Quyết định 78/QĐ-BTNMT 2020 Kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

------------

Số: 78/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyền truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

-------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2842/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- ĐU, CĐ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB Cơ quan Bộ;

- Lưu: VT, TĐKTTT, Thi(50).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Công Thành

 

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

-------------

 

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2842/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2016); Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết.

- Tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung CCHC của Bộ, ngành; giám sát quá trình thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

II. Yêu cầu

- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng;

- Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ;

- Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

- Phải xác định nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên trước mắt và lâu dài. Đây vừa là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC của Bộ, ngành, phải coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững.

III. Đối tượng thông tin, tuyên truyền

- Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường;

- Các tổ chức, doanh nghiệp và người dân;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

IV. Nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ năm 2020 tập trung vào những nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Bộ;

- Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo , điều hành; các chương trình, kế hoạch; các hoạt động của Chính phủ, của Bộ, ngành về công tác CCHC;

- Tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ;

- Tuyên truyền thực hiện đổi mới, s ắp x ếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHC ở các đơn vị thuộc Bộ;

- Tuyên truyền về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ.

- Tuyên truyền về những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công , đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn...;

- Đăng tải thông tin CCHC trên các phương tiện thông tin của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về nội dung CCHC của Bộ;

- In ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, v iên chức và người lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật;

3. Kế hoạch triển khai các nội dung

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

Cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin, bài viết về CCHC của Bộ, ngành trên Chuyên trang CCHC của Bộ

Văn phòng Bộ (Cổng

Thông tin

điện tử )

Vụ Tổ chức

cán bộ,

Báo TN&MT, Tạp chí TN&MT

Năm 2020

Trong nhiệm vụ đặt hàng cho Báo TN&MT và Tạp chí TN&MT năm 2020

2

Cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, tình hình và kết quả hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Văn phòng

Bộ

(Cổng Thông

tin điện tử )

Các đơn vị

trực thuộc Bộ

Năm 2020

Trong nhiệm vụ đặt hàng cho Báo TN&MT và Tạp chí TN&MT năm 2020

3

Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC

Văn phòng

Bộ

(Cổng Thông

tin điện tử )

Các đơn vị

trực thuộc Bộ

Năm 2020

Hoạt động truyền thông của Bộ

4

Công khai các Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền của Bộ

Văn phòng

Bộ

(Cổng Thông

tin điện tử )

Vụ Pháp chế; các đơn vị liên quan

Năm 2020

Hoạt động truyền thông của Bộ

5

Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ năm 2020

Vụ Thi đua, Khen thưởng

và Tuyên

truyền

Các đơn vị

trực thuộc Bộ

Năm 2020

Hoạt động tuyên

truyền của Bộ

6

Tuyên truyền trong các hội nghị, họp giao ban, hội thảo... quán triệt và tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm vụ CCHC của Bộ

Vụ Tổ chức

cán bộ; Vụ Thi đua, Khen thưởng

và Tuyên truyền; Văn phòng Bộ

Các đơn vị

trực thuộc Bộ

Năm 2020

Tổ chức Hội nghị, hội thảo

7

Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế

các đơn vị liên quan

Năm 2020

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ năm 2020

8

Đưa tin, bài viết về công tác CCHC của Bộ, ngành trên các ấn phẩm báo giấy, báo

hình...

Báo

TN&MT;

Tạp chí

TN&MT

Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Trong nhiệm vụ đặt hàng cho Báo

TN&MT và Tạp chí TN&MT năm 2020

9

Tổ chức 01 cuộc tọa đàm về CCHC

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Báo TN&MT, Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

Hoạt động tuyên truyền của Bộ năm 2020

 

 

V. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Tổ chức thực hiện

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền : làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ: phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Văn phòng Bộ cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin, bài viết về CCHC của Bộ, ngành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Chuyên trang CCHC của Bộ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của đơn vị bằng các hình thức cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị và nguồn kinh phí được giao theo kế hoạch hằng năm./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi