Quyết định 1015/QĐ-LĐTBXH 2019 bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-----------------

Số: 1015/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản,
máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cLuật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

n cứ Nghị định sổ 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định ticu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cấp thẩm quyền Quy định chi tiết hướng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vê việc ban hành Danh mục, tiêu chuẩn, định mức sừ dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 6261/BTC-QLCS ngày 03/6/2019 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Quyết định ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Căn cứ Công văn số 2570/BGDĐT-CSVC ngày 14/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiếêt bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định này (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỳ thuật Nam Định, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm:

1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản khác có liên quan.

2. Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành bổ sung tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có tham quyền quyết định sắp xếp lại, xử lý hoặc tự quyết định sắp xếp lại, xử lý theo thâm quyền được phân cấp đối với tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điu 1 Quyết định này.

2. Tổng hợp đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách năm 2019.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3, Điều 6;

- Bộ Tài chính;

- Các Thứ trưởng (để ch đạo);

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);

- Lưu VT, Vụ KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

 

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG DẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

(Kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Mô hình vận hành xe điện 14 chỗ

Bộ

2

2

Mô hình vận hành xe điện 04 chỗ

Bộ

2

3

Mô hình hệ thống thang máy

Hệ thống

1

4

Mô hình hệ thống màn hình Led ngoài trời

Hệ thống

1

5

Hệ thống đào tạo Năng lượng điện mặt trời.

Hệ thống

1

6

Phòng dạy học trực tuyến

Hệ thống

1

7

Máy sấy phun

Cái

1

8

Máy cô quay chân không 10 Lít

Cái

1

9

Bộ thiết bị đào tạo tổng thành xe lai điện

Bộ

1

10

Máy chủ phục vụ ảo hóa

Cái

2

11

Hệ thống mạng lưu trữ với nhiều máy chủ

Bộ

1

12

Máy phay đứng - ngang

Cái

4

13

Máy mài phẳng

Cái

1

14

Máy mài tròn

Cái

1

15

Máy tôi cao tần

Cái

1

 

 

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
Kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Bộ cảm biến đo độ cao + đồ gá

Bộ

2

2

Đồ gá lắp cảm biến đo góc Camber động và phụ kiện

Bộ

2

3

Hệ thực hành điều khiển nhà thông minh bằng bus

KNX/EIB

Hệ

1

3a

Hệ thực hành điều khiển nhà thông minh bằng bus

Hệ

1

4

Bộ cảm biến đo công suất gắn trên vành bánh xe

Bộ

4

5

Bộ cảm biến đo góc Camber động (gồm cảm biến, đồ gá

và phụ kiện)

Bộ

2

6

Thiết bị khảo nghiệm vòi phun dầu điện tử HEUI

Bộ

1

7

Thiết bị khảo nghiệm vòi phun dầu điện t EUI

Bộ

1

8

Mô hình hệ thống phanh ABS khí nén

Bộ

4

9

Hệ thực hành điều khin tòa nhà thông minh sử dụng

Hệ

1

10

Bộ thực hành mô phỏng giả lỗi các sự cố điện trong toàn

hệ thống điều hòa không khí

Bộ

1

11

Mô hình hệ thống đào tạo máy làm đá viên (đá ống công nghiệp)

Bộ

1

12

Mô hình điều hòa không khí Multi

Bộ

1

13

Thư viện điện tử số

(Ch bao gồm Phần mềm và thiết bị đi kèm)

Hệ thống

1

 

 

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Thiết bị quản trị tập trung của mạng không dây

Thiết bị

5

2

Phần mềm Một cửa liên thông thủ tục hành chính của Bộ LĐTBXH

Phần mềm

1

3

Phần mềm liên thông văn bản điện tử tại Bộ LĐTBXH

Phần mềm

1

 

 

 

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA VĂN PHÒNG BỘ
 (Kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Mô hình tổng thành xe ô tô (phun xăng điện tử số sàn)

Bộ

3

2

Phòng thực hành đo lường điện t, cảm biến

Bộ

3

 

 

 

DANH MỤC TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
(Kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Hệ thống âm thanh

Bộ

1

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi