Quyết định 2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

Số: 2007/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU LỰA CHỌN BÊN THUÊ QUẢN LÝ

KHAI THÁC BẾN CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ CÁI MÉP VÀ BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI

THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải, giai đoạn đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 782/TTg-KTN ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cho thuê khai thác cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2006 và Quyết định số 435/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư bổ sung và điều chỉnh Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về mức tối thiểu giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng Cảng quốc tế container Cái Mép và Cảng tổng hợp Thị Vải do Nhà nước đầu tư từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-BGTVT ngày 11/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Phương án cho thuê cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Xét Tờ trình số 1901/TTr-CHHVN ngày 10/7/2013 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn nhà thầu khai thác cảng quốc tế Cái Mép và Thị Vải thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông tại Báo cáo thẩm định số 298/KCHT ngày 11/7/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải với nội dung như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian th.hiện HĐ khai thác cảng

1

Gói thầu số 1: "Lựa chọn bên thuê khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép"

- Giá thu cố định: 219,573 tr.USD

- Giá thu thay đổi hàng năm = DT x tỷ lệ % giá thu thay đổi (a) ((a)=Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm giá thu thay đổi/Doanh thu x 42,5%)

Vốn của bên thuê khai thác cảng và nguồn tiền thuê khai thác cảng được sử dụng theo quy định

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý III+IV/2013

Hợp đồng theo đơn giá cho thuê khai thác cảng

30 năm

2

Gói thầu số 2: "Lựa chọn bên thuê khai thác Bến cảng tổng hợp Thị Vải"

- Giá thu cố định: 130,517 tr.USD

- Giá thu thay đổi hàng năm = DT x tỷ lệ % giá thu thay đổi (a) ((a)=Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm giá thu thay đổi/Doanh thu x 42,5%)

Vốn của bên thuê khai thác cảng và nguồn tiền thuê khai thác cảng được sử dụng theo quy định

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Quý III+IV/2013

Hợp đồng theo đơn giá cho thuê khai thác cảng

30 năm

Điều 2. Ủy quyền cho Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu và kết quả đánh giá sơ bộ, kỹ thuật hồ sơ dự thầu các gói thầu quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói thầu.

2. Trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả đấu thầu theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: Văn thư, KCHT (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

thuộc tính Quyết định 2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2007/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:11/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giao thông , Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi