Quyết định 3471/QĐ-TCHQ 2019 điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn máy móc của hệ thống hải quan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TNG CỤC HẢI QUAN

---------------

Số: 3471/QĐ-TCHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên
dùng của hệ thống Hải quan

-------------

TỔNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BTC ngày 03/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 953/KHTC-QLTS ngày 07/11/2019 của Cục Kế hoạch - Tài chính (Bộ Tài chính) và công văn số 1325/QLCS-VP ngày 07/11/2019 của Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống Hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy phát hiện ma túy quy định tại mục 6 Phụ lục II Quyết định số 1394/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan. Chi tiết nội dung điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy phát hiện ma túy theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Nguyên tắc trang bị máy phát hiện ma túy:
1. Việc trang bị máy phát hiện ma túy thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3104/QĐ-TCHQ ngày 16/10/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng.
2. Cục Điều tra chống buôn lậu chịu trách nhiệm đánh giá sự cần thiết, hiệu quả trước khi trang bị máy phát hiện ma túy tại mỗi địa điểm theo các tiêu chí sau:
- Hiện trạng bố trí máy phát hiện ma túy của đơn vị dự kiến trang bị (số lượng, chủng loại đã trang bị), so sánh với tiêu chuẩn định mức.
- Thực trạng hoặc dự báo hình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại địa bàn cần trang bị; số lượng vụ án hoặc số lượng chất ma túy thu giữ (nếu có)
- Phương án bố trí, phương án sử dụng máy phát hiện ma túy (quy trình sử dụng, bảo quản thiết bị).
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế tiêu chuấn, định mức sử dụng máy phát hiện ma túy quy định tại mục 6 Phụ lục II Quyết định số 1394/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan.
Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Tổng cục trưởng (để b/c);

- Các PTCT (để biết và chỉ đạo);

- Trang Website Hải quan;

- Lưu: VT, TVQT (10b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Dương Thái

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

---------------

 

 

Phụ lục

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY PHÁT HIỆN MA TÚY

(ban hành kèm theo Quyết định số 3471/QĐ-TCHQ ngày 26/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

TT

Tên thiết

Bị

Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu

Đơn giá mua tối đa

Địa điểm trang bị

Định mức phân bổ tối đa

I

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NHÓM 2

 

1

Máy phát hiện ma túy

- Phát hiện các loại ma túy sau: heroin, cocain, amphetamine, methamphetamin, MDA, MDMA,

THC.

- Độ nhậy: nanogram

- Thời gian phân tích: ≤ 20 giây

- Bảo hành 05 năm

6.520 triệu đồng/thiết bị

Trang bị cho luồng xuất và luồng nhập của:

- Sân bay quốc tế.

- Sân bay quốc nội có chuyến bay quốc tế.

- Cửa khẩu đường bộ.

01 máy/ luồng

Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam)

01 máy/ đội

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3471/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3471/QĐ-TCHQ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hải quan , Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!