Quyết định 226/QĐ-BGTVT 2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của BGTVT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 226/QĐ-BGTVT

Quyết định 226/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông Vận tải năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:226/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:10/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Giao thông Vận tải năm 2023

Ngày 10/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 226/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông Vận tải năm 2023.

Theo đó, phạm vi theo dõi là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm. Bên cạnh đó, đối tượng của Kế hoạch theo dõi bao gồm các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến quản lý các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trong lĩnh vực giao thông vận tải; lao động việc làm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Mặt khác, các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật bao gồm: hoạt động xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; tổ chức thu thập, xử lý thông tin; kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 226/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số:226/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông vận tải năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Bộ Tư pháp;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông vận tải năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 03 năm 2023
của Bộ Giao thông vận tải)

____________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi la Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP).

1.2. Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành của Bộ trên phạm vi cả nước để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu:

2.1. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, Quyết định 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023.

2.2. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng cơ quan trong quá trình tổ chức theo dõi thi hành pháp luật.

2.3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

2.4. Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi

1.1. Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về: (i) quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; (ii) tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

1.2. Đối tượng theo dõi: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan đến quản lý các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu trong lĩnh vực giao thông vận tải; lao động, việc làm trong lĩnh vực giao thông vận tải.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện

2.1.1. Nội dung hoạt động:

- Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải có liên quan đến: (i) quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; (ii) pháp luật về lao động, việc làm.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc bộ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành.

2.1.2. Sản phẩm đầu ra: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi.

2.1.3. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì:

+ Vụ Vận tải: chủ trì triển khai theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành liên quan đến pháp luật quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

+ Vụ Tổ chức cán bộ: chủ trì triển khai theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành liên quan đến pháp luật về lao động, việc làm.

+ Vụ Pháp chế: tổng hợp Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi trên cơ sở đề xuất của Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ.

- Cơ quan phối hợp: các Vụ, Cục thuộc Bộ.

2.1.4. Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023.

2.2. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin:

2.2.1. Nội dung hoạt động:

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử;

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

2.2.2. Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

2.2.3. Cơ quan thực hiện:.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Vận tải, Vụ Tổ chức cán bộ và các Cục thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

2.2.4. Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

2.3. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

Nội dung hoạt động: Tham gia Đoàn công tác liên ngành và tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát liên ngành theo yêu cầu của Bộ Tư pháp (nếu có).

III. KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA ĐƠN VỊ

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ do các đơn vị thuộc Bộ lựa chọn, xác định và xây dựng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:

1. Kịp thời ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của đơn vị và tổ chức thực hiện Kế hoạch này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

2. Bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật.

3. Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

4. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch .

5. Tổng hợp, báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của đơn vị và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 01 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ

6. Kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước./.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi