Thông tư 05/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------
Số: 05/2016/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016
 
 
THÔNG TƯ
CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHN TỈNH AN GIANG VÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI AN GIANG
 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản cảng bin và luồng hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Giao thông vận tải;
Trên cơ sở ý kiến của y ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn s 2195/UBND-KT ngày 30 tháng 12 năm 2015;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang.
Điều 1. Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang
Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang là vùng nước cảng biển An Giang trên sông Hậu từ hạ lưu vàm rạch Cái Sắn đến rạch Gòi Lớn.
Điều 2. Phạm vi vùng nưc cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang
1. Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, được giới hạn cụ thể như sau:
a) Từ ranh giới về phía hạ lưu là đường thẳng cắt ngang sông Hậu đi qua hai điểm AG1 có tọa độ: 10°19’30” N; 105°29,30” E (phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và AG2 có tọa độ: 10°19’39” N; 105°29’55” E (xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) tại vàm rạch Cái Sắn (ranh giới giữa tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ), chạy dọc theo hai bờ sông Hậu đến ranh giới phía thượng lưu;
b) Ranh giới về phía thượng lưu là đường thẳng cắt ngang sông Hậu đi qua hai điểm AG3 có tọa độ: 10°21’45” N, 105°27’30” E (phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và AG4 có tọa độ: 10°22’00” N, 105°27’55” E (xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tại khu vực rạch Gòi Lớn.
2. Ranh giới tại các cửa nhánh sông, cửa rạch, cửa kênh quy định tại khoản 1 Điều này được giới hạn bởi đoạn thẳng nối hai điểm bờ nhô xa nhất ở cửa nhánh sông, cửa rạch, cửa kênh đó.
3. Tọa độ các điểm quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng theo Hệ tọa độ VN-2000 và được chuyển đổi sang hệ tọa độ tương ứng như sau:
 

 

Vị trí
Hệ tọa độ VN - 2000
H ta đ WGS - 84
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
Vĩ độ (N)
Kinh độ (E)
AG1
10°19’30”
105°29’30”
10°19’26”
105°29’36”
AG2
10°19’39”
105°29’55”
10°19’35”
105°30’05”
AG3
10°21’45”
105°27’30”
10°21’40”
105°27’35”
AG4
10°22’00”
105°27’55”
10°21’54”
105°28’00”
 
Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kim dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, khu nước, vùng nước có liên quan khác
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời cảng biển An Giang và khu nước, vùng nước khác theo quy định.
Điều 4. Trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải An Giang và các bên liên quan
1. Cảng vụ Hàng hải An Giang có trách nhiệm:
a) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và quy định có liên quan của pháp luật đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang;
b) Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;
c) Thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ biết tên, quốc tịch, các thông số kỹ thuật chính và các thông tin cần thiết của tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang chậm nhất 02 giờ trước khi tàu thuyền đến vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ;
d) Thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ việc tàu thuyền vào cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang nhưng phải neo đậu, tránh bão tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ chậm nhất 02 giờ trước khi tàu thuyền đến vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ.
2. Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ có trách nhiệm: căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tàu thuyền vào, rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang, chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón, trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, tránh bão; chậm nhất 01 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Cảng vụ Hàng hải An Giang, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ phải xác báo cho Cảng vụ Hàng hải An Giang biết.
3. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV có trách nhiệm: tổ chức thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa (trừ bến khách ngang sông) trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang.
Điều 5. Hiu lc thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2016. Bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Công báo;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyn Hng Trường
Thuộc tính văn bản
Thông tư 05/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/2016/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 04/04/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!