Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 2019 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Tuyên Quang

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

---------------------------

Số: 816/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
thuộc tỉnh Tuyên Quang

------------------------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 578/TTr-CP ngày 13 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 2763/BC-UBPL14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang và thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1. Nhập toàn bộ 19,29 km2 diện tích tự nhiên, 13.151 người của xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; toàn bộ 37,99 km2 diện tích tự nhiên, 10.598 người của xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn và toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn vào thành phố Tuyên Quang.

2. Điều chỉnh 19,20 km2 diện tích tự nhiên và 3.180 người của xã Phú Lâm vào xã Kim Phú. Sau khi điều chỉnh, xã Phú Lâm có 18,79 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.418 người; xã Kim Phú có 38,49 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.331 người.

Xã Kim Phú giáp các phường An Tường, Hưng Thành, Mỹ Lâm, Ỷ La và huyện Yên Sơn.

3. Thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang:

a) Thành lập phường Đội Cấn trên cơ sở nhập toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình và toàn bộ 25,96 km2 diện tích tự nhiên, 11.420 người của xã Đội Cấn. Sau khi thành lập, phường Đội Cấn có 34,00 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.531 người.

Phường Đội Cấn giáp xã Thái Long; huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn;

b) Thành lập phường Mỹ Lâm trên cơ sở toàn bộ 18,79 km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.418 người của xã Phú Lâm sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.

Phường Mỹ Lâm giáp xã Kim Phú và huyện Yên Sơn;

c) Thành lập phường An Tường trên cơ sở toàn bộ 11,71 km2 diện tích tự nhiên và dân số 15.010 người của xã An Tường.

Phường An Tường giáp phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, các xã An Khang, Kim Phú, Lưỡng Vượng và huyện Yên Sơn.

4. Sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập 03 phường thuộc thành phố Tuyên Quang:

a) Thành phố Tuyên Quang có 184,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 191.118 người; có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 05 xã.

Thành phố Tuyên Quang giáp huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn;

b) Huyện Yên Sơn có 1.067,70 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 145.390 người; có 28 đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện Yên Sơn giáp các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang và các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái.

Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

1. Thành lập xã Tân Thanh trên cơ sở nhập toàn bộ 20,70 km2 diện tích tự nhiên, 1.212 người của xã Thanh Phát và toàn bộ 26,80 km2 diện tích tự nhiên, 4.681 người của xã Tuân Lộ. Sau khi thành lập, xã Tân Thanh có 47,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.893 người.

Xã Tân Thanh giáp các xã Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đông Thọ, Đồng Quý, Hợp Hòa, Phú Lương, Phúc Ứng, Sơn Nam và Thiện Kế.  

2. Thành lập xã Trường Sinh trên cơ sở nhập toàn bộ 5,90 km2 diện tích tự nhiên, 1.663 người của xã Sầm Dương và toàn bộ 7,90 km2 diện tích tự nhiên, 2.568 người của xã Lâm Xuyên. Sau khi thành lập, xã Trường Sinh có 13,80 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.231 người.

Xã Trường Sinh giáp các xã Hào Phú, Hồng Lạc, Tam Đa; tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Dương có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 xã và 01 thị trấn.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 01 thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 124 xã, 10 phường và 04 thị trấn.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh đơn vị hành chính được sắp xếp phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

3. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Tổng cục Thống kê;
- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 97953

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

                                                                    

thuộc tính Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:816/NQ-UBTVQH14Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:21/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

UBTVQH sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Tuyên Quang

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang ngày 21/11/2019.

Theo đó, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang và thành lập 03 phường thuộc Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang như sau:

Thứ nhất, nhập toàn bộ 19,29 km2 diện tích tự nhiên, 13.151 người của xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; toàn bộ 37,99 km2 diện tích tự nhiên, 10.598 người của xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn và toàn bộ 8,04 km2 diện tích tự nhiên, 6.111 người của thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn vào Thành phố Tuyên Quang.

Thứ hai, điều chỉnh 19,20 km2 diện tích tự nhiên và 3.180 người của xã Phú Lâm vào xã Kim Phú. Sau khi điều chỉnh, xã Phú Lâm có 18,79 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.418 người; xã Kim Phú có 38,49 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.331 người…

Sau khi sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 01 Thành phố; 138 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 124 xã, 10 phường và 04 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 tại đây

tải Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi