Nghị quyết 861/NQ-UBTVQH14 sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

Số: 861/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình

------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 674/TTr-CP ngày 25 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2898/BC-UBPL14 ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn như sau:

a) Thành lập xã Xuân Chính trên cơ sở nhập toàn bộ 3,79 km2 diện tích tự nhiên, 2.623 người của xã Xuân Thiện và toàn bộ 3,16 km2 diện tích tự nhiên, 3.019 người của xã Chính Tâm. Sau khi thành lập, xã Xuân Chính có 6,95 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.642 người;

Xã Xuân Chính giáp xã Chất Bình; huyện Yên Khánh và tỉnh Nam Định;

b) Điều chỉnh 1,33 km2 diện tích tự nhiên, 1.335 người của xã Yên Mật vào xã Kim Chính. Sau khi điều chỉnh, xã Kim Chính có 8,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.698 người.

Xã Kim Chính giáp xã Đồng Hướng, xã Thượng Kiệm, thị trấn Phát Diệm; huyện Yên Khánh, huyện Yên Mô và tỉnh Nam Định;

c) Nhập toàn bộ 0,90 km2 diện tích tự nhiên, 827 người của xã Yên Mật sau khi điều chỉnh địa gii đơn vị hành chính quy định tại điểm b khoản này vào xã Như Hòa. Sau khi nhập, xã Như Hòa có 6,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân s6.164 người.

Xã Như Hòa giáp xã Hùng Tiến, xã Quang Thiện; huyện Yên Khánh và tỉnh Nam Định.

2. Sau khi sắp xếp, huyện Kim Sơn có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 02 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Ninh Bình có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 02 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 119 xã, 17 phường và 07 thị trấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cu phát trin kinh tế - xã hội, quc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực