Quyết định 3471/QĐ-TCHQ 2019 điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn máy móc của hệ thống hải quan

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC HẢI QUAN

---------------

Số: 3471/QĐ-TCHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên
dùng của hệ thống Hải quan

-------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BTC ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 953/KHTC-QLTS ngày 07/11/2019 của Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) và công văn số 1325/QLCS-VP ngày 07/11/2019 của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy phát hiện ma túy quy định tại mục 6 Phụ lục II Quyết định số 1394/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan. Chi tiết nội dung điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy phát hiện ma túy theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Nguyên tắc trang bị máy phát hiện ma túy:
1. Việc trang bị máy phát hiện ma túy thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3104/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
2. Cục Điều tra chống buôn lậu chịu trách nhiệm đánh giá sự cần thiết, hiệu quả trước khi trang bị máy phát hiện ma túy tại mỗi địa điểm theo các tiêu chí sau:
- Hiện trạng bố trí máy phát hiện ma túy của đơn vị dự kiến trang bị (số lượng, chủng loại đã trang bị), so sánh với tiêu chuẩn định mức.
- Thực trạng hoặc dự báo hình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại địa bàn cần trang bị; số lượng vụ án hoặc số lượng chất ma túy thu giữ (nếu có)
- Phương án bố trí, phương án sử dụng máy phát hiện ma túy (quy trình sử dụng, bảo quản thiết bị).
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế tiêu chuấn, định mức sử dụng máy phát hiện ma túy quy định tại mục 6 Phụ lục II Quyết định số 1394/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan.
Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng cục trưởng (để b/c);

- Các PTCT (để biết và chỉ đạo);

- Trang Website Hải quan;

- Lưu: VT, TVQT (10b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

---------------

 

 

Phụ lục

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY PHÁT HIỆN MA TÚY

(ban hành kèm theo Quyết định số 3471/QĐ-TCHQ ngày 26/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

TT

Tên thiết

Bị

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu

Đơn giá mua tối đa

Địa điểm trang bị

Định mức phân bổ tối đa

I

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 2

 

1

Máy phát hiện ma túy

- Phát hiện các loại ma túy sau: heroin, cocain, amphetamine, methamphetamin, MDA, MDMA,

THC.

- Độ nhậy: nanogram

- Thời gian phân tích: ≤ 20 giây

- Bảo hành 05 năm

6.520 triệu đồng/thiết bị

Trang bị cho luồng xuất và luồng nhập của:

- Sân bay quốc tế.

- Sân bay quốc nội có chuyến bay quốc tế.

- Cửa khẩu đường bộ.

01 máy/ luồng

Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam)

01 máy/ đội

thuộc tính Quyết định 3471/QĐ-TCHQ

Quyết định 3471/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3471/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:26/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hải quan , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh định mức sử dụng máy phát hiện ma túy của hệ thống Hải quan

Ngày 26/11/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 3471/QĐ-TCHQ về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan.

Theo đó, điều chỉnh định mức sử dụng máy phát hiện ma túy tại mục 6 Phụ lục II Quyết định 1394/QĐ-TCHQ. Cụ thể, máy phát hiện ma túy có đơn giá mua tối đa 6,52 tỷ đồng thay vì 8,5 tỷ đồng như quy định cũ.

Bên cạnh đó, trang bị cho luồng xuất và luồng nhập (của Sân bay quốc tế; Sân bay quốc nội có chuyến bay quốc tế; Cửa khẩu đường bộ) 01 máy/luồng. Trang bị cho Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam) 01 máy/đội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3471/QĐ-TCHQ tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi