Quyết định 271/QĐ-BGTVT 2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 271/QĐ-BGTVT

Quyết định 271/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:271/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành:21/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 21/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 271/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông Vận tải.

Cụ thể, cần tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;…

Theo đó, thực hiện các nội dung đề ra theo các hình thức như là: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo;…

Ngoài ra, thời gian tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; công tác kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân tại 02 khu vực Bắc, Nam trong năm 2023, 2024.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 271/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Số: 271/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT, TTr (Tưởng 05b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải
(đính kèm theo Quyết định số 271/BGTVT-TTr ngày 21/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải )

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác PCTN, TC; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT”.

Để tiếp tục phổ biến, quán triệt kịp thời các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC trên cơ sở gắn nội dung công tác PCTN, TC với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ GTVT xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung về công tác PCTN, TC trong Bộ GTVT, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác PCTN, TC đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ GTVT; đặc biệt là Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022.

- Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác PCTN, TC, tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong nhận thức, hành động của toàn hệ thống chính trị của Bộ GTVT trong công tác PCTN, TC.

- Quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp PCTN, TC phù hợp với đặc thù quản lý của Bộ GTVT và của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hạn chế tối đa tình trạng tham nhũng, tiêu cực góp phần bảo vệ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phải chịu trách nhiệm chính trong nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung về công tác PCTN, TC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp mình.

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác PCTN, TC phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và phù hợp với từng đối tượng, từng vị trí, lĩnh vực công tác, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC[1], đặc biệt là Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực… gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công tác thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên.

- Tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

- Phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác PCTN, TC; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT” gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Bộ GTVT.

- Phố biến, quán triệt các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác PCTN, TC của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

2. Hình thức thực hiện

- Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đưa nội dung phổ biến các quy định về công tác PCTN, TC vào các buổi giao ban, tổng kết, sinh hoạt chuyên đề. In ấn, cấp phát các ấn phẩm tuyên truyền về PCTN, TC; treo băng rôn, khẩu hiệu, maket tuyên truyền trực quan về công tác PCTN, TC.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường viết bài, mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền về PCTN, TC.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu thực hiện công tác PCTN, TC và tội phạm.

- Các trường trực thuộc Bộ nghiên cứu đưa các nội dung về PCTN, TC là nội dung sinh hoạt, học tập thường xuyên trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức và tiếp tục đưa vào chương trình giáo dục sinh viên theo quy định.

3. Thời gian thực hiện

- Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 50- NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ; Quyết định số 1504/QĐ- BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hoàn thành trong năm 2023.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC và tội phạm; công tác kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân tại 02 khu vực Bắc, Nam trong năm 2023, 2024.

- Các nội dung, hình thức tuyên truyền PCTN, TC thực hiện thường xuyên, liên tục và phù hợp với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

III. KINH PHI THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

VI. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Thanh tra Bộ

- Định hướng, hướng dẫn, đặt bài để Trường Cán bộ quản lý GTVT xây dựng đề cương, chuẩn bị các nội dung quán triệt các văn bản của Bộ GTVT và của Trung ương về công tác PCTN, TC, đảm bảo thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

- Đôn đốc, hướng dẫn, tham dự, phát biểu định hướng hội nghị tuyên truyền, phổ biến (nếu cần thiết) tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

- Chủ trì cùng Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC và tội phạm; công tác kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân tại 02 khu vực Bắc, Nam trong năm 2023, 2024.

2. Trường Cán bộ quản lý GTVT

- Thành lập tổ chuyên môn xây dựng nội dung, trực tiếp phổ biến, quán triệt các văn bản của Bộ GTVT và của Trung ương về công tác PCTN, TC.

- Là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ liên hệ với các báo cáo viên của Trung ương để phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC (nếu cần).

- Phối hợp với Thanh tra Bộ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN, TC và tội phạm; công tác kê khai, xác minh tài sản thu nhập cá nhân tại 02 khu vực Bắc, Nam trong năm 2023, 2024

- Chủ trì cùng với Thanh tra Bộ tổng hợp báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện theo Kế hoạch.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

- Thực hiện đăng ký, xác định thời gian, địa điểm, đối tượng, nội dung tuyên truyền để phối hợp với Trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc triển tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với đặc thù tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

- Bố trí nguồn kinh phí (theo quy định) để triển khai thực hiện.

- Báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện về Bộ GTVT (qua Thanh tra Bộ).

4. Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT, Báo Giao thông, Tạp Chí GTVT,

Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác PCTN, TC và vi phạm pháp luật; tích cực viết bài, đăng tin về các hoạt động PCTN, TC; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề PCTN, TC; chủ động cung cấp thông tin về PCTN, TC và tôn vinh, biểu dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, liêm chính trong thực thi công vụ.

 

 


[1] Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC; Quy định số 32 -QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Kế hoạch số 13 - KH/BCĐTW, ngày 26/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21 -KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình số 14-CTr/BCĐTW, ngày 28/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC về Chương trình công tác năm 2022; Thông báo số 12-TB/BCĐTW, ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC về hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực ; Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về c ông tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi