Quyết định 1773/QĐ-BGTVT 2021 lựa chọn nhà thầu Dự án công trình cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang và Bến Tre

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1773/QĐ-BGTVT

Quyết định 1773/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1773/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành:08/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cầu Rạch Miễu 2 nối Tiền Giang - Bến Tre

Ngày 8/10/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1773/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ - CP của Chính phủ đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Ngoài ra, giá các gói thầu tạm tính trên cơ sở được duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm triển khai các thủ tục trình duyệt dự toán các gói thầu theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu. Với nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1773/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 1773/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre;

Căn cứ văn bản số 10327/BGTVT-KHĐT ngày 01/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải thông báo kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 2743/PMUMT-KHTH ngày 01/10/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 465/CQLXD-PCĐT ngày 08/10/2021 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng CTGT.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này triển khai các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/4/2016 của Chính phủ đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẦU RẠCH MIỄU 2 NỐI TỈNH TIỀN GIANG VÀ TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km0+000 - Km5+080

6.500

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Quý IV/2021

Phần khảo sát, cắm cọc GPMB, LGĐB: Đơn giá cố định; Phần lập thiết kế, dự toán: Trọn gói

05 tháng

2

Gói thầu TV-06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km5+080 - Km8+281 (bao gồm cầu Rạch Miễu 2 và cầu vượt sông Mỹ Tho)

43.000

10 tháng

3

Gói thầu TV-07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc GPMB, LGĐB đoạn tuyến Km8+281 - Km17+604,98

22.000

05 tháng

4

Gói thầu TV-08: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán

2.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Quý IV/2021

Trọn gói

10 tháng

5

Gói thầu RPBM-01: Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ

200

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2021

Trọn gói

01 tháng

6

Gói thầu RPBM-02: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

10.000

Chỉ định thầu; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý I/2022

Đơn giá cố định

05 tháng

7

Gói thầu RPBM-03: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

300

Chỉ định thầu rút gọn

Quý I/2022

Trọn gói

05 tháng

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Giá các gói thầu tạm tính trên cơ sở TMĐT được duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm triển khai các thủ tục trình duyệt dự toán các gói thầu theo quy định làm cơ sở lựa chọn nhà thầu./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Giao thông, Hàng hải

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi