Quyết định 102/QĐ-BKHĐT văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
_________

Số: 102/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hanh văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.

Các Danh mục được đăng tải công khai tại cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.mpi.gov.vn)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

i nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lưu: VT, PC(B)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Đông

 
 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 102/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LUẬT

1

Luật

23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Hợp tác xã

01/7/2013

 

2

Luật

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Đấu thầu

01/7/2014

 

3

Luật

89/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Thống kê

01/7/2016

 

4

Luật

21/2017/QH14 ngày 24/11/2017

Quy hoạch

01/01/2019

 

5

Luật

03/2016/QH14 ngày 22/11/2016

Sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư

01/01/2017

 

6

Nghị quyết

751/2019/UBTVQH1 4 ngày 16/8/2019

Giai thích một số Điều của Luật Quy hoạch

16/8/2019

 

7

Luật

35/2018/QH14 ngày 20/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của

37 Luật liên quan đẻn quy hoạch

01/01/2019

 

8

Luật

04/2017/QH14 ngày 12/6/2017

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/01/2018

 

9

Luật

28/2018/QH14 ngày 15/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liền quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

10

Luật

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Đầu tư công

01/01/2020

 

11

Pháp lệnh

01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

 

12

Luật

61/2020/QH14 ngày

17/6/2020

Đầu tư

01/1/2021

 

13

Luật

59/2020/QH14 ngày

17/6/2020

Doanh nghiệp

01/01/2021

 

14

Luật

64/2020/QHI4 ngày 18/6/2020

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

01/01/2021

 

II. NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định

08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998

Ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

06/02/1998

 

2

Nghị định

140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực biện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

16/12/2006

 

3

Nghị định

01/2007/NĐ-CP ngày 04/01/2007

Về việc chuyên Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04/01/2007

 

4

Nghị định

172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vìến do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/01/2014

 

5

Nghị định

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

27/01/2014

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017

6

Nghị định

216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

01/3/2014

 

7

Nghị định

19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014

Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thánh viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

29/4/2014

 

8

Nghị định

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

 

9

Nghị định

69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014

Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

01/9/2014

 

10

Nghị định

115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014

Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

20/01/2015

 

11

Nghị định

128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014

Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

01/3/2015

 

12

Nghị định

81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015

Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

05/11/2015

 

13

Nghị định

84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015

Giám sát và đánh giá đầu tư

20/11/2015

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/10/2020

14

Nghị định

93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015

Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh

01/12/2015

 

15

Nghị định

131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015

Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

05/02/2016

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/10/2020

16

Nghị định

50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/7/2016

 

17

Nghị định

94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

01/7/2016

 

18

Nghị định

95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/7/2016

 

19

Nghị định

97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

01/7/2016

 

20

Nghị định

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

02/12/2016

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

21

Nghị định

85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

05/9/2017

 

22

Nghị định

86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/7/2017

 

23

Nghị định

38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

11/3/2018

 

24

Nghị định

39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/3/2018

 

25

Nghị định

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018

Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

17/4/2018

 

26

Nghị định

60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018

Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

15/6/2018

 

27

Nghị định

63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018

Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

19/6/2018

 

28

Nghị định

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018

Về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

10/7/2018

 

29

Nghị định

120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

13/9/2018

 

30

Nghị định

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch

07/5/2019

 

31

Nghị định

39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/7/2019

 

32

Nghị định

77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019

Về tổ hợp tác

25/11/2019

 

33

Nghị định

01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

01/01/2020

 

34

Nghị định

02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

01/01/2020

 

35

Nghị định

25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

20/4/2020

 

36

Nghị định

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

06/4/2020

 

37

Nghị định

52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020

Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

15/6/2020

 

38

Nghị định

56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

25/5/2020

 

39

Nghị định

80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoái dành cho Việt Nam

17/9/2020

 

40

Nghị định

94/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020

Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

05/10/2020

 

41

Nghị định

95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020

Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

24/8/2020

 

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Quyết định của Thủ tướng

07/1999/QĐ-TTg ngày 26/01/1999

Phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN

26/01/1999

 

2

Quyết định của Thủ tướng

20/2004/QĐ-TTg ngày 18/02/2004

Về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

20/3/2004

 

3

Quyết định của Thủ tướng

145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

 

4

Quyết định của Thủ tướng

146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

 

5

Quyết định của Thủ tướng

148/2004/QĐ-TTg

ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

 

6

Quyết định của Thủ tướng

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)

11/9/2004

 

7

Quyết định của Thủ tướng

178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004

Phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quôc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020"

27/10/2004

 

8

Quyết định của Thủ tướng

11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005

Quy chế Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Báo, tỉnh Quảng Trị

02/02/2005

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

9

Quyết định của Thủ tướng

183/2005/QĐ-TTg ngày 21/7/2005

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

11/8/2005

 

10

Quyết định của Thủ tướng

217/2005/QĐ-TTg ngày 05/9/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

25/9/2005

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/-TTg ngày 03/3/2010

11

Quyết định của Thủ tướng

260/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh đến năm 2020

18/11/2005

 

12

Quyết định của Thủ tướng

61/2006/QĐ-TTg ngày 16/3/2006

Về việc phê duyệt Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét

22/4/2006

 

13

Quyết định của Thủ

tướng

109/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006

Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng

12/6/2006

 

14

Quyết định của Thủ tướng

123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-TW ngày 29/08/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

24/6/2006

 

15

Quyết định của Thủ tướng

139/2006/QĐ-TTg ngày 16/6/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

13/7/2006

 

16

Quyết định của Thủ tướng

191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát hiển kinh tế - xă hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

17/9/2006

 

17

Quyết định của Thủ tướng

211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006

Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

10/10/2006

 

18

Quyết định của Thủ tướng

271/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006

Phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020"

24/12/2006

 

19

Quyết định của Thủ tướng

22/2007/QĐ-TTg ngày 14/02/2007

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hung-ga-ri

13/3/2007

 

20

Quyết định của Thủ tướng

35/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007

Về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch

12/3/2007

 

21

Quyết định của

Thủ tướng

52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007

Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước

18/5/2007

 

22

Quyết định của Thủ tướng

65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

01/6/2007

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/-TTg, ngày 03/3/2010

23

Quyết định của Thủ tướng

312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007

Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

25/4/2007

 

24

Quyết định của

Thủ

tướng

140/2007/QĐ-TTg

ngày 24/8/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẫu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

14/9/2007

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/-TTg ngày 03/3/2010

25

Quyết định của Thủ tướng

162/2007/QĐ-TTg ngây 19/10/2007

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

09/11/2007

- Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/-TTg ngày 03/3/2010

26

Quyết định của Thủ tướng

180/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

18/12/2007

 

27

Quyết định của Thủ tướng

64/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế

16/6/2008

-    Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/-TTg ngày 03/3/2010

28

Quyết định của Thủ tướng

138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05/11/2008

-    Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008

29

Quyết định của Thủ tướng

166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

01/01/2009

-    Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2010/-TTg ngày 03/3/2010

30

Quyết định của Thủ tướng

18/2009/QĐ-TTg ngày 03/02/2009

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và ven biển Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020

20/3/2009

 

31

Quyết định của Thủ tướng

34/2009/TTg ngày 02/3/2009

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020

16/4/2009

 

32

Quyết định của Thủ tướng

43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009

Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

18/5/2009

 

33

Quyết định của Thủ tướng

45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

11/5/2009

 

34

Quyết định của Thủ tướng

119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA.

20/11/2009

 

35

Quyết định của Thủ tướng

129/2009/QĐ-TTg ngày 29/10/2009

Phê duyệt Đề án “Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường”

20/12/2009

 

36

Quyết định của Thủ tướng

126/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009

Ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển

01/01/2010

 

37

Quyết định của Thủ tướng

136/2009/QĐ-TTg ngày 26/11/2009

Về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

15/01/2010

 

38

Quyết định của Thủ tướng

07/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An

10/3/2010

 

39

Quyết định của Thủ tướng

16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu

01/5/2010

 

40

Quyết định của Th tướng

17/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

01/5/2010

-    Hết hiệu lực một phần.

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 53/2016/-TTg ngày 14/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ

41

Quyết định của Thủ tướng

18/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

01/5/2010

 

42

Quyết định của Thủ tướng

19/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

01/5/2010

 

43

Quyết định của Thủ tướng

20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đao Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thải, tỉnh Kiên Giang

01/5/2010

 

44

Quyết định của Thủ tướng

21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

01/5/2010

-    Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định 67/2014/QĐ-TTg ngày 14/12/2014

45

Quyết định của Thủ tướng

24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kmh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

01/5/2010

-   Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017

46

Quyết định của Thủ tướng

25/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

01/5/2010

-    Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 38/2012/-TTg ngày 02/10/2012

47

Quyết định của Thủ tướng

26/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

01/5/2010

 

48

Quyết định của Thủ tướng

27/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà vinh

01/5/2010

 

49

Quyết định của Thủ

tướng

28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

01/5/2010

-    Hết hiệu lực một phần

-   Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 18/2015/-TTg ngày 12/6/2015

50

Quyết định của Thủ tướng

29/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2010

 

51

Quyết định của Thủ tướng

66/2010/QĐ-TTg ngày 27/10/2010

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

01/01/2011

 

52

Quyết định của Thủ tướng

28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011

Ban hành Danh mục Dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

01/7/2011

 

53

Quyết định của Thủ tướng

69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Định Vũ - Cát Hải - Thành phố Hải Phòng

01/02/2012

-    Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 39/2013/-TTg ngày 15/7/2013

54

Quyết định của Thủ tướng

19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quang Ninh

01/6/2012

 

55

Quyết định của Thủ tướng

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đôạn 2011 - 2020

20/7/2012

 

56

Quyết định của Thủ

tướng

26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012

Ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

25/7/2012

 

57

Quyết định của Thủ tướng

38/2012/QĐ-TTg ngày 02/10/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/12/2012

 

58

Quyết định của Thủ tướng

29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2015

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giài quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015

15/7/2013

 

59

Quyết định của Thủ tướng

39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013

về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

15/8/2013

 

60

Quyết định của Thủ tướng

03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

01/3/2014

 

61

Quyết định của Thủ tướng

67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/02/2015

-    Hết hiệu lực một phần

-  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015

62

Quyết định của Thủ tướng

10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế đông nam tỉnh Nghệ An

01/6/2015

 

63

Quyết định của Thủ tướng

18/2015/QĐ-TTg ngày 12/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

01/8/2015

 

64

Quyết định của Thủ tướng

40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

14/9/2015

 

65

Quyết định của Thủ tướng

42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015

Thành lập khu kinh tế đông nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

05/11/2015

 

66

Quyết định của Thủ tướng

61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài)

15/01/2016

 

67

Quyết định của Thủ tướng

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

01/11/2016

 

68

Quyết định của Thủ tướng

40/2016/QĐ-TTg ngày 22/9/2016

Về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

15/11/2016

 

69

Quyết định của Thủ tướng

41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

25/11/2016

 

70

Quyết định của Thủ tướng

43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016

Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

01/12/2016

 

71

Quyết định của Thủ tướng

54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

05/2/2017

 

72

Quyết định của Thủ tướng

58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016

Về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016- 2020

15/02/2017

 

73

Quyết định của Thủ tướng

01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

05/3/2017

 

74

Quyết định của Thủ tướng

12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

10/6/2017

 

75

Quyết định của Thủ tướng

31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017

Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

01/9/2017

 

76

Quyết định của Thủ tướng

32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quang Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

05/9/2017

 

77

Quyết định của Thủ tướng

11/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018

Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

06/9/2018

 

78

Quyết định của Thủ tướng

27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

20/8/2018

 

79

Quyết định của Thủ tướng

27/2018/QĐ-TTg ngày 29/7/2017

Về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình

20/8/2018

 

80

Quyết định của Thủ tướng

40/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/11/2018

 

81

Quyết định của Thủ tướng

42/2018/QĐ-TTg ngày 25/10/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/12/2018

 

82

Quyết định của Thủ tướng

44/2018/QĐ-TTg ngày 08/11/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/1/2019

 

83

Quyết định của Thủ tướng

43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

20/12/2018

 

84

Quyết định của Thủ tướng

01/2019/QĐ-TTg ngày 05/1/2019

Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

05/01/2019

 

85

Quyết định của Thủ tướng

17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019

Một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

22/5/2019

 

86

Quyết định của Thủ tướng

26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019

Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

15/8/2019

 

87

Quyết định của Thủ tướng

10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

20/5/2020

 

88

Quyết định của Thủ tướng

26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14

14/9/2020

 

89

Quyết định của Thủ tướng

29/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020

Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

15/11/2020

 

IV. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch

819/2004/TTLT/UBDT-KHĐT-TCXD-NNPTNT ngày 10/11/2004

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

25/11/2004

 

2

Thông tư liên tịch

119/2005/TTLT/BQP -BGD-BKH-BTC ngày 25/8/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

21/10/2005

 

3

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT-BXD- BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

03/7/2009

 

4

Thông tư liên tịch

35/2009/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 15/6/2009

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

30/7/2009

 

5

Thông tư liên tịch

03/2009/TTLT-BNV-BKH ngày 24/6/2009

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê

08/8/2009

 

6

Thông tư liên tịch

06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC ngày 09/9/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

24/10/2009

 

7

Thông tư liên tịch

198/2009/TTLT/BTC -BCT-BKH ngày 09/10/2009

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp

23/11/2009

 

8

Thông tư liên tịch

12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

12/7/2010

 

9

Thông tư liên tịch

131/2011/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 22/09/2011

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

07/11/2011

 

10

Thông tư liên tịch

19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

01/4/2012

 

11

Thông tư liên tịch

11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 11/3/2012

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đ án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

15/4/2012

 

12

Thông tư liên tịch

225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015

15/02/2013

 

13

Thông tư liên tịch

10/2012/TTLT-BKHĐT-BTC ngày

28/12/2012

Về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020

15/02/2013

 

14

Thông tư liên lịch

02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC ngày 08/01/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/3/2013

 

15

Thông tư liên tịch

02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014

Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo

28/3/2014

 

16

Thông tư liên tịch

04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015

Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thánh phố trực thuộc

31/7/2015

 

 

 

 

trung ương trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

 

 

17

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

Về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

30/12/2015

 

18

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-

BKHĐT-BNV ngày

11/12/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thánh phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

25/01/2016

 

19

Thông tư liên tịch

01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016

Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

15/4/2016

 

20

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

20/5/2016

 

V. THÔNG TƯ

1

Thông tư

06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

17/9/2007

 

2

Thông tư

09/2009/TT-BKH ngày 30/10/2009

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

14/12/2009

 

3

Thông tư

03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

15/3/2010

 

4

Thông tư

07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/5/2011

Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng"

01/6/2011

 

5

Thông tư

08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/8/2011

Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

01/01/2012

 

6

Thông tư

02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020

15/5/2013

 

7

Thông tư

05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013

Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

15/12/2013

 

8

Thông tư

03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

01/8/2014

 

9

Thông tư

06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoại động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê

01/12/2014

 

10

Thông tư

07/2014/TT-BKHĐT ngày 24/11/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/01/2015

 

11

Thông tư

08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

15/01/2015

 

12

Thông tư

01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

15/4/2015

 

13

Thông tư

02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015

Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

22/6/2015

 

14

Thông tư

03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015

Về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

01/7/2015

 

15

Thông tư

05/2015/TT-BKHĐT

ngày 16/6/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

01/8/2015

 

16

Thông tư

10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015

Về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

10/12/2015

 

17

Thông tư

11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

22/12/2015

 

18

Thông tư

12/2015/TT-BKHĐT

ngày 27/10/2015

Hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

15/12/2015

 

19

Thông tư

13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015

Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chỉ lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

13/12/2015

 

20

Thông tư

19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

15/01/2016

 

21

Thông tư

20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2016

- Hết hiệu lực một phần.

Văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần: Thông tư số 02/2019/TT-KHĐT.

22

Thông tư

22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

18/12/2015

 

23

Thông tư

23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015

Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

15/02/2016

 

24

Thông tư

04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp

01/7/2016

 

25

Thông tư

05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016

Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội

20/7/2016

 

26

Thông tư

09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

14/8/2016

 

27

Thông tư

10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016

Quy định chi tiết việc giảm sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu

09/9/2016

 

28

Thông tư

11/2016/TT-BKH ngày 26/7/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)

01/10/2016

 

29

Thông tư

12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

22/9/2016

- Hết hiệu lực một phần

- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 về quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công; Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

30

Thông tư

13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

20/11/2016

 

31

Thông tư

14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

01/12/2016

 

32

Thông tư

01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017

Hướng dẫn quy tính lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

02/4/2017

 

33

Thông tư

02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/4/2017

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

15/6/2017

 

34

Thông tư

03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017

Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

15/6/2017

 

35

Thông tư

04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

01/3/2018

- Hết hiệu lực một phần.

Văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần: Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT.

36

Thông tư

05/2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch Đầu tư, và Thống kê

15/1/2018

 

37

Thông tư

06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thấu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

01/3/2018

 

38

Thông tư

07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017

Quy định và hướng dẫn (nột số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

01/2/2018

 

39

Thông tư

01/2018/TT-BKHĐT

ngày 14/5/2018

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

13/5/2018

 

40

Thông tư

02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

Hướng dẫn thực hiện một số nộ ì dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

19/6/2018

 

41

Thông tư

04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

21/1/2019

 

42

Thông tư

05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

10/12/2018

 

43

Thông tư

06/2018/TT-BKHĐT ngày 11/12/2018

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

15/2/2019

 

44

Thông tư

07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thướng ngành Kế hoạch và Đầu tư

10/2/2019

 

45

Thông tư

09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

15/2/2019

 

46

Thông tư

01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

18/2/2019

 

47

Thông tư

02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

11/3/2019

 

48

Thông tư

03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019

Quy định Bộ ch tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

08/3/2019

 

49

Thông tư

04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019

Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành ngh hoạt động đấu thầu

30/1/2019

 

50

Thông tư

05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019

Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/5/2019

 

51

Thông tư

06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019

Hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

12/5/2019

 

52

Thông tư

07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của B Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

28/5/2019

 

53

Thông tư

08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019

Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

01/7/2019

 

54

Thông tư

09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16/9/2019

 

55

Thông tư

10/2019/TT-BKHĐT ngày 30/7/2019

Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

16/9/2019

 

56

Thông tư

11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả

01/2/2020

 

57

Thông tư

13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019

Quy định năm 2020 làm năm giá gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

15/02/2020

 

58

Thông tư

01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

01/4/2020

 

59

Thông tư

02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020

Quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam

10/5/2020

 

60

Thông tư

03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020

Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

01/6/2020

 

61

Thông tư

05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

01/9/2020

 

62

Thông tư

06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

05/11/2020

 

63

Thông tư

07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020

Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thông kê

15/11/2020

 

64

Thông tư

08/2020/TT-BKHĐT ngày 13/11/2020

Hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

05/1/2021

 

65

Thông tư

09/2020/TT-BKHĐT ngày 27/11/2020

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

05/1/2021

 

 

6

Thông tư

12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế

16/2/2020

 

67

Thông tư

14/2020/TT-BKHĐT ngày 31/12/2020

Hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

25/02/2021

 

V. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

1

Quyết định của Bộ trưởng

623/2007/QĐ-BKH ngày 18/6/2007

Quyết định về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất; Khu kinh tế

04/8/2007

 

2

Quyết định của Bộ trưởng

270/2000/QĐ-BKH ngày 23/5/2000

Về việc bãi bỏ, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

08/6/2000

 

3

Quyết định của Bộ trưởng

456/1999/QĐ-BKH ngày 28/8/1999

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

13/9/1999

 

             
 

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 102/QĐ-BKHĐ ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Luật

67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Đầu tư

Được thay thế bằng Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020

01/01/2021

2

Luật

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Doanh nghiệp

Được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

01/01/2021

3

Nghị định

93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Được thay thế bằng Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam

17/9/2020

4

Nghị định

30/2015/NĐ-CP ngày 07/3/2015

Quy định chi tiết một và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Được thay thế bằng Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

20/4/2020

5

Nghị định

118/2015/NĐ-CP

ngày 12/11/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực

01/01/2021

6

Nghị định

83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực

01/01/2021

7

Nghị định

78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015

Về đăng ký doanh nghĩệp

Được thay thế bằng Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

04/01/2021

8

Nghị định

98/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 hết hiệu lực

01/01/2021

9

Nghị định

16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Được thay thế bằng Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

25/5/2020

10

Nghị định

132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Được thay thế bằng Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

25/5/2020

11

Nghị định

37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020

Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đã đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực thi hành

01/01/2021

12

Quyết định của Thủ lường

54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số lO/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

20/5/2020

13

Quyết định của Thủ tướng

65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 điều 3 quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thống kê trực thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

20/5/2020

14

Thông tư

15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016

Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Được (hay thế bằng Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

05/11/2020

15

Thông tư

16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016

Hương dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Được thay thế bằng Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

05/11/2020

16

Thông tư

16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

Về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 hết hiệu lực

01/01/2021

17

Thông tư

09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015

Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ túc đầu tư ra nước ngoài

Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ về đầu tư ra nước ngoài hết hiệu lực

01/01/2021

18

Thông tư

03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018

Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ về đầu tư ra nước ngoài hết hiệu lực

01/01/2021

19

Quyết định của Thủ tướng

96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006

Về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

Được thay thế bằng Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ.

20/3/2019

20

Quyết định của Bộ trưởng

995/2008/QĐ-BKH ngày 05/8/2008

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Thông tư số 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

15/11/2020

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi