Quyết định 1310/QĐ-BGTVT lựa chọn nhà đầu tư Dự án xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

Số: 1310/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần ĐTXD đoạn
Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

------

B TRƯỞNG B GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 10 năm 2013; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 thàng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 -2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/ND-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ GTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-BGTVT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt điều chỉnh phương án tài chính Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1597/TTr-BĐHCM ngày 06/7/2020 về việc trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 353/ĐTCT ngày 07/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

Tên Dự án

TMĐT/

Tng vốn đầu tư

Phần nhà nước tham gia trong dự án

Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà đầu tư

Thi gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

Loại hợp đồng

Thời gian thc hiện hp đồng

Dự án thành phần ĐTXD đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

7.615/

5.481,33 tỷ đồng

2.954.67 tỷ đồng.

Đấu thầu rộng rãi trong nước/01 giai đoạn 02 túi hồ

Quý

III/2020

Hợp đồng BOT

-  Thời gian xây dựng: 24 tháng

-  Thời gian vận hành khai thác và thu tiềndịch vụ sử dụng,

đường bộ

hoàn vốn: khoảng 15 năm 11 tháng 26 ngày.

 

2. Tiến độ dự kiến các hoạt động trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án như Phụ lục kèm theo.

 Điều 2. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

- Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triên khai thực hiện các bước tiếp theo để t chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ chung của Dự án và phù hợp với kế hoạch vốn được bố trí.

- Trong quá trình thực hiện, lưu ý các ý kiến thẩm định của Vụ Đối tác công - tư tại Báo cáo thẩm định số 353/ĐTCT ngày 07/7/2020.

Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Đối tác công - tư, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế; Cục trưởng Cục Quản lý xây
dựng và chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Bộ: K.H&DT, TC;

-Lưu: VT, ĐTCT (05b).

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi