Quyết định 101/QĐ-UBDT triển khai nhiệm vụ công tác 2021 của Nhà khách Dân tộc

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

______________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định s13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định s 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cu tchức, và chế độ quản tài chính của Nhà khách Dân tộc;

Căn cứ Quyết định s33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưng, Chnhiệm y ban Dân tộc vviệc giao thực hiện nhim vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đnghị ca Nhà khách Dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc (có biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Nhà khách Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Nh
ư Điều 3;
- Bộ trư
ng, Chnhiệm UBDT (để b/c);
- Các Th
trưng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, NKDT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBDT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

STT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Phòng chuyên môn thc hiện

Thi gian thực hiện

Sản phẩm hoàn thành

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

I.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao tại Quyết định số 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017

Đón tiếp, phục vụ ăn nghỉ các đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu của các địa phương vthăm và làm việc vi y ban Dân tộc tại Hà Nội.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trc thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

 

 

II.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh phục vụ và chất lượng bộ máy của Nhà khách Dân tộc

2.1. Tiếp tục liên kết, hợp tác vi các đơn vị đối tác nhm duy trì ổn định, nâng cao chất lượng bộ máy phục vụ nhiệm vụ chính trị và kinh doanh dịch vụ của Nhà khách Dân tộc.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

 

 

2.2. Xây dng và Phê duyệt Kế hoạch phục vụ và kinh doanh dịch vụ năm 2021 của Nhà khách Dân tộc

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Quý I

Quyết định của Giám đốc Nhà khách Dân tộc

 

 

2.3. Xây dựng Phương án sắp xếp tchức bộ máy, nhân sự theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phquy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám đc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý I

Quyết định phê duyệt ca Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

 

 

2.4. Xây dựng Đán vị trí việc làm ca Nhà khách Dân tộc theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 ca Chính phủ về vtrí việc làm và slượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý II

Quyết định phê duyệt của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

 

 

2.5. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng bộ máy của Nhà khách Dân tộc; tuyển dụng nguồn nhân lực mới để đáp ứng yêu cu Đán vị trí việc làm ca Nhà khách Dân tộc theo tiêu chuẩn, quy mô của Khách sạn Dân tộc khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý III, IV

Quyết định của Giám đốc Nhà khách Dân tộc

 

 

2.6. Thực hiện duy trì các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

 

 

III.

Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc

3.1. Công tác tổ chức thi công:

Giám đốc; Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

Phòng TC-KT; Ban QLDA đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc

 

Báo cáo

 

 

3.1.1. Thi công cơ điện.

 

 

Quý I, II, III, IV

Quý I, II, III, IV

 

 

 

 

3.1.2. Thi công điều hòa trung tâm, thang máy, trạm biến áp.

3.1.2. Thi công điều hòa trung tâm, thang máy, trạm biến áp.

 

 

 

Quý IV

Quý IV

 

 

3.1.3. Thi công xây thô, trát ngoài nhà

Quý I, II

 

 

3.1.4. Thi công hoàn thiện (trát trong, ốp lát, thạch cao, nhôm kính....).

Quý I, II, III, IV

 

 

3.1.5. Cung cấp thi công nội thất

Quý IV

 

 

3.1.6. Thi công hạ tầng, sân vườn cnh quan ngoài nhà

Quý IV

 

 

3.1.7. Thi công chng mối

Quý IV

 

 

3.2. Công tác hoàn thiện điều chỉnh chủ trương đầu tư

Quý II, III

 

 

3.3. Công tác hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh một số chi tiết trong thiết kế

Quý II

 

 

3.4. Hoàn thiện hồ nộp bổ sung tiền thuê đất theo phương án thiết kế điều chỉnh

Quý IV

 

 

                     

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 101/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 101/QĐ-UBDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 24/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!