Quyết địn 245/QĐ-BGTVT định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng Cục Đường sắt Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 245/QĐ-BGTVT

Quyết định 245/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:245/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:04/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Cục Đường sắt Việt Nam

Ngày 04/02/2021, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 245/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam.

Cụ thể, tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng của Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam gồm: 01 xe 07 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in rõ trên thành xe phục vụ công tác phòng chống lụt bão; 01 xe thanh tra giao thông 07 chỗ, gắn các thiết bị thanh tra chuyên ngành và có dấu hiệu riêng được in rõ trên thành xe.

Bên cạnh đó, Đội Thanh tra-An toàn được cấp 01 xe/01 đội (tổng là 10 xe) dùng cho mục đích thanh tra giao thông, loại xe 07 chỗ, gắn các thiết bị thanh tra chuyên ngành và có dấu hiệu riêng được in rõ trên thành xe.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 245/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 245/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Công văn số 662/BTC-QLCS ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục Đường sắt Việt Nam tại các văn bản số 992/CĐSVN-TC ngày 24/5/2019, số 2059/CĐSVN-KHTC ngày 30/9/2020 về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của Cục Đường sắt Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam (chi tiết theo phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị nêu tại Quyết định này:

a) Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác định chủng loại xe và thiết bị chuyên ngành gắn trên xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục theo đúng quy định của Chính phủ để trang bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;

b) Rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các đơn vị thuộc Cục, theo đó:

- Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì tiếp tục quản lý, sử dụng; số xe này được tính trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành;

- Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức (nếu có) phải hoàn thành chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định này.

c) Thực hiện việc mua sắm, bố trí trang bị, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng đã ban hành, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu, pháp luật có liên quan và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Nhật;
- Cục QLCS - Bộ Tài chính;
- Trang TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (Tp).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 245/QĐ-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

 

TT

TÊN ĐƠN VỊ

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE CHUYÊN DÙNG

GIÁ MUA XE (tối đa)

Số lượng

Loại (lĩnh vực)/mục đích sử dụng

Chủng loại

 

1

Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam

 

 

1

Xe phục vụ công tác phòng chống lụt bão

Xe 7 chỗ, gắn các thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị định vị và có dấu hiệu riêng được in rõ trên thành xe.

Giá mua xe (không kể thiết bị chuyên dùng, chuyên ngành gắn trên xe) theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

1

Xe thanh tra giao thông

Xe 7 chỗ, gắn các thiết bị thanh tra chuyên ngành và có dấu hiệu riêng được in rõ trên thành xe “THANH TRA GIAO THÔNG” trên thành xe theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

2

Đơn vị thanh tra khu vực (Đội Thanh tra - An toàn)

 

 

10 (01 xe/ 01 Đội)

Xe thanh tra giao thông

Xe 7 chỗ, gắn các thiết bị thanh tra chuyên ngành và có dấu hiệu riêng được in rõ trên thành xe “THANH TRA GIAO THÔNG” trên thành xe theo quy định tại Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Giá mua xe (không kể thiết bị chuyên dùng, chuyên ngành gắn trên xe) theo mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

Ghi chú: Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam quyết định thiết bị chuyên dùng, chuyên ngành gắn trên xe; Giá mua sắm thiết bị chuyên dùng gắn trên xe theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi