Nghị quyết 106/NQ-CP 2019 xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính điện tử

CHÍNH PHỦ

-----------

Số: 106/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

---------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghi định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Tờ trình số 9099/TTr-VPCP ngày 08 tháng 10 năm 2019;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

Thư ký Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,

Vụ PL, TTTH, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KSTT (2b).

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực