Quyết định 2947/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận Tải về việc công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
Số: 2947/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỞ CẢNG BIỂN CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI MỎ CHIM SÁO
TẠI LÔ 12W NGOÀI KHƠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Công văn số 7212/UBND-VP ngày 07 tháng 12 năm 2011 về việc công bố cảng xuất dầu khí ngoài khơi tại mỏ Chim Sáo, Lô 12W;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.
Công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên cảng: Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo;
2. Vị trí: tại Lô 12W thuộc thềm lục địa Việt Nam, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (theo hệ tọa độ WGS-84):
a) Giàn khai thác đầu giếng WHP có điểm mốc tại tọa độ 07019'57"N và 108017'49"E;
b) Tàu xử lý, chứa và xuất dầu FPSO LEWEK EMAS có điểm mốc tại tọa độ 07020'40"N và 108018'43"E;
3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch (theo hệ tọa độ WGS-84): là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,5 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ: 07021'29"N và 108017'39"E;
4. Loại tàu biển và giới hạn trọng tải của tàu biển được phép ra, vào hoạt động: tàu chở dầu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 150.000 DWT.
5. Giới hạn vùng an toàn khu vực cảng và các yêu cầu về bảo đảm an toàn hàng hải: khoảng cách vùng an toàn của Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo là 500m trở ra tính từ rìa ngoài cùng của Giàn khai thác đầu giếng WHP và Tàu xử lý, chứa và xuất dầu FPSO LEWEK EMAS. Trong phạm vi 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của công trình và phương tiện nổi nêu trên, phương tiện tàu, thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.
Điều 2.
Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có trách nhiệm:
1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật;
2. Căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra, vào hoạt động và thực hiện các dịch vụ khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 3.
Chủ đầu tư căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác cảng để tổ chức khai thác đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.
Điều 4.
Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này, các quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ khu vực Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo.
Điều 5.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Điều 6.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Premier Oil Vietnam Offshore B.V, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Y tế, Tài chính;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2947/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận Tải về việc công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2947/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 23/12/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực