Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn cơ sở đào tạo thuyền viên

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 01/2017/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG HỌC CHUYÊN MÔN, PHÒNG THI, KIỂM TRA; XƯỞNG THỰC HÀNH; KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Mã số đăng ký: QCVN 98:2017/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản, Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TT ĐT Chính phủ;
- Cổng TT ĐT Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

QCVN 98:2017/BGTVT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG HỌC CHUYÊN MÔN, PHÒNG THI, KIỂM TRA; XƯỞNG THỰC HÀNH; KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 

LỜI NÓI ĐẦU

QCVN 98:2017/BGTVT do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017.

MỤC LỤC

NỘI DUNG

TRANG

Chương I. Quy định chung

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

Điều 3. Cơ sở đào tạo

 

Chương II. Các quy định về kỹ thuật

 

Điều 4. Yêu cầu đối với phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra

 

Điều 5. Xưởng thực hành

 

Điều 6. Khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy, phương tiện thi

 

Điều 7. Phương pháp đánh giá

 

Chương III. Các quy định về quản lý

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện

 

Phụ lục A. Quy định thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa

 

Phụ lục B. Quy định thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học điều khiển phương tiện thủy nội địa

 

Phụ lục C. Quy định thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học máy - điện phương tiện thủy nội địa

 

Phụ lục D. Quy định thiết bị tối thiểu kèm theo phòng học thủy nghiệp cơ bản

 

Phụ lục Đ. Quy định thiết bị tối thiểu xưởng thực hành nguội - cơ khí

 

Phụ lục E. Quy định thiết bị tối thiểu xưởng thực hành máy - điện

 

Phụ lục G. Quy định thiết bị tối thiểu dạy thực hành lái và vận hành máy

 

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ HỆ THỐNG PHÒNG HỌC CHUYÊN MÔN, PHÒNG THI, KIỂM TRA; XƯỞNG THỰC HÀNH; KHU VỰC DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu đối với trang thiết bị của hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (sau đây viết tắt là cơ sở đào tạo) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này không áp dụng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa của lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 3. Cơ sở đào tạo

Cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa bao gồm cơ sở đào tạo loại 1, 2, 3 và loại 4 quy định tại Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh, doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Chương II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

 

Điều 4. Phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra

1. Hệ thống phòng học chuyên môn, bao gồm: phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, phòng học điều khiển phương tiện thủy nội địa, phòng học lý thuyết máy - điện và phòng học thủy nghiệp cơ bản. Diện tích của từng phòng tối thiểu là 48 m2 và đảm bảo diện tích ít nhất 1,5 m2/chỗ học.

2. Trang thiết bị tối thiểu của từng loại phòng học phải đảm bảo chủng loại, số lượng, quy cách quy định tại các Phụ lục A, B, C và Phụ lục D của Quy chuẩn này.

3. Phòng thi, kiểm tra phải được lắp đặt hệ thống camera giám sát nối với màn hình theo dõi công khai tại phòng chờ thi của học viên, được nối mạng với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông vận tải nơi có cơ sở đào tạo để phục vụ công tác quản lý; có hệ thống máy tính số lượng tối thiểu 10 chiếc, được Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cài đặt phần mềm quản lý đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá và được kết nối với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông vận tải nơi có cơ sở đào tạo.

Điều 5. Xưởng thực hành

1. Các xưởng thực hành, bao gồm: xưởng thực hành nguội - cơ khí, xưởng thực hành máy - điện. Mỗi xưởng có diện tích tối thiểu là 60 m2.

2. Trang thiết bị tối thiểu của từng xưởng thực hành phải đảm bảo chủng loại, số lượng, quy cách quy định tại Phụ lục Đ và Phụ lục E của Quy chuẩn này.

Điều 6. Khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy, phương tiện thi

1. Khu vực dạy thực hành lái và vận hành, máy phải đảm bảo có vùng nước để dạy thực hành lái, vận hành máy phương tiện thủy nội địa; có cầu tàu để dạy nghề thuyền trưởng từ hạng nhì trở lên.

2. Trang thiết bị tối thiểu của khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy phải đảm bảo chủng loại, số lượng, quy cách quy định tại Phụ lục G của Quy chuẩn này.

3. Phương tiện thi phải được lắp đặt thiết bị giám sát, được nối mạng với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông vận tải nơi có cơ sở đào tạo để phục vụ công tác quản lý.

Điều 7. Đánh giá cơ sở đào tạo

1. Cơ sở đào tạo phải được đánh giá phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch, vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo quy định của Chính phủ và nằm trong danh sách các cơ sở phù hợp với quy chuẩn được Bộ Giao thông vận tải công bố trên cổng thông tin điện tử.

2. Việc đánh giá đối với trang thiết bị được thực hiện như sau:

a) Đối với trang thiết bị có cùng số lượng và quy cách sẽ được đánh giá theo 1 loại cơ sở đào tạo bất kỳ của Phụ lục.

b) Đối với trang thiết bị có cùng số lượng nhưng không cùng quy cách, khi đánh giá phân loại cơ sở đào tạo, đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đến hạng cao hơn phải có các thiết bị của các hạng thấp hơn.

Chương III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi toàn quốc.

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này trong phạm vi địa phương.

3. Người đứng đầu cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, các cơ sở đào tạo phải gửi thông tin về Vụ Khoa học-Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải để lập danh sách công bố cơ sở đào tạo phù hợp với quy chuẩn trên cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.

4. Vụ Khoa học-Công nghệ lập danh sách công bố cơ sở đào tạo phù hợp với quy chuẩn trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải. Định kỳ kiểm tra sự phù hợp của các cơ sở đào tạo để chấn chỉnh hoặc yêu cầu rút Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa kịp thời.

 

 

Phụ lục A

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Số TT

Tên thiết bị

Cơ sở đào tạo loại 1

Cơ sở đào tạo loại 2

Cơ sở đào tạo loại 3

Cơ sở đào tạo loại 4

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Còi điện

01 chiếc

12 V

01 chiếc

12 V

01 chiếc

12 V

01 chiếc

12 V

2

Đèn hiệu trên phương tiện và báo hiệu:

01 bộ

Góc chiếu (độ)

01 bộ

Góc chiếu (độ)

01 bộ

Góc chiếu (độ)

01 bộ

Góc chiếu (độ)

- Đèn đỏ mạn trái

- Đèn xanh mạn phải

- Đèn trắng mũi

- Đèn trắng lái

- Đèn nửa xanh nửa đỏ

- Đèn trắng sáng khắp 4 phía

- Đèn đỏ sáng khắp 4 phía

- Đèn xanh sáng khắp 4 phía

- Đèn vàng sáng khắp 4 phía

- Đèn đỏ quay nhanh

- Đèn xanh quay nhanh

 

112° 30

112° 30

225°

135°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

 

112° 30

112° 30

225°

135°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

 

112° 30

112°30

225°

135°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

 

112° 30

112° 30

225°

135°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

360°

3

Cờ hiệu:

- Cờ chữ A; B; C, H; K; L; N; O; Q

- Cờ đuôi nheo: xanh; vàng; đỏ

- Cờ Công an, Quân đội, Cứu nạn

01 bộ

Kích thước

b = 0,4 m

l = 0,6 m

01 bộ

Kích thước

b = 0,4 m

l = 0,6 m

01 bộ

Kích thước

b = 0,4 m

l = 0,6 m

01 bộ

Kích thước

b = 0,4 m

l = 0,6 m

4

Báo hiệu

01 bộ

1/10 vật thật

01 bộ

1/10 vật thật

01 bộ

1/10 vật thật

01 bộ

1/10 vật thật

5

Đèn hiệu: trắng; xanh; vàng; đỏ

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

6

Bản vẽ báo hiệu

01 bàn

In màu, khổ A0

01 bản

In màu, khổ A0

01 bản

In màu, khổ A0

01 bản

In màu, khổ A0

7

Bản đồ hệ thống sông kênh miền Bắc, Trung, Nam

01 bản

In màu, khổ A0

01 bản

In màu, khổ A0

01 bản

In màu, khổ A0

01 bản

In màu, khổ A0

8

Sa bàn đường thủy nội địa

01 chiếc

0,5 m x 1 m x 1 m

01 chiếc

0,5 m x 1 m x 1 m

01 chiếc

0,5 m x 1 m x 1 m

01 chiếc

0,5 m x 1 m x 1 m

 

Phụ lục B

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Số TT

Tên thiết bị

Cơ sở đào tạo loại 1

Cơ sở đào tạo loại 2

Cơ sở đào tạo loại 3

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Hệ thống lái điện thủy lực

01 mô hình

 

01 mô hình

 

01 mô hình

 

2

La bàn từ

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

3

Tốc độ kế

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

01 chiếc

Loại Iắp trên PT thủy

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

4

Máy đo sâu

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

01 chiếc

Loại lắp trên PT thủy

5

Hải đồ biển Đông

05 bản

IA-100 hoặc IA-200 (trong bộ từ 1 ÷ 33 )

05 bản

IA-100 hoặc IA-200 (trong bộ từ 1 ÷ 33 )

05 bản

IA-100 hoặc IA-200 (trong bộ từ 1 ÷ 33 )

6

Dụng cụ thao tác hải đồ:

05 bộ

 

05 bộ

 

05 bộ

 

- Thước e ke

- Thước song song

- Thước đo độ

- Compa 2 đầu nhọn
 

- Com pa một đầu nhọn 1 đầu chì
 

 

Dài tối thiểu 300 mm

Dài tối thiểu 600 mm

Dài tối thiểu 300 mm

Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm

Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm

 

Dài tối thiểu 300 mm

Dài tối thiểu 600 mm

Dài tối thiểu 300 mm

Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm

Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm

 

Dài tối thiểu 300 mm

Dài tối thiểu 600 mm

Dài tối thiểu 300 mm

Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm

Khẩu độ mở tối thiểu 300 mm

7

Máy liên lạc VHF

01 chiếc

Cố định, cầm tay

01 chiếc

Cố định, cầm tay

 

 

8

Ra đa

01 chiếc

Thang tầm xa ≥ 12 hải lý

01 chiếc

Thang tầm xa ≥ 12 hải lý

 

 

9

Máy định vị vệ tinh

01 chiếc

GPS

01 chiếc

GPS

 

 

 

Phụ lục C

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC MÁY - ĐIỆN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Số TT

Tên thiết bị

Cơ sở đào tạo loại 1

Cơ sở đào tạo loại 2

Cơ sở đào tạo loại 3

Cơ sở đào tạo loại 4

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Động cơ tàu thủy

01 mô hình

 

01 mô hình

 

01 mô hình

 

01 mô hình

 

2

Bản vẽ chi tiết máy và hệ thống phục vụ động cơ

05 bản

Khổ A0

05 bản

Khổ A0

03 bàn

Khổ A0

02 bản

Khổ A0

3

Hệ thống động lực tàu thủy:

- Hộp số

- Trục láp

- Chân vịt

01 mô hình

 

01 mô hình

 

01 mô hình

 

01 mô hình

 

4

Thiết bị đo lường về thông số kỹ thuật máy tàu thủy

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

5

Động cơ điện xoay chiều

01 chiếc

220 V ≥ 5 kw

01 chiếc

220 V ≥ 5kW

01 chiếc

220 V ≥ 5kW

01 chiếc

220 V ≥ 5kW

6

Động cơ điện một chiều

01 chiếc

12 V ≥ 2kW

01 chiếc

12 V ≥ 2kW

01 chiếc

12 V ≥ 2kW

01 chiếc

12 V ≥ 2kW

7

Bản vẽ chi tiết thiết bị điện tàu thủy

01 bản

Khổ A0

01 bản

Khổ A0

01 bản

Khổ A0

01 bản

Khổ A0

8

Hệ thống thiết bị điện tàu thủy (ánh sáng, nạp, khởi động)

01 mô hình

 

01 mô hình

 

01 mô hình

 

01 mô hình

 

 

Phụ lục D

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU KÈM THEO PHÒNG HỌC THỦY NGHIỆP CƠ BẢN

Số TT

Tên thiết bị

Cơ sở đào tạo loại 1

Cơ sở đào tạo loại 2

Cơ sở đào tạo loại 3

Cơ sở đào tạo loại 4

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Bảng mẫu các nút dây cơ bản

01 bộ

42 nút
Kích thước ≥
(4 m x 1,2 m)

01 bộ

42 nút
Kích thước ≥
(4 m x 1,2 m)

01 bộ

42 nút
Kích thước ≥
(4 m x 1,2 m)

01 bộ

42 nút
Kích thước ≥
(4 m x 1,2 m)

2

Dụng cụ đấu dây: dùi sắt, dùi gỗ, búa sắt, lưỡi chặt

01 bộ

Dài ≥ 300 mm

01 bộ

Dài ≥ 300 mm

01 bộ

Dài ≥ 300 mm

01 bộ

Dài ≥ 300 mm

3

Cột bích:

- Bích đơn không ngáng

- Bích đơn có ngáng

- Bích đôi không ngáng

- Bích đơn có ngáng

01 bộ

150 mm ÷ 250 mm

h 300 ÷ h 500 mm

01 bộ

150 mm ÷ 250 mm

h 300 ÷ h 500 mm

01 bộ

150 mm ÷ 250 mm

h 300 ÷ h 500 mm

01 bộ

150 mm ÷ 250 mm

h 300 ÷ h 500 mm

4

Hệ thống lái: lái cơ dây xích hoặc cáp

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

5

Maní

01 chiếc

Đường kính
≥10 mm

01 chiếc

Đường kính
≥10 mm

01 chiếc

Đường kính
≥10 mm

01 chiếc

Đường kính
≥10 mm

6

Sừng bò

01 chiếc

Dài ≥ 300mm

01 chiếc

Dài ≥ 300mm

01 chiếc

Dài ≥ 300mm

01 chiếc

Dài ≥ 300mm

7

Nỉn neo

01 chiếc

Đường kính
≥ 5mm

01 chiếc

Đường kính
≥ 5mm

01 chiếc

Đường kính
≥ 5mm

01 chiếc

Đường kính
≥ 5mm

8

Hãm nỉn

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

9

Neo tàu: neo hall (neo cánh gập)

01 chiếc

Trọng lượng ≥50 kg

01 chiếc

Trọng lượng ≥50 kg

01 chiếc

Trọng lượng ≥30 kg

01 chiếc

Trọng lượng ≥15 kg

10

Tời neo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tời cơ: tời neo trục nằm ngang hoặc tời neo trục đứng

 

 

Tời điện

01 chiếc


 

 

01 chiếc

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥50 kg

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥50 kg

01 chiếc


 

 

01 chiếc

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥50 kg

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥50 kg

01 chiếc


 

 

01 chiếc

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥30 kg

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥30 kg

01 chiếc


 

 

01 chiếc

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥15 kg

Loại tời lắp trên tàu chịu trọng lượng của neo ≥15 kg

11

Bình cứu hỏa: bình bọt, bình khí CO2, bình bột, bình CCL4

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

12

Phao cứu sinh: phao tròn, phao tròn dài, phao áo

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

13

Dụng cụ sơn tàu: cọ lăn, máng son, búa gõ gỉ, sủi, máy sơn

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

01 bộ

Vật thật

 

Phụ lục Đ

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU XƯỞNG THỰC HÀNH NGUỘI - CƠ KHÍ

Số TT

Tên thiết bị

Cơ sở đào tạo loại 1

Cơ sở đào tạo loại 2

Cơ sở đào tạo loại 3

Cơ sở đào tạo loại 4

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Dụng cụ lấy dấu:

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

- Mũi vạch

- Com pa vạch

- Đài vạch

- Đột dấu.

 

130 mm ÷ 250 mm

200 mm ÷ 300 mm

1 mm ÷ 3 mm

1 mm ÷ 3 mm

 

130 mm ÷ 250 mm

200 mm ÷ 300 mm

1 mm ÷ 3 mm

1 mm ÷ 3 mm

 

130 mm ÷ 250 mm

200 mm ÷ 300 mm

1 mm ÷ 3 mm

1 mm ÷ 3 mm

 

130 mm ÷ 250 mm

200 mm ÷ 300 mm

1 mm ÷ 3 mm

1 mm ÷ 3 mm

2

Đúc bằng, đục nhon

05 chiếc

100 m

05 chiếc

100 m

05 chiếc

100 m

05 chiếc

100 m

3

Máy khoan cầm tay

02 chiếc

700 W

02 chiếc

700 W

02 chiếc

700 W

02 chiếc

700 W

4

Máy mài, cắt cầm tay

02 chiếc

750 W

02 chiếc

750 W

02 chiếc

750 W

02 chiếc

750 W

5

Đồ gá: ê tô

02 chiếc

Độ mở từ:

0 mm ÷ 200 mm

02 chiếc

Độ mở từ:

0 mm ÷ 200 mm

02 chiếc

Độ mở từ:

0 mm ÷ 200 mm

02 chiếc

Độ mở từ:

0 mm ÷ 200 mm

6

Bàn máp

02 chiếc

200 mm x 200 mm

02 chiếc

200 mm x 200 mm

02 chiếc

200 mm x 200 mm

02 chiếc

200 mm x 200 mm

7

Bàn vạch dấu

02 chiếc

200 mm x 200 mm

02 chiếc

200 mm x 200 mm

02 chiếc

200 mm x 200 mm

02 chiếc

200 mm x 200 mm

8

Đe

05 chiếc

20 kg

05 chiếc

20 kg

05 chiếc

20 kg

05 chiếc

20 kg

9

Bàn nguội

05 chiếc

1,5 m x 0,7 m x 0,8 m

05 chiếc

1,5 m x 0,7 m x 0,8 m

05 chiếc

1,5 m x 0,7 m x 0,8 m

05 chiếc

1,5 m x 0,7 m x 0,8 m

10

Búa tay

05 chiếc

0,5 kg ÷ 3 kg

05 chiếc

0,5 kg ÷ 3 kg

05 chiếc

0,5 kg ÷ 3 kg

05 chiếc

0,5 kg ÷ 3 kg

11

Kìm

05 chiếc

 

05 chiếc

 

05 chiếc

 

05 chiếc

 

12

Dụng cụ đo lường:

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

01 bộ

 

- Thước cặp
 

- Thước đo cao
 

- Panme đo ngoài

 

- Panme đo trong
 

 

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm

Phạm vi đo ≤ 150 mm

 

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm

Phạm vi đo ≤ 150 mm

 

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm

Phạm vi đo ≤ 150 mm

 

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 0 mm ÷ 300 mm

Phạm vi đo: 50 mm ÷ 5 mm; 125 mm ÷ 150 mm

Phạm vi đo ≤ 150 mm

 

- Đồng hồ so đo ngoài

 

- Đồng hồ so đo trong

 

- Thước lá
 

- Căn lá đo khe hở

 

Phạm vi đo:
0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Phạm vi đo:
0 mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Chiều dài ≤ 1000 mm

0,01 - 1 min

 

Phạm vi đo:
0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Phạm vi đo:
0 mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Chiều dài ≤ 1000 mm

0,01 - 1 min

 

Phạm vi đo:
0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Phạm vi đo:
0 mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Chiều dài ≤ 1000 mm

0,01 - 1 min

 

Phạm vi đo:
0mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Phạm vi đo:
0 mm ÷ 180 mm; 180 mm ÷ 350 mm

Chiều dài ≤ 1000 mm

0,01 - 1 min

13

Máy khoan bàn (220/380 V)

01 chiếc

- Công suất:
0,5 kW ÷ 1,5 kW

-  lỗ khoan:
2,5 mm ÷ 30 mm

01 chiếc

- Công suất:
0,5 kW ÷ 1,5 kW

-  lỗ khoan:
2,5 mm ÷ 30 mm

01 chiếc

- Công suất:
0,5 kW ÷ 1,5 kW

-  lỗ khoan:
2,5 mm ÷ 30 mm

01 chiếc

- Công suất:
0,5 kW ÷ 1,5 kW

-  lỗ khoan:
2,5 mm ÷ 30 mm

14

Máy mài hai đá (220/380 V)

01 chiếc

-  ≥ 200 mm

- Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm

01 chiếc

-  ≥ 200 mm

- Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm

01 chiếc

-  ≥ 200 mm

- Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm

01 chiếc

-  ≥ 200 mm

- Khoảng cách giữa 2 đá ≥ 390 mm

15

Máy hàn điện xoay chiều 1 pha

01 chiếc

350 A

01 chiếc

350 A

01 chiếc

350 A

01 chiếc

350 A

16

Máy hàn điện một chiều

01 chiếc

350 A

01 chiếc

350 A

01 chiếc

350 A

01 chiếc

350 A

 

Phụ lục E

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU XƯỞNG THỰC HÀNH MÁY - ĐIỆN

Số TT

Têu thiết bị

Cơ sở đào tạo loại 1

Cơ sở đào tạo loại 2

Cơ sở đào tạo loại 3

Cơ sở đào tạo loại 4

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Động cơ diezen

01 chiếc

400 cv

01 chiếc

151 ÷ 400 cv

01 chiếc

15 ÷ 150 cv

01 chiếc

15 cv

2

Động cơ xăng

01 chiếc

75 cv

01 chiếc

50 cv

01 chiếc

15 cv

01 chiếc

15 cv

3

Trục chân vịt

01 chiếc

151 mm

01 chiếc

101 ÷ 150 mm

01 chiếc

51 ÷ 100 mm

01 chiếc

50 mm

4

Chân vịt

01 chiếc

0,91 m

01 chiếc

0,61 ÷ 0,90 m

01 chiếc

0,60 m

01 chiếc

0,6 m

5

Tổ máy phát điện

01 chiếc

10 kVA

01 chiếc

5 kVA

01 chiếc

5 kVA

01 chiếc

5 kVA

6

Chuông điện

03 chiếc

24 V

03 chiếc

24 V

03 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

7

Còi điện

02 chiếc

24 V

02 chiếc

24 V

02 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

8

Tiết chế

01 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

9

Vôn kế

02 chiếc

220V, 380 V

02 chiếc

220V, 380 V

02 chiếc

220V, 380 V

01 chiếc

220V, 380 V

10

Ampe kế

02 chiếc

30 A

02 chiếc

30 A

02 chiếc

30 A

01 chiếc

30 A

11

Pan me: trong và ngoài

02 chiếc

150-250 mm

02 chiếc

150-250 mm

02 chiếc

150-250 mm

01 chiếc

150-250 mm

12

Thước cặp

02 chiếc

125-150 mm

02 chiếc

125-150 mm

02 chiếc

125-150 mm

01 chiếc

125-150 mm

13

Hệ thống nạp và khởi động bằng khí nén kiểu đĩa chia gió

01 chiếc

25 KG/cm2

01 chiếc

25 KG/cm2

01 chiếc

25 KG/cm2

 

 

14

Hệ thống nạp và khởi động bằng điện DC

01 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

01 chiếc

24 V

15

Đồng hồ đo điện vạn năng VOM

01 chiếc

DC800 A

01 chiếc

DC800 A

01 chiếc

DC800 A

01 chiếc

DC800 A

 

Phụ lục G

QUY ĐỊNH THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY THỰC HÀNH LÁI VÀ VẬN HÀNH MÁY

Số TT

Tên thiết bị

Cơ sở đào tạo loại 1

Cơ sở đào tạo loại 2

Cơ sở đào tạo loại 3

Cơ sở đào tạo loại 4

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

Số lượng

Quy cách

1

Vùng nước để dạy thực hành

01

2 km

01

2 km

01

2 km

01

1 km

2

Cột báo hiệu:

- Chập tiêu:

- Vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng

- Phạm vi được phép neo đậu

1 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

1 bộ

Vật thật

1

Phao giới hạn

02 chiếc

 

02 chiếc

 

02 chiếc

 

02 chiếc

 

4

Cầu, bến tàu

01 chiếc

20 m ÷ 30 m

01 chiếc

20 m ÷ 30 m

01 chiếc

10 m ÷ 20 m

01 chiếc

10 m

5

Cột bích đôi

02 chiếc

Đường kính ≥200 mm Chiều cao ≥ 500 mm

02 chiếc

Đường kính ≥200 mm Chiều cao ≥ 500 mm

02 chiếc

Đường kính ≥200 mm Chiều cao ≥ 500 mm

02 chiếc

Đường kính ≥200 mm Chiều cao ≥ 400 mm

6

Phương tiện thủy nội địa

01 chiếc

Theo hạng GCNKNCM được điều khiển

01 chiếc

Theo hạng GCNKNCM được điều khiển

01 chiếc

Theo hạng GCNKNCM được điều khiển

01 chiếc

Theo hạng GCNKNCM được điều khiển

 

 

 

thuộc tính Thông tư 01/2017/TT-BGTVT

Thông tư 01/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:01/2017/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:20/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phòng học tại cơ sở đào tạo thuyền viên phải rộng tối thiểu 48m2

Ngày 20/01/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Thông tư số 01/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra, xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
Theo Quy chuẩn, hệ thống phòng học chuyên môn bao gồm phòng học pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; phòng học điều khiển phương tiện thủy nội địa, phòng học lý thuyết máy - điện và phòng học thủy nghiệp cơ bản. Diện tích của từng phòng học tối thiểu là 48m2 và đảm bảo diện tích ít nhất 1,5m2/chỗ học. Riêng phòng thi, kiểm tra phải được lắp camera nối với màn hình theo dõi công khai tại phòng chờ thi của học viên, được nối mạng với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải nơi có cơ sở đào tạo; có tối thiểu 10 chiếc máy tính có cài đặt phần mềm quản lý đào tạo, thi, kiểm tra, đánh giá…
Xưởng thực hành gồm xưởng thực hành nguội – cơ khí, xưởng thực hành máy – điện; mỗi xưởng có diện tích tối thiểu là 60m2; Khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy đảm bảo có vùng nước để dạy thực hành lái, vận hành máy phương tiện thủy nội địa; có cầu tàu để dạy nghề thuyền trưởng từ hạng nhì trở lên…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/07/2017.

Xem chi tiết Thông tư 01/2017/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

Giao thông

Vui lòng đợi