thủ tục hành chính có sự thay đổi (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ)

+ Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp hệ thống nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị (nếu có nhu cầu), kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ GTVT.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

Chủ trì, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo và kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRONG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Mức độ DVC hiện tại

Ghi chú

Lĩnh vực đường bộ

1

1.001706

Chấp thuận cơ sở đào tạo Thm tra viên an toàn giao thông đường bộ

2

 

2

1.001666

Cấp lại chấp thuận cơ sở đào tạo Thm tra viên an toàn giao thông đường bộ

2

 

3

1.001692

Cấp Chứng ch Thm tra viên an toàn giao thông đường bộ

2

 

4

1.001717

Cấp lại Chứng chỉ Thm tra viên an toàn giao thông đường bộ

2

 

5

1.001725

Cấp đi Chứng chỉ Thm tra viên an toàn giao thông đường bộ

2

 

Lĩnh vực hàng hải

6

1.001099

Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển

2

 

7

2.000378

Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu bin đã qua sử dụng để phá dỡ

2

 

8

1.000563

Cấp Giấy chứng nhận bo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992)

3

 

9

1.000469

Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC)

3

 

10

1.001810

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

2

 

11

1.001830

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

2

 

12

1.001845

Trả lời sự phù hợp quy hoạch cảng cạn

2

 

13

1.001899

Cho ý kiến đi với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển

2

 

14

1.004157

Công bố mbến cảng, cu cảng, bến phao và các khu nước, vùng nước (bao gồm cả việc đưa kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vào sử dụng)

2

 

15

1.004142

Công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước

2

 

16

1.004134

Đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng bin tạm thời

2

 

17

1.002787

Cấp lại Sổ thuyền viên

2

 

18

1.002771

Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm

2

 

19

1.002763

Chấp thuận đặt tên tàu bin

3

 

20

1.002687

Đăng ký tàu biển không thời hạn

3

 

21

1.002674

Đăng ký tàu biển có thời hạn

3

 

22

1.002645

Đăng ký tàu biển tạm thời

3

 

23

1.002578

Đăng ký tàu biển đang đóng

3

 

24

1.002550

Đăng ký tàu biển loại nhỏ

3

 

25

1.002582

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

3

 

26

1.002508

Xóa đăng ký

3

 

27

1.002460

Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn

3

 

28

1002448

Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận

3

 

29

1.000274

Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

3

 

30

1.000267

Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải Phần I

3

 

31

1.007949

Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động

2

 

32

1.004425

Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài

2

 

33

1.002788

Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên

3

 

34

2.001719

Thủ tục đến cảng bin đối với tàu thuyền nước ngoài thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, huấn luyện, văn hóa, thể thao, lắp đặt, xây dựng công trình biển, công trình ngầm, phục vụ khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên, dịch vụ sửa chữa, đóng mới và các hoạt động về môi trường trong vùng biển Việt Nam

2

 

35

1.002228

Thỏa thuận việc đu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

2

 

36

1.004162

Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mcảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp

2

 

37

2.000519

Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng bin

2

 

38

1.004123

Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải

2

 

39

1.002249

Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng

2

 

40

1.004828

Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

2

 

41

1.005115

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

2

 

42

1.002490

Giao tuyến dẫn tàu

2

 

Lĩnh vực đăng kiểm

43

1.001322

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

2

 

44

1.001296

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

2

 

45

1.001319

Cấp Giấy chứng nhận đăng kim viên xe cơ giới

2

 

46

1.001325

Cấp lại Giy chứng nhận đăng kim viên xe cơ giới trường hợp hết thời hạn hiệu lực

2

 

47

1.001326

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới trường hợp bị mất, bị hỏng

2

 

48

1.001001

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

2

 

49

2.000087

Thẩm định thiết kế tàu biển

2

 

50

2.000082

Cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm định, phân cấp và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho tàu biển Việt Nam

2

 

51

1.000010

Đánh giá, chứng nhận năng lực cơ sở thnghiệm, cung cấp dịch vụ kiểm tra, thử trang thiết bị an toàn và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kthuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tàu biển

2

 

52

1.004318

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển (công trình biển)

3

 

53

1.000336

Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

3

 

54

1.001364

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sdụng cho phương tiện thủy nội địa

2

 

55

1.004424

Công nhận đăng kim viên (ln đầu) phương tiện thủy nội địa

3

 

56

1.004423

Công nhận lại đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

3

 

57

2.000212

Công nhận nâng hạng đăng kim viên phương tiện thủy nội địa

3

 

58

1.004422

Công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa trong trường hợp đặc biệt

3

 

59

1.004990

Cấp Giấy chứng nhận, tem kim định chất lượng, an toàn kthuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

2

 

60

1.000017

Cấp lại Giấy chứng nhận, tem kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

2

 

61

1.004976

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải

2

 

62

1.004977

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải

2

 

63

1.004932

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sản xuất, hoán cải sử dụng trong giao thông vận tải

2

 

64

1.000300

Cấp Giấy chứng nhận thợ hàn

2

 

65

1.005014

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng kiu loại dùng cho xe chở người bốn bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp

2

 

66

1.004334

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại linh kiện xe chở hàng bn bánh có gắn động cơ

2

 

67

1.004329

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kthuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

2

 

68

1.004980

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kthuật đối với xe đạp điện được sản xuất, lắp ráp

2

 

69

1.004994

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp

2

 

70

1.004981

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

2

 

71

1.007936

Cấp đi Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

2

 

72

1.007937

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

2

 

73

1.000247

Cấp giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trxuống được sản xuất, lắp ráp

2

 

74

1.000241

Cấp giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trxuống được nhập khẩu

2

 

75

1.005002

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các linh kiện sử dụng để lắp ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc

2

 

76

1.005001

Cấp Giấy chng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc

2

 

77

3.000133

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm (xe ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

2

 

78

3.000135

Cấp mở rộng, bổ sung Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm (xe ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

2

 

79

3.000134

Cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm (xe ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

2

 

80

1.007938

Cấp đi Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm (xe ô tô sản xuất, lắp ráp thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP)

2

 

81

1.004985

Cấp Giấy chng nhận chất lượng an toàn kthuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

2

 

82

1.004983

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại linh kiện xe mô tô, xe gắn máy

2

 

83

1.009005

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng

2

 

84

1.009006

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp

2

 

85

2.000009

Kim định và chứng nhận chất lượng an toàn kthuật và phòng ngừa ô nhiễm môi trường cho công-te-nơ, máy, vật liệu, trang thiết bị sử dụng cho tàu biển trong chế tạo, lắp ráp, nhập khẩu, sửa cha phục hồi, hoán cải

2

 

Lĩnh vực đường sắt

86

BGTVT-285794

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

3

Cung cấp dịch vụ công mức độ 4 sau khi Bộ GTVT ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT

87

1.005075

Xóa, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

3

 

88

 

Cấp giấy phép lái tàu cho các lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử dụng tại Việt Nam

 

 

89

1.000294

Bãi bỏ đường ngang

3

 

90

1.005126

Cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo nâng cấp đường ngang

3

 

91

1.005134

Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

3

 

Lĩnh vực hàng không

92

1.003509

Cấp Giấy chứng nhận xóa đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay

3

 

93

1.003492

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyn ưu tiên thanh toán tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay

3

 

94

1.003405

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký các quyn đối với tàu bay

2

 

95

1.003398

Đăng ký văn bản IDERA

2

 

96

1.003393

Xóa đăng ký văn bản IDERA

2

 

97

1.005193

Sửa chữa, bổ sung thông tin về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay và đăng ký văn bản IDERA

2

 

98

1.009437

Thủ tục phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển, cải tạo, mở rộng cảng hàng không, sân bay hiện có

 

 

99

1.002875

Kê khai giá dịch vụ vận chuyn hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

3

 

100

1.000254

Cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

2

 

101

1.000271

Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kthuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay

2

 

102

1.002890

Thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp cải tạo, mở rộng, sửa cha kết cấu hạ tầng

2

 

103

1.002886

Thủ tục đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không

2

 

104

1.004711

Thủ tục chấp thuận phương án đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong khu vực cảng hàng không, sân bay

2

 

105

1.004709

Thủ tục đưa công trình, một phần công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay vào khai thác

2

 

106

1.004706

Thủ tục đóng tạm thời một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay

2

 

107

1.004719

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay

3

 

108

1.002897

Thủ tục sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

2

 

109

1.002855

Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

2

 

110

1.004713

Thủ tục phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác sân bay

3

 

111

1.004682

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không

2

 

112

1.004674

Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không

2

 

113

1.004698

Thủ tục cấp giấy phép nhân viên điều khiến, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

2

 

114

1.004696

Thủ tục cấp lại giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hàng không hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

3

 

115

1.002840

Thủ tục cấp bổ sung năng định giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

2

 

116

 

Thủ tục phê duyệt bản vẽ tng mặt bằng trong phạm vi ranh giới dự án được giao đầu tư

 

 

117

 

Thủ tục phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác công trình

 

 

118

1.000452

Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

2

 

119

1.000465

Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

2

 

120

1.000574

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

2

 

121

1.000597

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

2

 

122

1.004413

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thành viên tổ bay

2

 

123

1.004412

Thủ tục cấp giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

2

 

124

1.004372

Thủ tục cấp lại giấy phép và năng định cho nhân viên sửa cha chuyên ngành hàng không (ARS)

2

 

125

1.004289

Thủ tục cấp giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

2

 

126

1.004286

Thủ tục cấp lại giấy phép, năng định cho người lái tàu bay

2

 

127

1.004270

Thủ tục gia hạn năng định cho người lái tàu bay

2

 

128

1.003917

Thủ tục cấp giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưng tàu bay (AMT)

2

 

129

1.003894

Thủ tục cấp lại giấy phép và năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT)

2

 

130

1.004380

Thủ tục gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưng tàu bay (AMT)/ nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

2

 

131

1.003818

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tầu bay (AMO)

2

 

132

1.003850

Thủ tục cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)

2

 

133

1.004306

Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

2

 

134

1.004317

Thủ tục cấp giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

2

 

135

1.004986

Thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưng tàu bay (AMO)

2

 

136

1.004414

Thủ tục phê chuẩn việc sử dụng thiết bị huấn luyện bay mô phỏng (SIM)

3

 

137

1.004415

Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

3

 

138

1.004465

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

 

 

139

1.00448

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

 

 

Lĩnh vực đường thủy

140

1.005040

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Chưa công bố mức độ

 

141

1.003640

Gia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam cho phương tiện vận tải thủy của Campuchia

3

 

Lĩnh vực khác

142

1.005042

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

3

 

143

1.005038

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

3

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1085/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải trong năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1085/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 16/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!