Quyết định 101/QĐ-UBDT triển khai nhiệm vụ công tác 2021 của Nhà khách Dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 101/QĐ-UBDT

Quyết định 101/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:101/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:24/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

UBDT triển khai 03 nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 24/02/2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 101/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Theo Kế hoạch, Ủy ban Dân tộc triển khai 03 nhiệm vụ, cụ thể: Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao tại Quyết định 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017; Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh phục vụ và chất lượng bộ máy của Nhà khách Dân tộc; Triển khai Dự án xây dựng Khách sạn Dân tộc.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 101/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

______________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định s13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định s 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cu tchức, và chế độ quản tài chính của Nhà khách Dân tộc;

Căn cứ Quyết định s33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưng, Chnhiệm y ban Dân tộc vviệc giao thực hiện nhim vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đnghị ca Nhà khách Dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc (có biểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Nhà khách Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Nh
ư Điều 3;
- Bộ trư
ng, Chnhiệm UBDT (để b/c);
- Các Th
trưng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, NKDT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA NHÀ KHÁCH DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBDT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

STT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

Phòng chuyên môn thc hiện

Thi gian thực hiện

Sản phẩm hoàn thành

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

I.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao tại Quyết định số 542/QĐ-UBDT ngày 12/9/2017

Đón tiếp, phục vụ ăn nghỉ các đoàn đại biểu người dân tộc thiểu số tiêu biểu của các địa phương vthăm và làm việc vi y ban Dân tộc tại Hà Nội.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trc thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

 

 

II.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh phục vụ và chất lượng bộ máy của Nhà khách Dân tộc

2.1. Tiếp tục liên kết, hợp tác vi các đơn vị đối tác nhm duy trì ổn định, nâng cao chất lượng bộ máy phục vụ nhiệm vụ chính trị và kinh doanh dịch vụ của Nhà khách Dân tộc.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

 

 

2.2. Xây dng và Phê duyệt Kế hoạch phục vụ và kinh doanh dịch vụ năm 2021 của Nhà khách Dân tộc

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Quý I

Quyết định của Giám đốc Nhà khách Dân tộc

 

 

2.3. Xây dựng Phương án sắp xếp tchức bộ máy, nhân sự theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phquy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám đc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý I

Quyết định phê duyệt ca Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

 

 

2.4. Xây dựng Đán vị trí việc làm ca Nhà khách Dân tộc theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 ca Chính phủ về vtrí việc làm và slượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý II

Quyết định phê duyệt của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

 

 

2.5. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng bộ máy của Nhà khách Dân tộc; tuyển dụng nguồn nhân lực mới để đáp ứng yêu cu Đán vị trí việc làm ca Nhà khách Dân tộc theo tiêu chuẩn, quy mô của Khách sạn Dân tộc khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Phòng TC-HC

Quý III, IV

Quyết định của Giám đốc Nhà khách Dân tộc

 

 

2.6. Thực hiện duy trì các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giám đốc và các Phó Giám đốc

Các đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

Báo cáo

 

 

III.

Triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc

3.1. Công tác tổ chức thi công:

Giám đốc; Phó Giám đốc Đinh Thanh Huyền

Phòng TC-KT; Ban QLDA đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc

 

Báo cáo

 

 

3.1.1. Thi công cơ điện.

 

 

Quý I, II, III, IV

Quý I, II, III, IV

 

 

 

 

3.1.2. Thi công điều hòa trung tâm, thang máy, trạm biến áp.

3.1.2. Thi công điều hòa trung tâm, thang máy, trạm biến áp.

 

 

 

Quý IV

Quý IV

 

 

3.1.3. Thi công xây thô, trát ngoài nhà

Quý I, II

 

 

3.1.4. Thi công hoàn thiện (trát trong, ốp lát, thạch cao, nhôm kính....).

Quý I, II, III, IV

 

 

3.1.5. Cung cấp thi công nội thất

Quý IV

 

 

3.1.6. Thi công hạ tầng, sân vườn cnh quan ngoài nhà

Quý IV

 

 

3.1.7. Thi công chng mối

Quý IV

 

 

3.2. Công tác hoàn thiện điều chỉnh chủ trương đầu tư

Quý II, III

 

 

3.3. Công tác hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh một số chi tiết trong thiết kế

Quý II

 

 

3.4. Hoàn thiện hồ nộp bổ sung tiền thuê đất theo phương án thiết kế điều chỉnh

Quý IV

 

 

                     

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi