Quyết định 1000/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

------------------

Số: 1000/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

---------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, PC (02 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Lê Sơn Hải

 
 

ỦY BAN DÂN TỘC

-----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

-------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo mục đích, yêu cầu sau đây:

- Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; do Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban bành mới bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc nhằm góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

II. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỢP NHẤT

- Kiểm tra phải bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; kết hợp giữa việc kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền với việc tự kiểm tra của cơ quan, người ban hành văn bản; bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan. Không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản vì mục đích vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

- Rà soát văn bản phải được tiến hành thường xuyên, ngay khi có căn cứ rà soát; không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát; kịp thời xử lý kết quả rà soát; tuân thủ trình tự rà soát. Việc rà soát văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung, hiệu lực của văn bản được hợp nhất và chỉ hợp nhất văn bản do cùng một cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Về kiểm tra, xử lý văn bản

Việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc được tiến hành như sau:

1.1. Tự kiểm tra

- Việc tự kiểm tra các Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành được tiến hành thường xuyên, ngay khi các văn bản này được ban hành hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Nội dung kiểm tra: tiến hành tự kiểm tra về nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành, văn bản. Trong đó, tập trung tự kiểm tra nội dung các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Giao Vụ Pháp chế là đầu mối thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành. Các Vụ, đơn vị có liên quan phải kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc tự kiểm tra theo quy định

1.2. Kiểm tra theo thẩm quyền

- Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 121 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, khi nhận được Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc.

- Nội dung kiểm tra: tiến hành tự kiểm tra về nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành, văn bản. Trong đó, tập trung tự kiểm tra nội dung các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Giao Vụ Pháp chế tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban theo dõi, đôn đốc và đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi các văn bản do các cơ quan này ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc vê Ủy ban Dân tộc để Vụ Pháp chế tiến hành kiểm tra theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị tổng hợp và xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Rà soát văn bản

- Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban có trách nhiệm thường xuyên thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Vụ, đơn vị do Ủy ban ban hành hoặc chủ trì soạn thảo như: Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư, Thông tư liên tịch, để kịp thời đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định.

- Nội dung rà soát: tiến hành rà soát về hiệu lực, thẩm quyền, nội dung, hình thức, đối tượng điều chỉnh của văn bản. Trong đó, tập trung rà soát nội dung của các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát của các Vụ, đơn vị để xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Hợp nhất văn bản

- Các Vụ, đơn vị được giao tham mưu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện việc hợp nhất ngay khi các văn bản được sửa đổi, bổ sung như: Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Vụ Pháp chế tiến hành việc hướng dẫn, kiểm tra tính chính xác về mặt kỹ thuật và nội dung của văn bản hợp nhất do các Vụ, đơn vị thực hiện theo quy định.

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (từ nguồn kinh phí tự chủ giao cho Văn phòng Ủy ban) theo quy định của pháp luật.

 

ỦY BAN DÂN TỘC

thuộc tính Quyết định 1000/QĐ-UBDT

Quyết định 1000/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1000/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:27/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

UBDT: Không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản để vụ lợi

Ngày 27/12/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 1000/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu không được lợi dụng việc kiểm tra, xử lý văn bản để vụ lợi, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và can thiệp vào quá trình xử lý văn bản trái pháp luật.

Bên cạnh đó, giao Vụ Pháp chế là đầu mối thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành. Các Vụ, đơn vị có liên quan phải kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết và phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc tự kiểm tra theo quy định.

Các Vụ, đơn vị được giao tham mưu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện việc hợp nhất ngay khi các văn bản được sửa đổi, bổ sung như: Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1000/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi