Quyết định 540/QĐ-BGTVT 2016 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
Số: 540/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 289/TTr-CHHVN ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2.
1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.
2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1433/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí HHVN;
- Lưu: VT, KCHT (03bản)Trung.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 

TT
Tên bến cảng
Thuộc cảng biển
1
Bến cảng Mũi Chùa
Quảng Ninh
2
Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)
3
Bến cảng than Cẩm Phả
4
Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả
5
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
6
Bến cảng xăng dầu B12
7
Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long
8
Bến cảng khách Hòn Gai
9
Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long
10
Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long
11
Bến cảng xăng dầu Cái Lân
12
Bến cảng Cái Lân
13
Bến cảng Hải Phòng
Hải Phòng
14
Bến cảng Vật Cách
15
Bến cảng đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ
16
Bến cảng liên doanh phát triển Đình Vũ
17
Bến cảng xăng dầu Đình Vũ
18
Bến cảng Đoạn Xá
19
Bến cảng Transvina
20
Bến cảng Hải Đăng
21
Bến cảng container Việt Nam (Viconship)
22
Bến cảng container Chùa Vẽ
23
Bến cảng Cửa Cấm
24
Bến cảng Thủy sản II
25
Bến cảng Thượng Lý
26
Bến cảng Gas Đài Hải
27
Bến cảng Total Gas Hải Phòng
28
Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng
29
Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long
30
Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng
31
Bến cảng Caltex
32
Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu
33
Bến cảng đóng tàu Phà Rừng
34
Bến cảng Lilama Hải Phòng
35
Bến cảng cá Hạ Long
36
Bến cảng cơ khí Hạ Long
37
Bến cảng dầu K99
38
Bến cảng Biên Phòng
39
Bến cảng Công ty 128
40
Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ
41
Bến cảng Đông Hải
42
Bến cảng Hải An
43
Bến cảng Tiến Mạnh
44
Bến cảng tổng hợp Đình Vũ
45
Bến cảng trang trí công ty 189
46
Bến cảng Công ty Sông Đà 12
47
Bến cảng Nam Hải
48
Bến cảng công ty vận tải và cung ứng xăng dầu
49
Bến cảng DAP (hóa chất VN)
50
Bến cảng PTSC Đình Vũ
51
Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội
52
Bến cảng Cty TNHH MTV 189
53
Bến cảng xăng dầu KCN Đình Vũ
54
Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng
55
Bến cảng Nam Hải Đình Vũ
56
Bến cảng Hải Thịnh
Hải Thịnh
57
Bến cảng Thịnh Long
58
Bến cảng Diêm Điền
Thái Bình
59
Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng
Nghi Sơn
60
Bến cảng Lệ Môn
61
Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn
62
Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn
63
Bến cảng Cửa Lò
Nghệ An
64
Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc
65
Bến cảng Bến Thủy
66
Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa
67
Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV
68
Bến cảng Xuân Hải
Hà Tĩnh
69
Bến cảng Xuân Phổ
70
Bến cảng Vũng Áng
71
Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng
72
Bến cảng Gianh
Quảng Bình
73
Bến cảng xăng dầu Sông Gianh
74
Bến cảng Hòn La
75
Bến cảng Thắng Lợi
76
Bến cảng Cửa Việt
Quảng Trị
77
Bến cảng Thuận An
Thừa Thiên Huế
78
Bến cảng xăng dầu Thuận An
79
Bến cảng Chân Mây
80
Bến cảng Alcan Việt Nam
81
Bến cảng Tiên Sa
Đà Nẵng
82
Bến cảng Sông Hàn
83
Bến cảng Nguyễn Văn Trỗi
84
Bến cảng kho xăng dầu K4D6
85
Bến cảng Nại Hiên
86
Bến cảng chuyên dùng PETEC
87
Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân
88
Bến cảng Hải Sơn
89
Bến cảng Kỳ Hà
Kỳ Hà
90
Bến cảng gas của Công ty liên doanh khí đốt Đà Nẵng
91
Bến cảng Tam Hiệp
92
Bến cảng Sa Kỳ
Dung Quất
93
Bến cảng Doosan - Dung Quất
94
Bến cảng PTSC Quảng Ngãi
95
Bến cảng Germadept
96
Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất
97
Bến cảng Quy Nhơn
Quy Nhơn
98
Bến cảng Thị Nại
99
Bến cảng quân sự Quy Nhơn
100
Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn
101
Bến cảng tổng hợp Vũng Rô
Vũng Rô
102
Bến cảng Đầm Môn
Khánh Hòa
103
Bến cảng Hòn Khói
104
Bến cảng Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin
105
Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy
106
Bến cảng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
107
Bến cảng Nha Trang
108
Bến cảng Học viện Hải quân
109
Bến cảng Ba Ngòi
110
Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh
111
Bến cảng K720 - Tổng công ty Xăng dầu quân đội
112
Bến cảng Cà Ná
Cà Ná
113
Bến cảng Phú Quý
Bình Thuận
114
Bến cảng Sài Gòn
Tp.HCM
115
Bến cảng Tân Thuận Đông
116
Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son
117
Bến cảng Tân Cảng
118
Bến cảng liên doanh phát triển tiếp vận số 1
119
Bến cảng ELF gas Sài Gòn
120
Bến cảng tổng kho xăng dầu Nhà Bè
121
Bến cảng dầu thực vật (Navioil)
122
Bến cảng đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn
123
Bến cảng đóng tàu An Phú
124
Bến cảng Bến Nghé
125
Bến cảng Rau Quả
126
Bến cảng Bông Sen
127
Bến cảng Cát Lái (Tân Cảng)
128
Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro
129
Bến cảng xăng dầu PVOil
130
Bến cảng xi măng Sao Mai
131
Bến cảng xăng dầu Cát Lái Petec
132
Bến cảng X51
133
Bến cảng thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh
134
Bến cảng Vitaico
135
Bến cảng kho xăng dầu VK.102
136
Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn
137
Bến cảng điện Hiệp Phước
138
Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)
139
Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước
140
Bến cảng xi măng Nghi Sơn
141
Bến cảng xi măng Fico
142
Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn
143
Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II
144
Bến cảng Biển Đông
145
Bến cảng chuyên dùng Calofic
146
Bến cảng xi măng Thăng Long
147
Bến cảng Phương Nam của Công ty Xi măng Phương Nam
148
Bến cảng xi măng Hà Tiên 1
149
Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)
150
Bến cảng Fu-I
151
Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
152
Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn
153
Bến cảng Baria Serece
Vũng Tàu
154
Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ
155
Bến cảng PVGas Vũng Tàu
156
Bến cảng Vietsovpetro
157
Bến cảng xi măng Cẩm Phả
158
Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)
159
Bến cảng thượng Lưu PTSC
160
Bến cảng xăng dầu PTSC
161
Bến cảng hạ lưu PTSC
162
Bến cảng dầu K2 (phân cảng dầu Vũng Tàu)
163
Bến cảng Interflour Cái Mép
164
Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên
165
Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ
166
Bến cảng thép Phú Mỹ
167
Bến cảng chuyên dùng Holcim Thị Vải
168
Bến cảng Vungtau Shipyard
169
Bến cảng cá Cát Lở Vũng Tàu
170
Bến cảng thủy sản Cát Lở
171
Bến cảng hải sản Trường Sa
172
Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)
173
Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép
174
Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS)
175
Bến cảng Vina Offshore
176
Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)
177
Bến cảng container Cái Mép Thượng
178
Bến cảng công ty STX
179
Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)
180
Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)
181
Bến cảng Quốc tế SP-PSA
182
Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn
183
Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
184
Bến cảng Hà Lộc
185
Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào
186
Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên
187
Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)
188
Bến cảng Posco SS-Vina
189
Bến cảng Posco
190
Bến cảng Đồng Nai
Đồng Nai
191
Bến cảng Gò Dầu A
192
Bến cảng Gò Dầu B
193
Bến cảng Vedan Phước Thái
194
Bến cảng chuyên dụng Long Thành
195
Bến cảng Gas PVC Phước Thái
196
Bến cảng Phú Đông
197
Bến cảng xăng dầu Phước Khánh
198
Bến cảng chuyên dùng VOPAK
199
Bến cảng Lafarge Xi măng
200
Bến cảng SCT Gas
201
Bến cảng Sanrimjohap Vina
202
Bến cảng LPG Hồng Mộc
203
Bến cảng tổng hợp Bình Dương
Bình Dương
204
Bến cảng Mỹ Tho
Tiền Giang
205
Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước
206
Bến cảng Đồng Tháp
Đồng Tháp
207
Bến cảng Sa Đéc
208
Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp
209
Bến cảng Cần Thơ
Cần Thơ
210
Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ
211
Bến cảng Total Gas Cần Thơ
212
Bến cảng tổng kho xăng dầu Cần Thơ
213
Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành
214
Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)
215
Bến cảng xăng dầu Hậu Giang
216
Bến cảng xăng dầu Petro Mekong
217
Bến cảng X55
218
Bến cảng container Cần Thơ
219
Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ
220
Bến cảng dầu 1.000T Tây Nam Bộ
221
Bến cảng Cái Cui
222
Bến cảng Bình Minh
223
Bến cảng PV Oil Cần Thơ
224
Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn
225
Bến cảng PV Gas South
226
Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ Cần Thơ
227
Bến cảng PVFCco
228
Bến cảng Mỹ Thới
An Giang
229
Bến cảng Vĩnh Long
Vĩnh Long
230
Bến cảng Năm Căn
Năm Căn
231
Bến cảng Hòn Chông
Kiên Giang
232
Bến cảng Bình Trị
233
Bến cảng An Thới
234
Bến cảng Bãi Vòng

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 540/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 540/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 10/02/2015 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!