Quyết định 2267/QĐ-BGTVT định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
___________

Số: 2267/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc cục đường thủy nội địa Việt Nam

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Công văn số 14286/BTC-QLCS ngày 20/11/2020 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tại Công văn số 1030/CĐTNĐ-TC ngày 25/6/2019 và Công văn số 1194/CĐTNĐ-TC ngày 26/6/2020 về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu tại Quyết định này:

a) Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác định chủng loại xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục theo đúng quy định của Chính phủ;

b) Rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các đơn vị thuộc Cục; theo đó:

- Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì tiếp tục quản lý, sử dụng; số xe này được tính trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành.

- Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức (nếu có) phải hoàn thành chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định này.

c) Thực hiện việc mua sắm, bố trí, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng nêu trên để mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Thủ trưởng đơn vị được ban hành tiêu chuẩn, định mức và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

(theo Quyết định số 2267/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

Tên đơn vị

Tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng

Số lượng

Loại (lĩnh vực) / Mục đích sử dụng

Chủng loại

1

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

2

 

 

 

 

1

Xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

 

1

Xe thanh tra giao thông

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải

2

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc

2

 

 

 

 

1

Xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

 

1

Xe thanh tra giao thông

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải

3

Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam

2

 

 

 

 

1

Xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

 

 

1

Xe thanh tra giao thông

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải

3

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I

1

 

 

 

 

1

Xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

4

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II

1

 

 

 

 

1

Xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

5

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III

1

 

 

 

 

1

Xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

6

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV

1

 

 

 

 

1

Xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

7

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I

1

 

 

 

 

1

Xe phục vụ đưa đón giáo viên, học sinh

Xe 16 chỗ trở lên

8

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II

1

 

 

 

 

1

Xe phục vụ đưa đón giáo viên, học sinh

Xe 16 chỗ trở lên

Ghi chú: Mức giá tối đa đối với xe ô tô chuyên dùng nêu tại Quyết định này (không kể trang thiết bị chuyên dùng gắn trên xe) theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung được quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 10/01/2019 của Chính phủ.

thuộc tính Quyết định 2267/QĐ-BGTVT

Quyết định 2267/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2267/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:07/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức sử dụng ô tô chuyên dùng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ngày 07/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định 2267/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam như sau:

Thứ nhất, 01 xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn loại 07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo Quy định số 55/QyĐ-UBQGTKCN ngày 13/2/2018 của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thứ hai, 01 xe thanh tra giao thông loại 07 chỗ gắn trang thiết bị chuyên ngành, biển hiệu nhận biết theo quy định tại Thông tư 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV mỗi đơn vị gồm: 01 xe phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy I, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II mỗi đơn vị gồm: 01 xe phục vụ đưa đón giáo viên, học sinh loại 16 chỗ trở lên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2267/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi