Quyết định 2653/QĐ-BGTVT 2018 quản lý hộ chiếu công vụ của công chức Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2653/QĐ-BGTVT

Quyết định 2653/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2653/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:11/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Xuất nhập cảnh, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công chức không được sử dụng hộ chiếu công vụ với mục đích cá nhân

Quyết định 2653/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải được Bộ trưởng ra ngày 11/12/2018.

Theo đó, trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ là:

- Chỉ sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài.

- Khi bị mất hộ chiếu, phải thực hiện khai báo theo quy định;

- Giao nộp lại hộ chiếu cho đơn vị đầu mối trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc mỗi chuyến công tác, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan được giao quản lý hộ chiếu xem xét, quyết định;

- Không được sử dụng hộ chiếu để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2653/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2653/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- B
NG;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, HTQT (10).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 12 năm 2018 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi tắt là hộ chiếu) của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải được cấp hộ chiếu theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định 136) và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu

1. Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc sử dụng, quản lý hộ chiếu phải được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc sử dụng hộ chiếu không được gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý có hành vi sử dụng, quản lý hộ chiếu sai quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phân cấp quản lý hộ chiếu

1. Vụ Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm quản lý chung đối với hộ chiếu được cấp cho cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải; là đơn vị đu mối quản lý, lưu giữ hộ chiếu được cấp cho cán bộ, công chức các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phân công bộ phận đầu mối chuyên trách chịu trách nhiệm quản lý, lưu giữ đối với hộ chiếu được cấp cho cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc cơ quan, đơn vị mình.

Điều 5. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu

1. Giữ gìn và bảo quản hộ chiếu cẩn thận, không tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong hộ chiếu, không được cho người khác sử dụng, không được sử dụng trái vi quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Chỉ sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến công tác nước ngoài phù hp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài.

3. Khi bị mất hộ chiếu, phải thực hiện khai báo theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 136.

4. Nhận hộ chiếu tại đơn vị đầu mối được giao quản lý hộ chiếu sau khi có Quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

5. Giao nộp lại hộ chiếu cho đơn vị đầu mối quy định tại Điều 4 của Quy chế này trong thời hạn năm (05) ngày làm việc ktừ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc mỗi chuyến công tác nước ngoài, trừ trường hp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan được giao quản lý hộ chiếu xem xét, quyết định.

6. Khi có quyết định chuyn công tác, phải báo cáo đơn vị đầu mối được giao quản lý hộ chiếu ở nơi chuyển đi và chuyển đến để thực hiện việc bàn giao quản lý hộ chiếu theo quy định.

7. Không được sử dụng hộ chiếu để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị đầu mối được giao quản lý hộ chiếu

1. Lưu giữ, quản lý tập trung và lập Sổ theo dõi lưu giữ, quản lý hộ chiếu.

2. Bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức và viên chức quản lý sau khi có Quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền.

3. Tiếp nhận hộ chiếu do cán bộ, công chức và viên chức quản lý nộp lại sau khi kết thúc chuyến công tác nước ngoài.

4. Thông báo cho cán bộ, công chức và viên chức quản lý khi hộ chiếu còn hạn dưới sáu (06) tháng để thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn hoặc cấp mới hộ chiếu khi có Quyết định cử đi công tác nước ngoài.

5. Thực hiện thủ tục bàn giao hộ chiếu khi cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc cơ quan mình được điều chuyển công tác và tiếp nhận hộ chiếu đối với nhân sự chuyển đến.

6. Chuyển hộ chiếu của những người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu này cho Bộ Ngoại giao để hủy giá trị theo quy định.

7. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác sử dụng, quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc cơ quan, đơn vị mình.

Điều 7. Quy trình giao nhận hộ chiếu

1. Giao nộp hộ chiếu được cấp để quản lý tập trung

a) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập hợp hộ chiếu của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc đơn vị mình và chuyển cho đơn vị đầu mối để lưu giữ và quản lý. Trường hp hộ chiếu được cấp bị thất lạc, phải có báo cáo bằng văn bản cho đơn vị đầu mối.

b) Đơn vị đầu mối lập Slưu giữ, quản lý hộ chiếu và cử chuyên viên chuyên trách quản lý, lưu giữ và thực hiện việc giao nhận hộ chiếu theo các trình tự và thủ tục quy định tại Điều này.

2. Giao nhận hộ chiếu để đi công tác

a) Cán bộ, công chức và viên chức quản lý nhận hộ chiếu tại đơn vị đầu mối được giao quản lý hộ chiếu của cơ quan, đơn vị mình.

b) Đơn vị đầu mối kiểm tra tính hp lệ (Quyết định cử đi công tác nước ngoài, thời hạn hộ chiếu, việc chấp hành quy định về sử dụng hộ chiếu) và bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức và viên chức quản lý để sử dụng đi công tác nước ngoài theo Quyết định.

c) Trường hp nếu thấy có vấn đề phát sinh khi kiểm tra tính hp lệ, đơn vị đầu mối có thể yêu cầu cán bộ, công chức và viên chức quản lý liên quan giải trình, bổ sung thông tin hoặc báo cáo lãnh đạo có biện pháp xử lý.

d) Cán bộ, công chức và viên chức quản lý nhận hộ chiếu để đi công tác nước ngoài (hoặc được ủy quyền nhận hộ chiếu) phải ký xác nhận vào Sổ giao nhận hộ chiếu (Mu BGTVT-QLHC-1) do đơn vị đầu mối quản lý.

3. Giao nộp hộ chiếu sau khi kết thúc chuyến công tác

a) Cán bộ, công chức và viên chức quản lý có trách nhiệm giao nộp hộ chiếu cho đơn vị đầu mối trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc mỗi chuyến công tác nước ngoài.

b) Đơn vị đầu mối kiểm tra tình trạng hộ chiếu và việc chấp hành Quy chế sử dụng và quản lý hộ chiếu trước khi tiếp nhận để lưu giữ theo quy định. Trường hợp giao nộp hộ chiếu muộn quá năm (05) ngày làm việc sau khi kết thúc chuyến công tác, cán bộ, công chức và viên chức quản lý phải có báo cáo giải thích rõ lý do của việc chậm giao nộp hộ chiếu. Nếu thấy có vấn đề phát sinh sau khi kiểm tra, đơn vị đầu mối báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có biện pháp xử lý.

c) Cán bộ, công chức và viên chức quản lý giao nộp hộ chiếu sau khi kết thúc chuyến công tác (hoặc được ủy quyền giao nộp hộ chiếu) phải ký xác nhận vào Sgiao nhận hộ chiếu (Mu BGTVT-QLHC-1) do đơn vị đầu mối quản lý.

Điều 8. Cơ chế phối hợp

1. Vụ Hp tác quốc tế chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện quản lý, sử dụng hộ chiếu theo Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ gửi Báo cáo tổng hợp lần đầu sau khi Quy chế này được ban hành (Mu BGTVT-QLHC-2), định kỳ gửi Báo cáo tớc ngày 15 tháng 12 hàng năm (Mu BGTVT-QLHC-3) hoặc báo cáo đột xuất về Bộ Giao thông vận tải về tình hình sử dụng và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc cơ quan, đơn vị mình cũng như các vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng và quản lý hộ chiếu.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hp Vụ Hp tác quốc tế tham mưu Lãnh đạo Bộ trong việc xử lý cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ vi phạm quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu.

4. Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức bố trí nhân sự và công việc để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý hộ chiếu.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Hp tác quốc tế) để tng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định việc chỉnh sửa, bsung Quy chế cho phù hp với tình hình thực tế./.

 

Mẫu BGTVT-QLHC-1

SỔ THEO DÕI GIAO NHẬN HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

Đơn vị:………………………………………………..

TT

Họ và tên

Chức vụ

S

Ngày QĐ

Nước đến

Thi gian công tác (bao gồm cả thời gian đi và về)

Giao hộ chiếu

Nhận hộ chiếu

Ghi chú

Thời gian

Người giao ký và ghi rõ họ tên

Ngưi nhận ký và ghi rõ họ tên

Thi gian

Người giao ký và ghi rõ họ tên

Ngưi nhận ký và ghi rõ họ tên

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu BGTVT-QLHC-2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……

……., ngày ……. tháng …….. năm ……..

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP LẦN ĐẦU

Về tình hình quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Hợp tác quốc tế)

 

Thông tin cần báo cáo:

1. Số cán bộ, công chức và viên chức quản lý đã được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

2. Đơn vị đầu mối được chỉ định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

3. Cán bộ được giao trực tiếp lưu giữ, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (nêu rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ email).

4. Bảng tổng hp lưu giữ hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (nêu rõ họ tên, chức vụ, số và loại hộ chiếu, ngày cấp, ngày hết hạn) (gửi cả bản cứng và file mm qua email về Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải).

5. Những vướng mắc hiện tại và đề xuất - kiến nghị (nếu có).

 


Nơi nhận:
- Như trên;

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu BGTVT-QLHC-3

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……..

……., ngày ……. tháng ……. năm …….

 

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Về tình hình sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Hợp tác quốc tế)

 

Thông tin cần báo cáo:

1. Số lượt sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong năm.

2. Số lượt bàn giao và tiếp nhận mới hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ khi cán bộ, công chức và viên chức quản lý chuyển công tác hoặc tiếp nhận nhân sự mới.

3. Các trường hợp vi phạm Quy chế bị phát hiện và xử lý.

4. Bản scan Sổ giao nhận hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo Mu BGTVT-QLHC-1 của Quy chế (gửi cả bản cứng và file mềm qua email về Vụ Hp tác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải).

5. Những vướng mắc hiện tại và đề xuất - kiến nghị (nếu có).

 


Nơi nhận:
- Như trên;

Thủ trưởng đơn v
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi