Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

--------------

Số: 01/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản

 quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao

và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013
  ---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013 (Có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;

- Công báo; Website Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, PC, NO (200).

     KT.BỘ TRƯỞNG

     THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

     Huỳnh Vĩnh Ái

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013  
(Ban hành  theo Quyết định số: 01/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng  01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
--------------------
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.      

Pháp lệnh

Số: 39/2001/PL-UBTVQH10

Ngày 16/11/2001

Pháp lệnh Quảng cáo

Theo Điều 42 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012

01/01/2013

2.      

Nghị định

Số 82/2001/NĐ-CP

Ngày 06/11/2001

Về nghi lễ Nhà nước và đón, tiếp khách nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

3.      

Nghị định

Số: 24/2003/NĐ-CP

Ngày 13/3/2003

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

01/01/2013

4.      

Nghị định

Số 154/2004/NĐ-CP

Ngày 09/8/2004

Về nghi thức nhà nước trong tổ chức, mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

5.      

Nghị định

 S 185/2007/NĐ-CP 

Ngày 25/12/2007

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

6.      

Nghị định

Số: 47/2009/NĐ-CP

Ngày 13/5/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

7.      

Nghị định

Số: 110/2009/NĐ-CP

Ngày 10/12/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Theo Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

28/12/2013

8.      

Nghị định

Số: 75/2010/NĐ - CP

Ngày 12/7/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 

01/01/2014

 

9.      

Nghị định

Số: 109/2011/NĐ-CP

Ngày 02/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

10.   

Nghị định

Số: 16/2012/NĐ-CP

Ngày 12/03/2012

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 

01/01/2014

 

11.   

Nghị định

Số: 37/2012/NĐ-CP

Ngày 24/4/2012

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

 

12.   

Thông tư liên tịch

Số: 09/1998/TTLT-TDTT-BCA

Ngày 26/12/1998

Hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào, mang ra khỏi nước Việt Nam và thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí thể thao

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 về quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện thể thao

10/12/2013

13.   

Thông tư liên tịch

Số: 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT

Ngày 2/01/2004

 

Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

14.   

Thông tư liên tịch

Số: 96/2004/TTLT-BVHTT-BNNPTNT

Ngày 03/11/2004

Hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

15.   

Thông tư liên tịch

Số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT

Ngày 27/1/2005

Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

16.   

Thông tư liên tịch

Số: 25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL

Ngày 25/3/2008

Hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015

0/6/2013

17.   

Quyết định

Số: 55/1999/QĐ-BVHTT

Ngày 05/8/1999

Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

18.   

Thông tư

156/1999/TT-BVHTT

Ngày 26/10/1999

Hướng dẫn chế độ trả công giờ làm người mẫu trong các trường Mỹ thuật

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 01/11/2013 quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật

01/01/2014

19.   

Quyết định

Số: 05/2000/QĐ-BVHTT

Ngày 29/3/2000

Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật ban hành kèm theo 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

01/12/2013

20.   

Quyết định

Số: 10/2000/QĐ-BVHTT

Ngày 15/5/2000

Ban hành Quy chế hoạt động Triển lãm Mỹ thuật và Gallery

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

01/12/2013

21.   

Quyết định

Số: 29/2000/QĐ-BVHTT

Ngày 20/11/2000

Ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh;

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

22.   

Quyết định

Số: 05/2003/QĐ-BVHTT

Ngày 06/02/2003

Ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Bị thay thế bằng Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

01/7/2013

 

23.   

Thông tư

Số 43/2003/TT-BVHTT

Ngày 16/7/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh  Quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

24.   

Quyết định

47/2004/QĐ-BVHTT

Ngày 02/7/2004

Quy chế hoạt động và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

25.   

Thông tư

số: 19/2005/TT-BVHTT

Ngày 12/5/2005

Hướng dẫn Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP  của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2014

26.   

Thông tư

Số: 79/2005/TT-BVHTT

Ngày 08/12/2005

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

27.   

Quyết định

Số: 63/2006/TT-BVHTTDL

Ngày 02/08/2006

Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong sáng tác tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

28.   

Quyết định

Số: 05/2007/TT-BVHTTDL

Ngày 12/12/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học
và công nghệ của Bộ Văn hoá - Thông tin

Bị bãi bỏ theo Điều 27 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 về việc quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/5/2012

29.   

Quyết định

Số: 19/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

30.   

Quyết định

Số: 20/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

31.   

Quyết định

Số: 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

32.   

Quyết định

Số: 23/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

33.   

Quyết định

Số: 25/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

34.   

Quyết định

Số: 26/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

35.   

Quyết định

Số: 27/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

36.   

Quyết định

Số: 28/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

37.   

Quyết định

Số: 29/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

38.   

Quyết định

Số: 31/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 04/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

39.   

Quyết định

Số: 35/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 21/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

40.   

Quyết định

Số: 36/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

41.   

Quyết định

Số: 37/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

42.   

Quyết định

Số: 38/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

43.   

Quyết định

Số: 39/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

44.   

Quyết định

Số: 40/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 12/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

45.   

Quyết định

Số: 41/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 15/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

46.   

Thông tư

Số: 78/2008/TT-BVHTTDL

Ngày 29/8/2008

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2014

47.   

Quyết định

Số: 87/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

48.   

Quyết định

Số: 90/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế trại sáng tác điêu khắc

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 01/12/2013 về hoạt động Mỹ thuật

01/01/2013

49.   

Thông tư

Số: 05/2010/TT- BVHTTDL

Ngày 07/07/2010

Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ theo Điều 27 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/5/2012

 

50.   

Thông tư

Số: 09/2010/TT- BVHTTDL

Ngày 24/8/2010

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ- CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa hết hiệu lực

01/01/2014

 

51.   

Thông tư

Số: 13/2011/TT- BVHTTDL

Ngày 07/11/2011

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BVHTTDL ngày 20/11/2013 quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

01/01/2014

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

Số: 92/2007/NĐ-CP

Ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Điều 42

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

01/01/2014

2

Nghị định

Số: 103/2009/NĐ-CP

Ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Chương II, III

Theo Điều 30 Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

Chương IV

Theo Điều 40 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động Mỹ thuật

01/12/2013

3

Thông tư

Số 04/2009/TT-BVHTTDL

Ngày 16/12/2009

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

Các Điều 4, 5 và 6

Bị bãi bỏ theo Điều 13 Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

15/3/2013

4

Thông tư

Số: 07/2011/TT-BVHTTDL

Ngày 07/6/2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mục II Điều 1 và Mục II Điều 2

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

 

01/01/2013

 

 

 

 

Khoản 2 mục III Điều 2

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

Các Điểm 1, 3 và 4 Mục III Điều 1; các Điểm 1, 3 và 4 Mục III Điều 2

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

01/12/2013

 

thuộc tính Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:02/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Hôn nhân gia đình , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

--------------

Số: 01/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản

 quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao

và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013
  ---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013 (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như  Điều 3;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;

- Công báo; Website Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, PC, NO (200).

     KT.BỘ TRƯỞNG

     THỨ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

     Huỳnh Vĩnh Ái


 

 

 

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013

 (Ban hành  theo Quyết định số: 01/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng  01 năm 2014 của

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

--------------------
 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

 1.  

Pháp lệnh

Số: 39/2001/PL-UBTVQH10

Ngày 16/11/2001

Pháp lệnh Quảng cáo

Theo Điều 42 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012

01/01/2013

 1.  

Nghị định

Số 82/2001/NĐ-CP

Ngày 06/11/2001

Về nghi lễ Nhà nước và đón, tiếp khách nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

 1.  

Nghị định

Số: 24/2003/NĐ-CP

Ngày 13/3/2003

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

01/01/2013

 1.  

Nghị định

Số 154/2004/NĐ-CP

Ngày 09/8/2004

Về nghi thức nhà nước trong tổ chức, mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

 1.  

Nghị định

 S 185/2007/NĐ-CP 

Ngày 25/12/2007

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Nghị định

Số: 47/2009/NĐ-CP

Ngày 13/5/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

 1.  

Nghị định

Số: 110/2009/NĐ-CP

Ngày 10/12/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Theo Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

28/12/2013

 1.  

Nghị định

Số: 75/2010/NĐ - CP

Ngày 12/7/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 

01/01/2014

 

 1.  

Nghị định

Số: 109/2011/NĐ-CP

Ngày 02/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

 1.  

Nghị định

Số: 16/2012/NĐ-CP

Ngày 12/03/2012

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

 

01/01/2014

 

 1.  

Nghị định

Số: 37/2012/NĐ-CP

Ngày 24/4/2012

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

 

 1.  

Thông tư liên tịch

Số: 09/1998/TTLT-TDTT-BCA

Ngày 26/12/1998

Hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào, mang ra khỏi nước Việt Nam và thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí thể thao

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 về quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện thể thao

10/12/2013

 1.  

Thông tư liên tịch

Số: 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT

Ngày 2/01/2004

 

Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

 1.  

Thông tư liên tịch

Số: 96/2004/TTLT-BVHTT-BNNPTNT

Ngày 03/11/2004

Hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

 1.  

Thông tư liên tịch

Số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT

Ngày 27/1/2005

Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

 1.  

Thông tư liên tịch

Số: 25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL

Ngày 25/3/2008

Hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015

0/6/2013

 1.  

Quyết định

Số: 55/1999/QĐ-BVHTT

Ngày 05/8/1999

Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

 1.  

Thông tư

156/1999/TT-BVHTT

Ngày 26/10/1999

Hướng dẫn chế độ trả công giờ làm người mẫu trong các trường Mỹ thuật

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 01/11/2013 quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật

01/01/2014

 1.  

Quyết định

Số: 05/2000/QĐ-BVHTT

Ngày 29/3/2000

Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật ban hành kèm theo 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

01/12/2013

 1.  

Quyết định

Số: 10/2000/QĐ-BVHTT

Ngày 15/5/2000

Ban hành Quy chế hoạt động Triển lãm Mỹ thuật và Gallery

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

01/12/2013

 1.  

Quyết định

Số: 29/2000/QĐ-BVHTT

Ngày 20/11/2000

Ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh;

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

 1.  

Quyết định

Số: 05/2003/QĐ-BVHTT

Ngày 06/02/2003

Ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Bị thay thế bằng Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

01/7/2013

 

 1.  

Thông tư

Số 43/2003/TT-BVHTT

Ngày 16/7/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh  Quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 1.  

Quyết định

47/2004/QĐ-BVHTT

Ngày 02/7/2004

Quy chế hoạt động và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

 1.  

Thông tư

số: 19/2005/TT-BVHTT

Ngày 12/5/2005

Hướng dẫn Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP  của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2014

 1.  

Thông tư

Số: 79/2005/TT-BVHTT

Ngày 08/12/2005

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

 1.  

Quyết định

Số: 63/2006/TT-BVHTTDL

Ngày 02/08/2006

Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong sáng tác tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

 1.  

Quyết định

Số: 05/2007/TT-BVHTTDL

Ngày 12/12/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học
và công nghệ của Bộ Văn hoá - Thông tin

Bị bãi bỏ theo Điều 27 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 về việc quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/5/2012

 1.  

Quyết định

Số: 19/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 20/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 21/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 23/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 25/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 26/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 27/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 28/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 29/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 31/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 04/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 35/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 21/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 36/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 37/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 38/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 39/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 40/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 12/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Quyết định

Số: 41/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 15/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả

Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

 1.  

Thông tư

Số: 78/2008/TT-BVHTTDL

Ngày 29/8/2008

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2014

 1.  

Quyết định

Số: 87/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

 1.  

Quyết định

Số: 90/2008/QĐ-BVHTTDL

Ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế trại sáng tác điêu khắc

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 01/12/2013 về hoạt động Mỹ thuật

01/01/2013

 1.  

Thông tư

Số: 05/2010/TT- BVHTTDL

Ngày 07/07/2010

Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ theo Điều 27 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/5/2012

 

 1.  

Thông tư

Số: 09/2010/TT- BVHTTDL

Ngày 24/8/2010

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ- CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa hết hiệu lực

01/01/2014

 

 1.  

Thông tư

Số: 13/2011/TT- BVHTTDL

Ngày 07/11/2011

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BVHTTDL ngày 20/11/2013 quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

01/01/2014

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị định

Số: 92/2007/NĐ-CP

Ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Điều 42

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

01/01/2014

2

Nghị định

Số: 103/2009/NĐ-CP

Ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Chương II, III

Theo Điều 30 Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

Chương IV

Theo Điều 40 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động Mỹ thuật

01/12/2013

3

Thông tư

Số 04/2009/TT-BVHTTDL

Ngày 16/12/2009

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

Các Điều 4, 5 và 6

Bị bãi bỏ theo Điều 13 Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

15/3/2013

4

Thông tư

Số: 07/2011/TT-BVHTTDL

Ngày 07/6/2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mục II Điều 1 và Mục II Điều 2

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn
nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành,
kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

 

01/01/2013

 

 

 

 

Khoản 2 mục III Điều 2

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

Các Điểm 1, 3 và 4 Mục III Điều 1; các Điểm 1, 3 và 4 Mục III Điều 2

 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

01/12/2013

 

 

 

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi