Quyết định 777/QĐ-CHK 2023 mô tả công việc công chức hành chính Cục Hàng không

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 777/QĐ-CHK

Quyết định 777/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt tạm thời bản mô tả công việc, trình độ đào tạo, yêu cầu điều kiện khác, khung năng lực; cơ cấu ngạch công chức các tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:777/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành:14/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bản mô tả tạm thời công việc của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam

Ngày 14/4/2023, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 777/QĐ-CHK về việc phê duyệt tạm thời bản mô tả công việc, trình độ đào tạo, yêu cầu điều kiện khác, khung năng lực; cơ cấu ngạch công chức các tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Quyết định này có một số điểm đáng chú ý như sau:

1. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, pháp luật về công việc được phân công, cụ thể:

- Chủ trì, xây dựng nội dung, kế hoạch công tác định kỳ của Cục và của công chức theo quy định; phân công công việc cho các Phó Cục trưởng.

- Kiểm tra, đôn đốc, điều phối và theo dõi đánh giá công chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục thuộc Bộ; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao);…

2. Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan; chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 777/QĐ-CHK tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 777/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tạm thời bản mô tả công việc, trình độ đào tạo, yêu cầu điều kiện khác, khung năng lực; cơ cấu ngạch công chức các tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 337/BNV-TCBC ngày 03/02/2023 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2023 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm các tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt tạm thời bản mô tả công việc, trình độ đào tạo, yêu cầu điều kiện khác, khung năng lực của từng vị trí việc làm; cơ cấu ngạch công chức các tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam như sau:

1. Bản mô tả công việc, trình độ đào tạo, yêu cầu điều kiện khác, khung năng lực của từng vị trí việc làm tại Phụ lục I.

2. Ngạch công chức cao nhất và cơ cấu ngạch công chức của vị trí việc làm tại Phụ lục II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Chánh Thanh tra Cục, các Trưởng phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GTVT;
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, (PNV).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

Phụ lục I. BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC, NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-CHK ngày 14/4/2023 của Cục trưởng Cục HKVN)

TT

VTVL của cơ quan, đơn vị

Ngạch công chức/ Chức danh nghề nghiệp tương ứng

Mô tả công việc VTVL

Trình độ đào tạo

Yêu cầu điều kiện khác

Khung năng lực

1

2

3

4

5

6

7

A

LÃNH ĐẠO CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

     

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1

Cục trưởng Cục HKVN

 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, pháp luật về công việc được phân công, cụ thể:

- Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác định kỳ của Cục và của công chức theo quy định; phân công công việc cho các Phó Cục trưởng.

- Kiểm tra, đôn đốc, điều phối và theo dõi đánh giá công chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục thuộc Bộ; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

- Định kỳ phân công, bố trí lại công việc trong vị trí việc làm đối với công chức trong Cục thuộc Bộ; chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; quản lý công chức trong Cục; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ.

2. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Cục thuộc Bộ; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Cục với Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ phụ trách; chỉ đạo xây dựng báo cáo định kỳ theo quy định; bàn giao công việc cho một Phó Cục trưởng phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

3. Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức quản lý tài sản của Cục thuộc Bộ theo theo ủy quyền, theo quy định.

4. Chủ trì hoặc tham dự các cuộc họp theo quy chế làm việc của Bộ, Cục thuộc Bộ hoặc theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

5. Trực tiếp thực hiện các ý kiến chỉ đạo khác của Lãnh đạo Bộ và theo quy chế làm việc.

6. Đảm nhiệm công việc của một vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức chuyên viên cao cấp của Cục.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải, quản lý nhà nước, quản lý hành chính công, kinh tế, tài chính, xây dựng, kỹ thuật, luật, an ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hàng không.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Cục trưởng theo quy định.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Cục trưởng.

- Kinh nghiệm: Đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phó Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ, Phó Cục trưởng và tương đương thuộc Tổng cục.

- Năng lực chung: Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; Nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc; hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách; giao tiếp tốt trong và ngoài cơ quan, đơn vị Cục, Bộ GTVT; thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp;

Năng lực quản lý: Xây dựng định hướng mục tiêu của các lĩnh vực phụ trách, góp phần xây dựng chiến lược tổng thể; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong các lĩnh vực về hàng không dân dụng thuộc Bộ GTVT quản lý; ra quyết định phức tạp, không theo chuẩn tắc thuộc quyền hạn, chức năng của Cục; quản lý, phát huy được nguồn lực của lĩnh vực ngành hàng không dân dụng; tạo cơ hội cho cấp dưới phát triển bản thân.

Năng lực chuyên môn: Chủ trì nghiên cứu xây dựng các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục, trình Bộ GTVT ban hành; Chủ trì xây dựng hướng dẫn thực hiện các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục, Bộ GTVT; chủ trì tổ chức thẩm định các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được Lãnh đạo Bộ GTVT phân công.

2

Phó Cục trưởng Cục HKVN

 

1. Giúp việc Cục trưởng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về phần việc được phân công, cụ thể:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác định kỳ của mảng công việc được phân công phụ trách; tham gia xử lý các công việc quản lý đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng, Lãnh đạo Bộ đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách; tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Cục; điều hành Cục khi được Cục trưởng ủy quyền hoặc được Lãnh đạo Bộ giao.

3. Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo theo phân công cụ thể của Cục trưởng;

4. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Cục với Lãnh đạo Bộ (theo phân công, hoặc ủy quyền); tham dự các cuộc họp theo quy chế làm việc của Bộ, Cục hoặc theo phân công của Lãnh đạo Bộ, Cục trưởng.

5. Đảm nhiệm công việc của 1 vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức chuyên viên cao cấp của Cục.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng, Lãnh đạo Bộ giao.

- Có trình độ đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải, quản lý nhà nước, quản lý hành chính công, kinh tế, tài chính, xây dựng, luật, an ninh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành phù hợp lĩnh vực hàng không.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện đối với chức danh Phó Cục trưởng theo quy định.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương hoặc chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Cục trưởng.

- Kinh nghiệm: Đã đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: Trưởng phòng và tương đương, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Cục hoặc đã có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực từ đủ 05 năm trở lên, trong đó 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năng lực chung: Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện; đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc… kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ quan, đơn vị; phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của cơ quan, đơn vị; giao tiếp tốt với trong nội bộ cơ quan, đơn vị Cục; tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ; trao đổi, giải thích được những thông tin phức tạp;

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, định hướng dịch vụ cho của mảng lĩnh vực phụ trách; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong mảng lĩnh vực phụ trách; ra quyết định khó, phức tạp thuộc quyền hạn, chức năng của cơ quan, đơn vị thuộc Cục; quản lý, phát huy được nguồn lực của cơ quan, đơn vị thuộc Cục; thúc đẩy học tập liên tục và phát triển.

Năng lực chuyên môn: Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản thuộc phạm vi quản lý của Cục HKVN; chủ trì tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản thuộc phạm vi quản lý theo nhiệm vụ được Cục trưởng Cục HKVN phân công; đề xuất chủ trương, biện pháp uốn nắn, điều chỉnh.

B

CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG

   

I

PHÒNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN BAY

     

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay

 

1. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan; phân công công việc cho công chức; cấp phó giúp việc quản lý; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của công chức.

2. Kiểm tra, đôn đốc, điều phối công chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức; chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

3. Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của Phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; báo cáo cấp trên trực tiếp để xin ý kiến; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ, chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hoá chính trị.

4. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng; xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến; ký trình Lãnh đạo về các văn bản do Phòng dự thảo; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Phòng với cấp trên trực tiếp; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần theo quy định; đại diện cho Phòng về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

5. Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, tổ chức quản lý tài sản theo uỷ quyền và theo quy định.

6. Tham dự họp cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Phòng; tham dự các cuộc họp, hội nghị theo phân công của Lãnh đạo Cục.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật hàng không; hoặc: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông và có Giấy phép nhân viên bảo dưỡng tàu bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan, đơn vị; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1.2

Phó Trưởng phòng Tiêu chuẩn an toàn bay

 

1. Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành một số mảng công việc của Phòng; tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách được giao; tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Phòng; điều hành Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

2. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của mảng công việc được giao phụ trách với Trưởng phòng hoặc cấp trên trực tiếp của Trưởng phòng khi có yêu cầu; tham dự các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Phòng theo phân công Trưởng phòng.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của bộ phận được giao phụ trách.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5. Đảm nhiệm công việc của 1 vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức cao nhất trong tổ chức.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật hàng không; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông và có Giấy phép nhân viên bảo dưỡng tàu bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

- Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan, đơn vị; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

     

2.1

Khai thác bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khai thác bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khai thác bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khai thác bay.

- Chủ trì công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng người lái tàu bay.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện người lái tàu bay,...

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện người lái tàu bay.

- Chủ trì công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay: Buồng lái mô phỏng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay vận tải hàng không thương mại (ATPL) do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan, đơn vị công tác.

2.2

Khai thác bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khai thác bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; - Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khai thác bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khai thác bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng người lái tàu bay.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện người lái tàu bay,...

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện người lái tàu bay;

- Chủ trì hoặc tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay: Buồng lái mô phỏng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay vận tải hàng không thương mại (ATPL) do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan, đơn vị công tác.

2.3

Khai thác bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khai thác bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khai thác bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khai thác bay.

- Tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng người lái tàu bay.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến khai thác tàu bay.

- Tham gia đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện người lái tàu bay,...

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện người lái tàu bay.

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay: Buồng lái mô phỏng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay vận tải hàng không thương mại (ATPL) do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan, đơn vị công tác.

2.4

Hỗ trợ và giám sát khai thác bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về hỗ trợ và giám sát khai thác bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về hỗ trợ và giám sát khai thác bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về hỗ trợ và giám sát khai thác bay.

- Chủ trì công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác giám sát công tác phục vụ an toàn khai thác mặt đất của Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng nhân viên hàng không: nhân viên điều độ khai thác bay, nhân viên điều hành khai thác bay,....

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện người lái tàu bay, nhân viên hàng không,...

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện người lái tàu bay.

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay: Buồng lái mô phỏng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, quản lý hoạt động bay, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay tư nhân trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấp phép nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan, đơn vị công tác.

2.5

Hỗ trợ và giám sát khai thác bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về hỗ trợ và giám sát khai thác bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về hỗ trợ và giám sát khai thác bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về hỗ trợ và giám sát khai thác bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác giám sát công tác phục vụ an toàn khai thác mặt đất của Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng nhân viên hàng không: nhân viên điều độ khai thác bay, nhân viên điều hành khai thác bay,....

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện người lái tàu bay, nhân viên hàng không,…

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện người lái tàu bay.

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay: Buồng lái mô phỏng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, quản lý hoạt động bay, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay tư nhân trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấp phép nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan, đơn vị công tác.

2.6

Hỗ trợ và giám sát khai thác bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về hỗ trợ và giám sát khai thác bay tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về hỗ trợ và giám sát khai thác bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách hỗ trợ và giám sát khai thác bay.

- Tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác giám sát công tác phục vụ an toàn khai thác mặt đất của Người khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng nhân viên hàng không: nhân viên điều độ khai thác bay, nhân viên điều hành khai thác bay,...

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến khai thác tàu bay.

- Tham gia đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện người lái tàu bay, nhân viên hàng không,...

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện người lái tàu bay;

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay: Buồng lái mô phỏng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, quản lý hoạt động bay, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay tư nhân trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấp phép nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.7

An toàn khoang khách

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về an toàn khoang khách theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về an toàn khoang khách; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về an toàn khoang khách.

- Chủ trì công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn khoang khách tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác giám sát công tác đảm bảo an toàn khoang khách tàu bay của Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng tiếp viên hàng không.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến an toàn khoang khách tàu bay.

- Đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện tiếp viên hàng không,....

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện tiếp viên hàng không.

- Chủ trì công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện nhân viên hàng không: thiết bị mô phỏng cửa tàu bay, khoang khách tàu bay,...

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác khoang khách.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo tiếp viên hàng không do Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.8

An toàn khoang khách

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về an toàn khoang khách theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về an toàn khoang khách; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về an toàn khoang khách.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn khoang khách tàu bay;

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác giám sát công tác đảm bảo an toàn khoang khách tàu bay của Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng tiếp viên hàng không.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến an toàn khoang khách tàu bay.

- Đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện tiếp viên hàng không,…

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện tiếp viên hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện nhân viên hàng không: thiết bị mô phỏng cửa tàu bay, khoang khách tàu bay,...

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác khoang khách.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo tiếp viên hàng không do Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.9

An toàn khoang khách

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về an toàn khoang khách theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về an toàn khoang khách; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về an toàn khoang khách.

- Tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn khoang khách tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát Người khai thác tàu bay.

- Tham gia giám sát công tác đảm bảo an toàn khoang khách tàu bay của Người khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng tiếp viên hàng không.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến an toàn khoang khách tàu bay.

- Tham gia đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện tiếp viên hàng không,....

- Tham gia công tác phê chuẩn tổ chức huấn luyện tiếp viên hàng không.

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện nhân viên hàng không: thiết bị mô phỏng cửa tàu bay, khoang khách tàu bay,...

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác khoang khách.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.10

Quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

CVCC

- Chủ trì công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát Người khai thác tàu bay thực hiện khai thác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Chủ trì công tác giám sát công tác đảm bảo an toàn trong công tác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không của Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng nhân viên liên quan đến công tác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện nhân viên hàng không,…

- Chủ trì công tác kiểm tra giám sát công tác huấn luyện, đào tạo về quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và Giấy chứng nhận huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.11

Quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát Người khai thác tàu bay thực hiện khai thác hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm - Chủ trì hoặc tham gia công tác giám sát công tác đảm bảo an toàn trong công tác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm của Người khai thác tàu bay;

- Chủ trì hoặc tham gia công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng nhân viên liên quan đến công tác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện nhân viên hàng không,....

- Chủ trì hoặc tham gia công tác kiểm tra giám sát công tác huấn luyện, đào tạo về quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và Giấy chứng nhận huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.12

Quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý hoạt động hàng nguy hiểm bằng đường hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý hoạt động hàng nguy hiểm bằng đường hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý hoạt động hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

- Tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát Người khai thác tàu bay thực hiện khai thác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm - Tham gia công tác giám sát công tác đảm bảo an toàn trong công tác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm của Người khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng nhân viên liên quan đến công tác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm - Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Tham gia đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay: Tài liệu hướng dẫn khai thác tàu bay, tài liệu về quy trình, chính sách khai thác tàu bay, Chương trình huấn luyện nhân viên hàng không,....

- Tham gia công tác kiểm tra giám sát công tác huấn luyện, đào tạo về vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và Giấy chứng nhận huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.13

Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về bảo dưỡng tàu bay, duy trì đủ điều kiện bay cho tàu bay.

- Chủ trì công tác giám sát, kiểm tra giám sát an toàn hàng không đối với tàu bay, thiết bị tàu bay, nhân viên bảo dưỡng tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay, Người khai thác tàu bay, Tổ chức huấn luyện nhân viên bảo dưỡng tàu bay.

- Chủ trì việc tái kiểm tra, đánh giá, điều tra, kiểm chứng, thí nghiệm và bay thử nghiệm khi thấy cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Chủ trì công tác quản lý, cấp, gia hạn Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tàu bay đăng ký quốc tịch nước ngoài được tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê có tổ bay để thực hiện khai thác tại Việt Nam.

- Chủ trì công tác quản lý, cấp, công nhận Giấy chứng nhận loại tàu bay.

- Chủ trì công tác quản lý, cấp, công nhận, gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay, tổ chức thiết kế, chế tạo tàu bay và thiết bị tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay;

- Quản lý, giám sát công tác duy trì, đảm bảo hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

- Chủ trì công tác thẩm định, phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng, huấn luyện của Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện.

- Tham gia công tác phê chuẩn các loại hình khai thác đặc biệt của Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì đánh giá, phê chuẩn hồ sơ sửa chữa hỏng hóc cấu trúc, hồ sơ cải tiến đối với tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

- Tham gia công tác điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức C do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.14

Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về bảo dưỡng tàu bay, duy trì đủ điều kiện bay cho tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác giám sát, kiểm tra giám sát an toàn hàng không đối với tàu bay, thiết bị tàu bay, nhân viên bảo dưỡng tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay, Người khai thác tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên bảo dưỡng tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia việc tái kiểm tra, đánh giá, điều tra, kiểm chứng, thí nghiệm và bay thử nghiệm khi thấy cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác quản lý, cấp, gia hạn Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tàu bay đăng ký quốc tịch nước ngoài được tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê có tổ bay để thực hiện khai thác tại Việt Nam;

- Chủ trì hoặc tham gia công tác quản lý, cấp, công nhận Giấy chứng nhận loại tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác quản lý, cấp, công nhận, gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay, tổ chức thiết kế, chế tạo tàu bay và thiết bị tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay.

- Quản lý, giám sát công tác duy trì, đảm bảo hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác thẩm định, phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng, huấn luyện của Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện;

- Tham gia công tác phê chuẩn các loại hình khai thác đặc biệt của Người khai thác tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia đánh giá, phê chuẩn hồ sơ sửa chữa hỏng hóc cấu trúc, hồ sơ cải tiến đối với tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

- Tham gia công tác điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức B do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.15

Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về bảo dưỡng tàu bay, duy trì đủ điều kiện bay cho tàu bay.

- Tham gia công tác giám sát, kiểm tra giám sát an toàn hàng không đối với tàu bay, thiết bị tàu bay, nhân viên bảo dưỡng tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay, Người khai thác tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên bảo dưỡng tàu bay.

- Tham gia việc tái kiểm tra, đánh giá, điều tra, kiểm chứng, thí nghiệm và bay thử nghiệm khi thấy cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác quản lý, cấp, gia hạn Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tàu bay đăng ký quốc tịch nước ngoài được tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê theo hình thức thuê có tổ bay để thực hiện khai thác tại Việt Nam.

- Tham gia công tác quản lý, cấp, công nhận Giấy chứng nhận loại tàu bay.

- Tham gia công tác quản lý, cấp, công nhận, gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay, tổ chức thiết kế, chế tạo tàu bay và thiết bị tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay;

- Quản lý, giám sát công tác duy trì, đảm bảo hiệu lực giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

- Tham gia công tác thẩm định, phê chuẩn tài liệu hướng dẫn khai thác, bảo dưỡng, huấn luyện của Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng, tổ chức huấn luyện.

- Tham gia công tác phê chuẩn các loại hình khai thác đặc biệt của Người khai thác tàu bay.

- Tham gia đánh giá, phê chuẩn hồ sơ sửa chữa hỏng hóc cấu trúc, hồ sơ cải tiến đối với tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

- Tham gia công tác điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức A do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.16

Điều tra sự cố, tai nạn tàu bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

- Chủ trì công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác, bảo dưỡng tàu bay, điều tra tai nạn sự cố tàu bay;

- Chủ trì công tác điều tra, phân tích, xác minh và đánh giá các tình huống uy hiếp an toàn, sự cố, tai nạn tàu bay;

- Chủ trì công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích phân loại sự cố, tai nạn tàu bay.

- Chủ trì công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, tham mưu các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

- Chủ trì công tác tổng hợp, phân tích, dự thảo, ban hành báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân tai nạn, sự cố tàu bay;

- Tổ chức phân tích dữ liệu thiết bị ghi chuyến bay liên quan đến sự cố cần phải điều tra.

- Chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Tham gia công tác đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Tham gia kiểm tra, giám sát công tác duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay,

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức C do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo tiếp viên hàng không do Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và bằng chứng huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.17

Điều tra sự cố, tai nạn tàu bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; - Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác, bảo dưỡng tàu bay, điều tra tai nạn sự cố tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác điều tra, phân tích, xác minh và đánh giá các tình huống uy hiếp an toàn, sự cố, tai nạn tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích phân loại sự cố, tai nạn tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, tham mưu các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác tổng hợp, phân tích, dự thảo, ban hành báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân tai nạn, sự cố tàu bay.

- Tổ chức hoặc tham gia phân tích dữ liệu thiết bị ghi chuyến bay liên quan đến sự cố cần phải điều tra.

- Chủ trì hoặc tham gia tổng hợp báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Tham gia công tác đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Tham gia kiểm tra, giám sát công tác duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay,

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức B trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo tiếp viên hàng không do Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và bằng chứng huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.18

Điều tra sự cố, tai nạn tàu bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

- Tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về khai thác, bảo dưỡng tàu bay, điều tra tai nạn sự cố tàu bay.

- Tham gia công tác điều tra, phân tích, xác minh và đánh giá các tình huống uy hiếp an toàn, sự cố, tai nạn tàu bay;

- Tham gia công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích phân loại sự cố, tai nạn tàu bay.

- Tham gia công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay, tham mưu các giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro.

- Tham gia công tác tổng hợp, phân tích, dự thảo, ban hành báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân tai nạn, sự cố tàu bay.

- Tham gia phân tích dữ liệu thiết bị ghi chuyến bay liên quan đến sự cố cần phải điều tra.

- Tham gia tổng hợp báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Tham gia công tác đánh giá, phê chuẩn tài liệu, năng định, phạm vi hoạt động của Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Tham gia kiểm tra, giám sát công tác duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay,

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức A trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ đào tạo tiếp viên hàng không do Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và bằng chứng huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.19

Quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác.

- Chủ trì công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về cấp phép nhân viên hàng không, phê chuẩn tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không;

- Chủ trì công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, cấp đổi, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Giấy phép, năng định nhân viên hàng không: người lái tàu bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay,...

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng người lái tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến nhân viên hàng không;

- Tham gia công tác cấp, gia hạn, giám sát người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng.

- Chủ trì công tác phê chuẩn, kiểm tra, giám sát tổ chức huấn luyện lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay, tiếp viên hàng không: Buồng lái mô phỏng, thiết bị mô phỏng khoang khách,...

- Chủ trì công tác quản lý hồ sơ nhân viên hàng không được Cục HKVN phê chuẩn cấp phép: Người lái tàu bay, Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay,...

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác cấp phép nhân viên hàng không, công tác huấn luyện nhân viên hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông và hoàn thành khoá đào tạo về chuyển loại kỹ thuật tàu bay thuộc các loại tàu bay đã hoặc đang được khai thác tại Việt Nam (ít nhất một loại tàu bay tàu bay phản lực hoặc phản lực cánh quạt có tải trọng cất cánh tối đa trên 5700kg hoặc ít nhất một loại tàu bay trực thăng có tải trọng cất cánh tối đa trên 2250kg) hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay vận tải hàng không (ATPL) do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức C do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.20

Quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về cấp phép nhân viên hàng không, phê chuẩn tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, cấp đổi, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Giấy phép, năng định nhân viên hàng không: người lái tàu bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay,....

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng người lái tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến nhân viên hàng không;

- Tham gia công tác cấp, gia hạn, giám sát người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác phê chuẩn, kiểm tra, giám sát tổ chức huấn luyện lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay, tiếp viên hàng không: Buồng lái mô phỏng, thiết bị mô phỏng khoang khách,...

- Chủ trì hoặc tham gia công tác quản lý hồ sơ nhân viên hàng không được Cục HKVN phê chuẩn cấp phép: Người lái tàu bay, Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay,...

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác cấp phép nhân viên hàng không, công tác huấn luyện nhân viên hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngoại ngữ, luật hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay thương mại (CPL) trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Chứng chỉ đào tạo tiếp viên hàng không do Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và chứng chỉ huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức B trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.21

Quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên hàng không; quản lý cơ sở đào tạo huấn luyện nhân viên lĩnh vực tàu bay và khai thác.

- Tham gia công tác xây dựng quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về cấp phép nhân viên hàng không, phê chuẩn tổ chức huấn luyện nhân viên hàng không.

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, công nhận, cấp đổi, gia hạn, giám sát, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực Giấy phép, năng định nhân viên hàng không: người lái tàu bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay,....

- Tham gia công tác cấp, phê chuẩn, gia hạn, kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kỹ năng người lái tàu bay, nhân viên điều độ khai thác bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay.

- Tham gia công tác điều tra sự cố liên quan đến nhân viên hàng không.

- Tham gia công tác cấp, gia hạn, giám sát người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng.

- Tổ chức công tác phê chuẩn, kiểm tra, giám sát tổ chức huấn luyện lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

- Tham gia công tác phê chuẩn thiết bị huấn luyện người lái tàu bay, tiếp viên hàng không: Buồng lái mô phỏng, thiết bị mô phỏng khoang khách,...

- Tham gia công tác quản lý hồ sơ nhân viên hàng không được Cục HKVN phê chuẩn cấp phép: Người lái tàu bay, Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay,...

- Tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành chỉ thị về công tác cấp phép nhân viên hàng không, công tác huấn luyện nhân viên hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kỹ thuật hàng không, công nghệ/kỹ thuật vật liệu, công nghệ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện điện tử, viễn thông, khai thác vận tải, kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngoại ngữ, luật; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép người lái tàu bay tư nhân (PPL) trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và hoàn thành khoá đào tạo nhân viên điều độ khai thác bay do Cục HKVN cấp hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và hoàn thành khoá đào tạo tiếp viên hàng không do Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và bằng chứng huấn luyện về hàng nguy hiểm của tổ chức được Cục HKVN phê chuẩn hoặc công nhận, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có Giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay mức A trở lên do Cục HKVN cấp hoặc công nhận.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.22

Kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Chủ trì công tác tổ chức nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn thực hiện, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không thuộc lĩnh vực tàu bay, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Chủ trì công tác tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Chủ trì công tác tổ chức thực hiện phê chuẩn, kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học y khoa trở lên.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành;

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.23

Kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác tổ chức nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn thực hiện, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không hàng không thuộc lĩnh vực tàu bay, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia công tác tổ chức thực hiện phê chuẩn, kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học y khoa trở lên.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.24

Kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Tham gia công tác nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn thực hiện, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về giám định sức khoẻ đối với các đối tượng nhân viên hàng không thuộc lĩnh vực tàu bay, khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

- Tham gia công tác tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Tham gia công tác tổ chức thực hiện phê chuẩn, kiểm tra, giám sát công tác giám định sức khoẻ nhân viên hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học y khoa trở lên.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

3

VTVL chuyên môn dùng chung

(Không có)

   

4

VTVL hỗ trợ phục vụ

(Không có)

   

II

PHÒNG AN NINH HÀNG KHÔNG

     

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Trưởng phòng An ninh hàng không

 

1. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan; phân công công việc cho công chức; cấp phó giúp việc quản lý; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của công chức.

2. Kiểm tra, đôn đốc, điều phối công chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức; chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

3. Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của Phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; báo cáo cấp trên trực tiếp để xin ý kiến; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ, chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hoá chính trị.

4. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng; xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến; ký trình Lãnh đạo về các văn bản do Phòng dự thảo; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Phòng với cấp trên trực tiếp; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần theo quy định; đại diện cho Phòng về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

5. Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, tổ chức quản lý tài sản theo uỷ quyền và theo quy định.

6. Tham dự họp cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của cơ quan.; chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Phòng; tham dự các cuộc họp, hội nghị theo phân công của Lãnh đạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng đại học trở lên và có bằng quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ; hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng một số phần mềm nâng cao; trao đổi, trình bày thông tin ngắn gọn bằng một ngôn ngữ nước ngoài.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1.2

Phó Trưởng phòng An ninh hàng không

 

1. Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành một số mảng công việc của Phòng; tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách được giao; tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Phòng; điều hành Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

2. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của mảng công việc được giao phụ trách với Trưởng phòng hoặc cấp trên trực tiếp của Trưởng phòng khi có yêu cầu; tham dự các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Phòng theo phân công Trưởng phòng

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của bộ phận được giao phụ trách.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5. Đảm nhiệm công việc của 1 vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức cao nhất trong tổ chức.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành:

Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng đại học trở lên và có bằng quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ; hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng một số phần mềm nâng cao; trao đổi, trình bày thông tin ngắn gọn bằng một ngôn ngữ nước ngoài.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

- Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

     

2.1

Giám sát an ninh hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về giám sát an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về giám sát an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về giám sát an ninh hàng không.

- Là đầu mối quan hệ, hợp tác quốc tế về an ninh hàng không của Việt Nam với ICAO, các tổ chức quốc tế liên quan, các quốc gia.

- Xây dựng, thực hiện chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK quốc gia, Chương trình đào tạo, huấn luyện ANHK quốc gia.

- Phê duyệt, chấp thuận và giám sát thực hiện chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không, sân bay, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

- Kiểm soát chất lượng về an ninh hàng không đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hàng không dân dụng.

- Chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm an ninh chuyên cơ, ưu tiên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổng hợp, đánh giá rủi ro ANHK; tăng cường cấp độ ANHK.

- Tổ chức thực hiện, giám sát công tác cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không, thẻ giám sát viên an ninh hàng không.

- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ANHK.

- Tham gia thẩm định, đánh giá về việc áp dụng các tiêu chuẩn và yêu cầu an ninh hàng không trong việc thiết kế xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng HKDD.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng; an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ Thanh tra/Kiểm toán ANHK của ICAO/IATA.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.2

Giám sát an ninh hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về giám sát an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về giám sát an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về giám sát an ninh hàng không.

- Là đầu mối quan hệ, hợp tác quốc tế về an ninh hàng không của Việt Nam với ICAO, các tổ chức quốc tế liên quan, các quốc gia.

- Xây dựng, thực hiện chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK quốc gia, Chương trình đào tạo, huấn luyện ANHK quốc gia.

- Phê duyệt, chấp thuận và giám sát thực hiện chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không, sân bay, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

- Kiểm soát chất lượng về an ninh hàng không đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hàng không dân dụng.

- Chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm an ninh chuyên cơ, ưu tiên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổng hợp, đánh giá rủi ro ANHK; tăng cường cấp độ ANHK.

- Tổ chức thực hiện, giám sát công tác cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không, thẻ giám sát viên an ninh hàng không.

- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ANHK.

- Tham gia thẩm định, đánh giá về việc áp dụng các tiêu chuẩn và yêu cầu an ninh hàng không trong việc thiết kế xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng HKDD.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ Thanh tra/Kiểm toán ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.3

Giám sát an ninh hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về giám sát an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Triển khai thực hiện: các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về giám sát an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về giám sát an ninh hàng không.

- Là đầu mối quan hệ, hợp tác quốc tế về an ninh hàng không của Việt Nam với ICAO, các tổ chức quốc tế liên quan, các quốc gia.

- Xây dựng, thực hiện chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK quốc gia, chương trình đào tạo, huấn luyện ANHK quốc gia.

- Phê duyệt, chấp thuận và giám sát thực hiện chương trình an ninh, quy chế an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng không, sân bay, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay, cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

- Kiểm soát chất lượng về an ninh hàng không đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hàng không dân dụng.

- Chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm an ninh chuyên cơ, ưu tiên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổng hợp, đánh giá rủi ro ANHK; tăng cường cấp độ ANHK.

- Tổ chức thực hiện, giám sát công tác cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không, thẻ giám sát viên an ninh hàng không.

- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu ANHK.

- Tham gia thẩm định, đánh giá về việc áp dụng các tiêu chuẩn và yêu cầu an ninh hàng không trong việc thiết kế xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng HKDD.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ Thanh tra/Kiểm toán ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.4

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý rủi ro an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý rủi ro an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý rủi ro an ninh hàng không.

- Chỉ đạo đánh giá, xử lý tình huống can thiệp bất hợp pháp và sự cố an ninh mặt đất; các văn bản hướng dẫn công tác diễn tập cấp cơ sở và cấp ngành; triển khai hướng dẫn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, trung tâm khẩn nguy hàng không.

- Chỉ đạo thiết lập hệ thống báo cáo, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá nguy cơ đe dọa đến an ninh hàng không; quyết định áp dụng các biện pháp, quy trình, thủ tục phòng ngừa an ninh hàng không phù hợp với nguy cơ đe dọa.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án diễn tập; theo dõi chỉ đạo công tác huấn luyện, hợp luyện; đề xuất thành lập các ban chỉ đạo, chỉ huy các tổ chuyên môn phục vụ diễn tập.

- Lập, cập nhật và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp, diễn tập ANHK tại cảng hàng không, sân bay.

- Chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra, xử lý các sự cố, vi phạm ANHK xảy ra tại địa bàn cảng hàng không, sân bay. Tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm sau sự cố vi phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng; an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.5

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý rủi ro an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý rủi ro an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý rủi ro an ninh hàng không.

- Chỉ đạo đánh giá, xử lý tình huống can thiệp bất hợp pháp và sự cố an ninh mặt đất; các văn bản hướng dẫn công tác diễn tập cấp cơ sở và cấp ngành; triển khai hướng dẫn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, trung tâm khẩn nguy hàng không.

- Chỉ đạo thiết lập hệ thống báo cáo, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá nguy cơ đe dọa đến an ninh hàng không; quyết định áp dụng các biện pháp, quy trình, thủ tục phòng ngừa an ninh hàng không phù hợp với nguy cơ đe dọa.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án diễn tập; theo dõi chỉ đạo công tác huấn luyện, hợp luyện; đề xuất thành lập các ban chỉ đạo, chỉ huy các tổ chuyên môn phục vụ diễn tập.

- Lập, cập nhật và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp, diễn tập ANHK tại cảng hàng không, sân bay.

- Chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra, xử lý các sự cố, vi phạm ANHK xảy ra tại địa bàn cảng hàng không, sân bay. Tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm sau sự cố vi phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng; an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.6

Quản lý rủi ro an ninh hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý rủi ro an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý rủi ro an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý rủi ro an ninh hàng không.

- Chỉ đạo đánh giá, xử lý tình huống can thiệp bất hợp pháp và sự cố an ninh mặt đất; các văn bản hướng dẫn công tác diễn tập cấp cơ sở và cấp ngành; triển khai hướng dẫn thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, trung tâm khẩn nguy hàng không.

- Chỉ đạo thiết lập hệ thống báo cáo, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá nguy cơ đe dọa đến an ninh hàng không; quyết định áp dụng các biện pháp, quy trình, thủ tục phòng ngừa an ninh hàng không phù hợp với nguy cơ đe dọa.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án diễn tập; theo dõi chỉ đạo công tác huấn luyện, hợp luyện; đề xuất thành lập các ban chỉ đạo, chỉ huy các tổ chuyên môn phục vụ diễn tập.

- Lập, cập nhật và quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp, diễn tập ANHK tại cảng hàng không, sân bay.

- Chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra, xử lý các sự cố, vi phạm ANHK xảy ra tại địa bàn cảng hàng không, sân bay. Tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm sau sự cố vi phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng; an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.7

Điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không.

- Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không; các vướng mắc phát sinh giữa các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh hàng không.

- Chỉ đạo thực hiện Phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và đánh giá rủi ro, mức độ, nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không cấp quốc gia; điều phối hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục của toàn ngành hàng không dân dụng.

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo kết quả công tác, hoạt động của Ủy ban theo quy định.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, kết luận các cuộc họp, hội nghị của Ủy ban. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận của Ủy ban.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết khác cho hoạt động hàng năm của Ủy ban trình các cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia trong triển khai thực hiện những nhiệm vụ trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng; an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.8

Điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không.

- Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không; các vướng mắc phát sinh giữa các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh hàng không.

- Chỉ đạo thực hiện Phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và đánh giá rủi ro, mức độ, nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không cấp quốc gia; điều phối hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục của toàn ngành hàng không dân dụng.

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo kết quả công tác, hoạt động của Ủy ban theo quy định.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, kết luận các cuộc họp, hội nghị của Ủy ban. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận của Ủy ban.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết khác cho hoạt động hàng năm của Ủy ban trình các cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia trong triển khai thực hiện những nhiệm vụ trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.9

Điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều phối hoạt động bảo đảm an ninh hàng không.

- Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành thuộc lĩnh vực đảm bảo an ninh hàng không; các vướng mắc phát sinh giữa các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh hàng không.

- Chỉ đạo thực hiện Phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và đánh giá rủi ro, mức độ, nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không cấp quốc gia; điều phối hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục của toàn ngành hàng không dân dụng.

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh hàng không dân dụng. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo kết quả công tác, hoạt động của Ủy ban theo quy định.

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, kết luận các cuộc họp, hội nghị của Ủy ban. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận của Ủy ban.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết khác cho hoạt động hàng năm của Ủy ban trình các cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng

- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia trong triển khai thực hiện những nhiệm vụ trên.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng; an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.10

Điều tra sự cố an ninh hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều tra sự cố an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra sự cố an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều tra sự cố an ninh hàng không.

- Chỉ đạo tổ chức điều tra, xác minh và chỉ đạo xử lý các vụ việc vi phạm, uy hiếp an ninh hàng không; giám sát việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc đình chỉ chuyến bay và hoạt động của phương tiện, thiết bị, nhân viên hàng không để bảo đảm an ninh hàng không.

- Chỉ đạo đánh giá và xem xét việc quyết định tạm dừng khai thác các chuyến bay dân dụng đến Việt Nam từ cảng hàng không, sân bay nước ngoài không tuân thủ các tiêu chuẩn của ICAO về an ninh hàng không.

- Chỉ đạo Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao Giải quyết các vấn đề liên quan trong trường hợp tàu bay mang quốc tịch Việt Nam bị can thiệp bất hợp pháp tại nước ngoài; tàu bay mang quốc tịch nước ngoài bị can thiệp bất hợp pháp tại Việt Nam.

- Chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra, xử lý các sự cố, vi phạm ANHK xảy ra tại địa bàn cảng hàng không, sân bay. Tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm sau sự cố vi phạm.

- Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng thực hiện các biện pháp đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, thực hiện các biện pháp khẩn cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, khẩn nguy quốc gia.

- Đánh giá lại các biện pháp, thủ tục an ninh sau khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa các hành vi tương tự tái diễn.

- Triển khai rút kinh nghiệm quá trình đối phó, xử lý đe dọa, can thiệp bất hợp pháp và sự cố ANHK. Tổng hợp báo cáo kết quả ứng phó; soạn thảo báo cáo, thông báo theo quy định của ICAO và các quốc gia/tổ chức có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.11

Điều tra sự cố an ninh hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều tra sự cố an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra sự cố an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều tra sự cố an ninh hàng không.

- Chỉ đạo tổ chức điều tra, xác minh và chỉ đạo xử lý các vụ việc vi phạm, uy hiếp an ninh hàng không; giám sát việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc đình chỉ chuyến bay và hoạt động của phương tiện, thiết bị, nhân viên hàng không để bảo đảm an ninh hàng không.

- Chỉ đạo đánh giá và xem xét việc quyết định tạm dừng khai thác các chuyến bay dân dụng đến Việt Nam từ cảng hàng không, sân bay nước ngoài không tuân thủ các tiêu chuẩn của ICAO về an ninh hàng không.

- Chỉ đạo Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao Giải quyết các vấn đề liên quan trong trường hợp tàu bay mang quốc tịch Việt Nam bị can thiệp bất hợp pháp tại nước ngoài; tàu bay mang quốc tịch nước ngoài bị can thiệp bất hợp pháp tại Việt Nam.

- Chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra, xử lý các sự cố, vi phạm ANHK xảy ra tại địa bàn cảng hàng không, sân bay. Tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm sau sự cố vi phạm.

- Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng thực hiện các biện pháp đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, thực hiện các biện pháp khẩn cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, khẩn nguy quốc gia.

- Đánh giá lại các biện pháp, thủ tục an ninh sau khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa các hành vi tương tự tái diễn.

- Triển khai rút kinh nghiệm quá trình đối phó, xử lý đe dọa, can thiệp bất hợp pháp và sự cố ANHK. Tổng hợp báo cáo kết quả ứng phó; soạn thảo báo cáo, thông báo theo quy định của ICAO và các quốc gia/tổ chức có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự; an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị, hoặc

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ Thanh tra/Kiểm toán ANHK của ICAO/IATA.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.12

Điều tra sự cố an ninh hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về điều tra sự cố an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về điều tra sự cố an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về điều tra sự cố an ninh hàng không.

- Chỉ đạo tổ chức điều tra, xác minh và chỉ đạo xử lý các vụ việc vi phạm, uy hiếp an ninh hàng không; giám sát việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm việc đình chỉ chuyến bay và hoạt động của phương tiện, thiết bị, nhân viên hàng không để bảo đảm an ninh hàng không.

- Chỉ đạo đánh giá và xem xét việc quyết định tạm dừng khai thác các chuyến bay dân dụng đến Việt Nam từ cảng hàng không, sân bay nước ngoài không tuân thủ các tiêu chuẩn của ICAO về an ninh hàng không.

- Chỉ đạo Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao Giải quyết các vấn đề liên quan trong trường hợp tàu bay mang quốc tịch Việt Nam bị can thiệp bất hợp pháp tại nước ngoài; tàu bay mang quốc tịch nước ngoài bị can thiệp bất hợp pháp tại Việt Nam.

- Chỉ đạo hoặc trực tiếp điều tra, xử lý các sự cố, vi phạm ANHK xảy ra tại địa bàn cảng hàng không, sân bay. Tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm sau sự cố vi phạm.

- Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng thực hiện các biện pháp đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, thực hiện các biện pháp khẩn cấp phục vụ an ninh, quốc phòng, khẩn nguy quốc gia.

- Đánh giá lại các biện pháp, thủ tục an ninh sau khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa các hành vi tương tự tái diễn.

- Triển khai rút kinh nghiệm quá trình đối phó, xử lý đe dọa, can thiệp bất hợp pháp và sự cố ANHK. Tổng hợp báo cáo kết quả ứng phó; soạn thảo báo cáo, thông báo theo quy định của ICAO và các quốc gia/tổ chức có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, Quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ Thanh tra/Kiểm toán ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.13

Quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng về Tổ chức lực lượng chuyên ngành bảo đảm an ninh hàng không trong ngành hàng không dân dụng đáp ứng tiêu chuẩn của ICAO

- Kiểm soát an ninh nội bộ, an ninh thông tin; xử lý, rút kinh nghiệm, giảng bình vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

- Cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không lĩnh an ninh hàng không;

- Kiểm tra, sát hạch, cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép và năng định chuyên môn cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không; cấp, thu hồi thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Thông tư này; bổ nhiệm, đình chỉ và cấp, thu hồi thẻ giám sát viên an ninh hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ Thanh tra/Kiểm toán ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.14

Quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng về Tổ chức lực lượng chuyên ngành bảo đảm an ninh hàng không trong ngành hàng không dân dụng đáp ứng tiêu chuẩn của ICAO

- Kiểm soát an ninh nội bộ, an ninh thông tin; xử lý, rút kinh nghiệm, giảng bình vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

- Cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không lĩnh an ninh hàng không;

- Kiểm tra, sát hạch, cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép và năng định chuyên môn cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không; cấp, thu hồi thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Thông tư này; bổ nhiệm, đình chỉ và cấp, thu hồi thẻ giám sát viên an ninh hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.15

Quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và quản lý cơ sở đào tạo nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng về Tổ chức lực lượng chuyên ngành bảo đảm an ninh hàng không trong ngành hàng không dân dụng đáp ứng tiêu chuẩn của ICAO

- Kiểm soát an ninh nội bộ, an ninh thông tin; xử lý, rút kinh nghiệm, giảng bình vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

- Cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không lĩnh an ninh hàng không;

- Kiểm tra, sát hạch, cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép và năng định chuyên môn cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không; cấp, thu hồi thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Thông tư này; bổ nhiệm, đình chỉ và cấp, thu hồi thẻ giám sát viên an ninh hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quân sự, an ninh, quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, pháp luật, luật, quản lý nhà nước, khoa học chính trị, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bằng Quản lý chuyên ngành ANHK của ICAO hoặc chứng chỉ quản lý rủi ro ANHK của ICAO/IATA.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

3

VTVL chuyên môn dùng chung

(Không có)

   

4

VTVL hỗ trợ phục vụ

(Không có)

   

III

PHÒNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY

   

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay

 

1. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan; phân công công việc cho công chức; cấp phó giúp việc quản lý; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của công chức.

2. Kiểm tra, đôn đốc, điều phối công chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức; chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

3. Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của Phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; báo cáo cấp trên trực tiếp để xin ý kiến; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ, chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hoá chính trị.

4. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng; xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến; ký trình Lãnh đạo về các văn bản do Phòng dự thảo; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Phòng với cấp trên trực tiếp; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần theo quy định; đại diện cho Phòng về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

5. Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, tổ chức quản lý tài sản theo uỷ quyền và theo quy định.

6. Tham dự họp cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của cơ quan.; chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Phòng; tham dự các cuộc họp, hội nghị theo phân công của Lãnh đạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay hoặc ngành, chuyên ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khí tượng, ngoại ngữ, kinh tế, luật, môi trường, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa và có bằng trung cấp không lưu trở lên hoặc bằng lái tàu bay dân dụng.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Trưởng phòng

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1.2

Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay

 

1. Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành một số mảng công việc của Phòng; tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách được giao; tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Phòng; điều hành Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

2. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của mảng công việc được giao phụ trách với Trưởng phòng hoặc cấp trên trực tiếp của Trưởng phòng khi có yêu cầu; tham dự các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Phòng theo phân công Trưởng phòng

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của bộ phận được giao phụ trách.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5. Đảm nhiệm công việc của 1 vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức cao nhất trong tổ chức.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay; hoặc ngành, chuyên ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khí tượng, ngoại ngữ, kinh tế, luật, môi trường, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa và có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về một trong các chuyên ngành quản lý hoạt động bay.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Trưởng phòng

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

- Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

     

2.1

Quản lý không lưu (ATM)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý không lưu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý không lưu; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý không lưu.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác an toàn hoạt động bay hàng không và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Điều tra sự cố không lưu.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay hoặc ngành, chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp không lưu hoặc chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về không lưu hoặc bằng lái tàu bay dân dụng.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.2

Quản lý không lưu (ATM)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý không lưu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý không lưu; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý không lưu.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác an toàn hoạt động bay hàng không và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Điều tra sự cố không lưu.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay hoặc ngành, chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp không lưu hoặc bằng lái tàu bay dân dụng hoặc chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về không lưu

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn;.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.3

Quản lý không lưu (ATM)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý không lưu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý không lưu; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý không lưu.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác an toàn hoạt động bay hàng không và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Điều tra sự cố không lưu.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay hoặc ngành, chuyên ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khí tượng, ngoại ngữ, kinh tế, luật, môi trường, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.4

Tổ chức vùng trời và phương thức bay (PANS- OPS)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tổ chức vùng trời và phương thức bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tổ chức vùng trời và phương thức bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tổ chức vùng trời và phương thức bay.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực PANS-OPS và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay hoặc ngành, chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp không lưu hoặc chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về không lưu hoặc bằng lái tàu bay dân dụng.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.5

Tổ chức vùng trời và phương thức bay (PANS- OPS)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tổ chức vùng trời và phương thức bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tổ chức vùng trời và phương thức bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tổ chức vùng trời và phương thức bay.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực PANS-OPS và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay hoặc ngành, chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp không lưu hoặc bằng lái tàu bay dân dụng hoặc chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về không lưu

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.6

Tổ chức vùng trời và phương thức bay (PANS- OPS)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tổ chức vùng trời và phương thức bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tổ chức vùng trời và phương thức bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tổ chức vùng trời và phương thức bay.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực PANS-OPS và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay hoặc ngành, chuyên ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khí tượng, ngoại ngữ, kinh tế, luật, môi trường, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.7

Thông tin - dẫn đường - giám sát (CNS)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về thông tin - dẫn đường - giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về thông tin - dẫn đường - giám sát; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về thông tin - dẫn đường - giám sát.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực CNS và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh; điều tra sự cố kỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Thông tin, ra đa, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa và có bằng trung cấp về một trong các chuyên ngành CNS trở lên.

- Có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về một trong các chuyên ngành CNS.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.8

Thông tin - dẫn đường - giám sát (CNS)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về thông tin - dẫn đường - giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về thông tin - dẫn đường - giám sát; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về thông tin - dẫn đường - giám sát.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực CNS và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh; điều tra sự cố kỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Thông tin, ra đa, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa.

- Có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về một trong các chuyên ngành CNS.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.9

Thông tin - dẫn đường - giám sát (CNS)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về thông tin - dẫn đường - giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về thông tin - dẫn đường - giám sát; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về thông tin - dẫn đường - giám sát.

- Tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực CNS và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh; điều tra sự cố kỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Thông tin, ra đa, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hóa.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.10

Khí tượng hàng không (MET)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về thông tin - dẫn đường - giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về thông tin - dẫn đường - giám sát; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về thông tin - dẫn đường - giám sát.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực MET và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khí tượng; hoặc ngành, chuyên ngành: Toán, địa lý, vật lý, môi trường, biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường.

- Có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về khí tượng hàng không.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành;

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.11

Khí tượng hàng không (MET)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khí tượng hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khí tượng hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khí tượng hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực MET và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khí tượng; hoặc ngành, chuyên ngành: Toán, địa lý, vật lý, môi trường, biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường.

- Có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về khí tượng hàng không.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.12

Khí tượng hàng không (MET)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khí tượng hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khí tượng hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khí tượng hàng không.

- Tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực MET và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khí tượng; hoặc ngành, chuyên ngành liên quan đến khí tượng.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.13

Thông báo tin tức hàng không (AIM)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khí tượng hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khí tượng hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khí tượng hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực AIS/AIM và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, ngoại ngữ (tiếng Anh), luật, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa; hoặc chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về thông báo tin tức hàng không.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.14

Thông báo tin tức hàng không (AIM)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khí tượng hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khí tượng hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khí tượng hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực AIS/AIM và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, ngoại ngữ (tiếng Anh), luật, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa; hoặc chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về thông báo tin tức hàng không.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.15

Thông báo tin tức hàng không (AIM)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về khí tượng hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về khí tượng hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về khí tượng hàng không.

- Tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực AIS/AIM và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, ngoại ngữ (tiếng Anh), luật, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.16

Tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tìm kiếm cứu nạn hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tìm kiếm cứu nạn hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tìm kiếm cứu nạn hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực SAR và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh; tham gia điều tra tai nạn tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, thông tin, ra đa, khí tượng, ngoại ngữ, kinh tế, luật; hoặc chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành quản lý hoạt động bay, có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR); hoặc bằng lái tàu bay dân dụng.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.17

Tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tìm kiếm cứu nạn hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tìm kiếm cứu nạn hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tìm kiếm cứu nạn hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực SAR và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh; tham gia điều tra tai nạn tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, thông tin, ra đa, khí tượng, ngoại ngữ, kinh tế, luật; hoặc ngành, chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR); hoặc bằng lái tàu bay dân dụng.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.18

Tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAR)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về tìm kiếm cứu nạn hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về tìm kiếm cứu nạn hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về tìm kiếm cứu nạn hàng không.

- Tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực SAR và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh; tham gia điều tra tai nạn tàu bay.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, thông tin, ra đa, khí tượng, ngoại ngữ, kinh tế, luật.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.19

Bản đồ và sơ đồ hàng không (MAP- CHART)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về bản đồ và sơ đồ hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về bản đồ và sơ đồ hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về bản đồ và sơ đồ hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực MAP-CHART và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, thông tin, ra đa, khí tượng, ngoại ngữ, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa; hoặc ngành, chuyên ngành khác và có bằng Trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành quản lý hoạt động bay, có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện về bản đồ, sơ đồ hàng không (MAP-CHART); hoặc bằng lái tàu bay dân dụng.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.20

Bản đồ và sơ đồ hàng không (MAP- CHART)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về bản đồ và sơ đồ hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về bản đồ và sơ đồ hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về bản đồ và sơ đồ hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực MAP-CHART và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, thông tin, ra đa, khí tượng, ngoại ngữ, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa; hoặc ngành, chuyên ngành khác và có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ đào tạo, huấn luyện chuyên ngành về bản đồ, sơ đồ hàng không (MAP-CHART); hoặc bằng lái tàu bay dân dụng.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.21

Bản đồ và sơ đồ hàng không (MAP- CHART)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về bản đồ và sơ đồ hàng không theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về bản đồ và sơ đồ hàng không; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về bản đồ và sơ đồ hàng không.

- Tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác lĩnh vực MAP-CHART và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý hoạt động bay, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật tàu bay, cảng hàng không, thông tin, ra đa, khí tượng, ngoại ngữ, bản đồ, trắc địa, hệ thống thông tin địa lý, thiết kế, đồ họa.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.22

Quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác lĩnh vực cấp phép nhân viên và đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.23

Quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác lĩnh vực cấp phép nhân viên và đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.24

Quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý nhân viên hàng không lĩnh vực quản lý hoạt động bay và cơ sở đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay.

- Tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác lĩnh vực cấp phép nhân viên và đào tạo, huấn luyện lĩnh vực quản lý hoạt động bay và xử lý các vấn đề, vụ việc phát sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

3

VTVL chuyên môn dùng chung

(Không có)

   

4

VTVL hỗ trợ phục vụ

(Không có)

   

IV

PHÒNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

   

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Trưởng phòng Vận tải hàng không

 

1. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan; phân công công việc cho công chức; cấp phó giúp việc quản lý; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của công chức.

2. Kiểm tra, đôn đốc, điều phối công chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức; chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

3. Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của Phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; báo cáo cấp trên trực tiếp để xin ý kiến; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ, chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hoá chính trị.

4. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng; xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến; ký trình Lãnh đạo về các văn bản do Phòng dự thảo; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Phòng với cấp trên trực tiếp; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần theo quy định; đại diện cho Phòng về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

5. Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, tổ chức quản lý tài sản theo uỷ quyền và theo quy định.

6. Tham dự họp cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của cơ quan.; chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Phòng; tham dự các cuộc họp, hội nghị theo phân công của Lãnh đạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (kỹ thuật hàng không).

- Có chứng nhận tham gia một trong các khóa đào tạo lĩnh vực hàng không, vận tải hàng không, quản lý hoạt động bay, kỹ thuật tàu bay, quản lý cảng hàng không…

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1.2

Phó Trưởng phòng Vận tải hàng không

 

1. Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành một số mảng công việc của Phòng; tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách được giao; tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Phòng; điều hành Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

2. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của mảng công việc được giao phụ trách với Trưởng phòng hoặc cấp trên trực tiếp của Trưởng phòng khi có yêu cầu; tham dự các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Phòng theo phân công Trưởng phòng.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của bộ phận được giao phụ trách.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5. Đảm nhiệm công việc của 1 vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức cao nhất trong tổ chức.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (kỹ thuật hàng không).

- Có chứng nhận tham gia một trong các khóa đào tạo của Việt Nam và quốc tế liên quan đến chuyên ngành hàng không, vận tải hàng không, quản lý hoạt động bay, kỹ thuật tàu bay, quản lý cảng hàng không.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

- Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

     

2.1

Quản lý hoạt động khai thác của hãng hàng không; thống kê vận tải hàng không; xây dựng chính sách về vận tải hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Xem xét, đóng góp ý kiến đối với các kế hoạch khai thác, phát triển thị trường, mạng đường bay, đội tàu bay; cấp quyền vận chuyển nội địa, quốc tế thường lệ cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng không và các dịch vụ liên quan; tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật khác.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam.

+ Quản lý hợp đồng liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không; phối hợp quản lý giá cước và giá dịch vụ hàng không.

+ Quản lý việc cấp, điều chỉnh, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung.

+ Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về vận tải hàng không.

+ Thẩm định việc thuê, cho thuê tàu bay; thực hiện chức năng thư ký của Hội đồng thẩm định thuê, cho thuê tàu bay; tổ chức việc giám sát thực hiện các hợp đồng thuê, cho thuê tàu bay đã được chấp thuận.

+ Tham gia thẩm định các đề án, dự án thành lập, sáp nhập, giải thể các hãng hàng không (bao gồm cả việc thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung), doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng không.

+ Tham mưu về hợp tác hàng không-du lịch.

+ Thực hiện công tác thống kê, số liệu vận chuyển hàng không, số liệu chậm, hủy chuyến bay; báo cáo và cung cấp số liệu theo quy định; nghiên cứu, dự báo thị trường hàng không; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các nội dung về đơn giản hoá thủ tục hàng không.

+ Tham qua quản lý hoạt động của các hãng hàng không.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải; máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không).

- Có chứng nhận tham gia một trong các khóa đào tạo của Việt Nam và quốc tế liên quan đến chuyên ngành hàng không, vận tải hàng không, quản lý hoạt động bay, kỹ thuật tàu bay, quản lý cảng hàng không...

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.2

Quản lý hoạt động khai thác của hãng hàng không; thống kê vận tải hàng không; xây dựng chính sách về vận tải hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Xem xét, đóng góp ý kiến đối với các kế hoạch khai thác, phát triển thị trường, mạng đường bay, đội tàu bay; cấp quyền vận chuyển nội địa, quốc tế thường lệ cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng không và các dịch vụ liên quan; tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật khác.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam.

+ Quản lý hợp đồng liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không; quản lý việc vận chuyển hàng nguy hiểm của hãng hàng không nước ngoài; phối hợp quản lý giá cước và giá dịch vụ hàng không.

+ Quản lý việc cấp, điều chỉnh, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung.

+ Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về vận tải hàng không.

+ Thẩm định việc thuê, cho thuê tàu bay; thực hiện chức năng thư ký của Hội đồng thẩm định thuê, cho thuê tàu bay; tổ chức việc giám sát thực hiện các hợp đồng thuê, cho thuê tàu bay đã được chấp thuận.

+ Tham gia thẩm định các đề án, dự án thành lập, sáp nhập, giải thể các hãng hàng không (bao gồm cả việc thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung), doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng không.

+ Tham mưu về hợp tác hàng không-du lịch.

+ Thực hiện công tác thống kê, số liệu vận chuyển hàng không, số liệu chậm, hủy chuyến bay; báo cáo và cung cấp số liệu theo quy định; nghiên cứu, dự báo thị trường hàng không; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các nội dung về đơn giản hoá thủ tục hàng không;

+ Tham qua quản lý hoạt động của các hãng hàng không.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không).

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.3

Quản lý hoạt động khai thác của hãng hàng không; thống kê vận tải hàng không; xây dựng chính sách về vận tải hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Xem xét, đóng góp ý kiến đối với các kế hoạch khai thác, phát triển thị trường, mạng đường bay, đội tàu bay; cấp quyền vận chuyển nội địa, quốc tế thường lệ cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận chuyển hàng không và các dịch vụ liên quan; tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật khác.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam.

+ Quản lý hợp đồng liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không; quản lý việc vận chuyển hàng nguy hiểm của hãng hàng không nước ngoài; phối hợp quản lý giá cước và giá dịch vụ hàng không.

+ Quản lý việc cấp, điều chỉnh, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hàng không chung.

+ Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về vận tải hàng không.

+ Thẩm định việc thuê, cho thuê tàu bay; thực hiện chức năng thư ký của Hội đồng thẩm định thuê, cho thuê tàu bay; tổ chức việc giám sát thực hiện các hợp đồng thuê, cho thuê tàu bay đã được chấp thuận.

+ Tham gia thẩm định các đề án, dự án thành lập, sáp nhập, giải thể các hãng hàng không (bao gồm cả việc thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung), doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng không.

+ Tham mưu về hợp tác hàng không-du lịch.

+ Thực hiện công tác thống kê, số liệu vận chuyển hàng không, số liệu chậm, hủy chuyến bay; báo cáo và cung cấp số liệu theo quy định; nghiên cứu, dự báo thị trường hàng không; nghiên cứu, đề xuất và triển khai các nội dung về đơn giản hoá thủ tục hàng không.

+ Tham qua quản lý hoạt động của các hãng hàng không.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật; kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không).

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.4

Điều phối, giám sát việc sử dụng giờ cất, hạ cánh tại cảng hàng không

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Tham gia, phối hợp thực hiện khảo sát năng lực thông qua của các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

- Chủ trì thực hiện công tác điều phối slot, giám sát slot tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh); kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không).

- Có chứng chỉ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về điều phối slot.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.5

Điều phối, giám sát việc sử dụng giờ cất, hạ cánh tại cảng hàng không

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Chủ trì thực hiện công tác điều phối slot, giám sát slot tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

- Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không).

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.6

Điều phối, giám sát việc sử dụng giờ cất, hạ cánh tại cảng hàng không

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Tham gia thực hiện khảo sát năng lực thông qua của các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

- Tham gia hoặc chủ trì thực hiện công tác điều phối tại các cảng hàng không, sân bay Việt Nam.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh; quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin; ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không).

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.7

Cấp phép bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong các lĩnh vực:

+ Cấp phép bay cho các chuyến bay đi đến và quá cảnh Việt Nam.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình thực hiện phép bay đã cấp.

+ Phê duyệt lịch khai thác các chuyến bay liên danh giữa các hãng hàng không.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin; ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không, xây dựng (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

- Có chứng nhận tham gia một trong các khóa đào tạo của Việt Nam và quốc tế liên quan đến chuyên ngành hàng không, vận tải hàng không, quản lý hoạt động bay, kỹ thuật tàu bay, quản lý cảng hàng không…

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.8

Cấp phép bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong các lĩnh vực:

+ Cấp phép bay cho các chuyến bay đi đến và quá cảnh Việt Nam.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình thực hiện phép bay đã cấp.

+ Phê duyệt lịch khai thác các chuyến bay liên danh giữa các hãng hàng không.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không, xây dựng (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan công tác.

2.9

Cấp phép bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong các lĩnh vực:

+ Cấp phép bay cho các chuyến bay đi đến và quá cảnh Việt Nam;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tình hình thực hiện phép bay đã cấp;

+ Phê duyệt lịch khai thác các chuyến bay liên danh giữa các hãng hàng không.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh tế học, luật, kinh doanh, quản trị-quản lý, khai thác vận tải, máy tính, công nghệ thông tin; ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (Ngôn ngữ Anh), kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (Kỹ thuật hàng không, xây dựng (Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông).

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

3

VTVL chuyên môn dùng chung

(Không có)

   

4

VTVL hỗ trợ phục vụ

(Không có)

   

V

PHÒNG QUẢN LÝ CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

     

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay

 

1. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan; phân công công việc cho công chức; cấp phó giúp việc quản lý; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của công chức.

2. Kiểm tra, đôn đốc, điều phối công chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức; chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

3. Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của Phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; báo cáo cấp trên trực tiếp để xin ý kiến; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ, chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hoá chính trị.

4. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng; xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến; ký trình Lãnh đạo về các văn bản do Phòng dự thảo; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Phòng với cấp trên trực tiếp; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần theo quy định; đại diện cho Phòng về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

5. Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, tổ chức quản lý tài sản theo uỷ quyền và theo quy định.

6. Tham dự họp cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của cơ quan.; chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Phòng; tham dự các cuộc họp, hội nghị theo phân công của Lãnh đạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1.2

Phó Trưởng phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay

 

1. Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành một số mảng công việc của Phòng; tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách được giao; tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Phòng; điều hành Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

2. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của mảng công việc được giao phụ trách với Trưởng phòng hoặc cấp trên trực tiếp của Trưởng phòng khi có yêu cầu; tham dự các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Phòng theo phân công Trưởng phòng.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của bộ phận được giao phụ trách.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5. Đảm nhiệm công việc của 1 vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức cao nhất trong tổ chức.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Trưởng phòng

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

- Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

     

2.1

Quản lý quy hoạch cảng hàng không, sân bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý quy hoạch cảng hàng không, sân bay; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Quản lý Quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng)

+ Quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng); công bố quy hoạch cảng hàng không, sân bay, cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.

+ Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác chỉ đạo Cục hàng không trong lĩnh vực quản lý đất tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác có thẩm quyền quản lý khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Tham gia góp ý, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng tại CHKS, đánh giá sự phù hợp quy hoạch đối với việc xây dựng công trình.

+ Thực hiện công tác thống kê, cập nhật, báo cáo tình hình quản lý, triển khai quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không; công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật; kiến trúc và xây dựng; dịch vụ vận tải.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.2

Quản lý quy hoạch cảng hàng không, sân bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Quản lý Quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng)

+ Quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng); công bố quy hoạch cảng hàng không, sân bay, cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.

+ Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác chỉ đạo Cục hàng không trong lĩnh vực quản lý đất tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác có thẩm quyền quản lý khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Tham gia góp ý, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng tại CHKS, đánh giá sự phù hợp quy hoạch đối với việc xây dựng công trình.

+ Thực hiện công tác thống kê, cập nhật, báo cáo tình hình quản lý, triển khai quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.3

Quản lý quy hoạch cảng hàng không, sân bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Quản lý Quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng)

+ Quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay (trừ sân bay chuyên dùng); công bố quy hoạch cảng hàng không, sân bay, cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.

+ Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về công tác chỉ đạo Cục hàng không trong lĩnh vực quản lý đất tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác có thẩm quyền quản lý khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Tham gia góp ý, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng tại CHKS, đánh giá sự phù hợp quy hoạch đối với việc xây dựng công trình.

+ Thực hiện công tác thống kê, cập nhật, báo cáo tình hình quản lý, triển khai quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.4

An toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Triển khai mô hình hợp tác ra quyết định tại các CHK.

+ Chấp thuận phương án đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay có làm thay đổi phương án khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa hoặc định đưa vào khai thác hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay; Quyết định đưa vào khai thác, đóng tạm thời công trình, một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (trừ kết cấu hạ tầng liên quan đến bảo đảm hoạt động bay) theo quy định của pháp luật.

+ Phê duyệt, phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác sân bay; triển khai công bố cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.

+ Cấp, cấp lại, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác cảng hàng không, sân bay và theo các tài liệu khai thác, giấy phép đã được cấp.

+ Kiểm tra, phối hợp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong ngành Hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay.

+ Xây dựng, công nhận, áp dụng các tài liệu khai thác theo tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn của ICAO, tài liệu nghiệp vụ về cảng hàng không, sân bay liên quan đến an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Quản lý, giám sát an toàn lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không và tại khu vực lân cận cảng hàng không; báo cáo an toàn định kỳ; tổ chức điều tra, tham gia điều tra các sự cố an toàn lĩnh vực khai thác cảng hàng không và tổng hợp, báo cáo theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Công tác thiết lập, bảo vệ, duy trì chất lượng hệ thống thông tin bảo đảm hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; việc nối mạng dữ liệu tại cảng hàng không, sân bay.

+ Rà soát, báo cáo các khác biệt đối với các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO trong lĩnh vực cảng hàng không, sân bay.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, Công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.5

An toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Triển khai mô hình hợp tác ra quyết định tại các CHK.

+ Chấp thuận phương án đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay có làm thay đổi phương án khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa hoặc định đưa vào khai thác hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay; Quyết định đưa vào khai thác, đóng tạm thời công trình, một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (trừ kết cấu hạ tầng liên quan đến bảo đảm hoạt động bay) theo quy định của pháp luật

+ Phê duyệt, phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác sân bay; triển khai công bố cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.

+ Cấp, cấp lại, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác cảng hàng không, sân bay và theo các tài liệu khai thác, giấy phép đã được cấp.

+ Kiểm tra, phối hợp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong ngành Hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay.

+ Xây dựng, công nhận, áp dụng các tài liệu khai thác theo tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn của ICAO, tài liệu nghiệp vụ về cảng hàng không, sân bay liên quan đến an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Quản lý, giám sát an toàn lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không và tại khu vực lân cận cảng hàng không; báo cáo an toàn định kỳ; tổ chức điều tra, tham gia điều tra các sự cố an toàn lĩnh vực khai thác cảng hàng không và tổng hợp, báo cáo theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Công tác thiết lập, bảo vệ, duy trì chất lượng hệ thống thông tin bảo đảm hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; việc nối mạng dữ liệu tại cảng hàng không, sân bay.

+ Rà soát, báo cáo các khác biệt đối với các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO trong lĩnh vực cảng hàng không, sân bay.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, Công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.6

An toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Triển khai mô hình hợp tác ra quyết định tại các CHK.

+ Chấp thuận phương án đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa công trình, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay có làm thay đổi phương án khai thác đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa hoặc định đưa vào khai thác hệ thống thiết bị đảm bảo hoạt động bay; Quyết định đưa vào khai thác, đóng tạm thời công trình, một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (trừ kết cấu hạ tầng liên quan đến bảo đảm hoạt động bay) theo quy định của pháp luật.

+ Phê duyệt, phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác sân bay; triển khai công bố cấp sân bay và thông số kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay; công bố năng lực khai thác của cảng hàng không, sân bay.

+ Cấp, cấp lại, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác cảng hàng không, sân bay và theo các tài liệu khai thác, giấy phép đã được cấp.

+ Kiểm tra, phối hợp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong ngành Hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay.

+ Xây dựng, công nhận, áp dụng các tài liệu khai thác theo tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn của ICAO, tài liệu nghiệp vụ về cảng hàng không, sân bay liên quan đến an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Quản lý, giám sát an toàn lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không và tại khu vực lân cận cảng hàng không; báo cáo an toàn định kỳ; tổ chức điều tra, tham gia điều tra các sự cố an toàn lĩnh vực khai thác cảng hàng không và tổng hợp, báo cáo theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Công tác thiết lập, bảo vệ, duy trì chất lượng hệ thống thông tin bảo đảm hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; việc nối mạng dữ liệu tại cảng hàng không, sân bay.

+ Rà soát, báo cáo các khác biệt đối với các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO trong lĩnh vực cảng hàng không, sân bay.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, Công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.7

Chất lượng dịch vụ khai thác cảng hàng không, sân bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Đưa vào khai thác, đóng tạm thời công trình, một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay đối với các công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (trừ khu bay)

+ Phê duyệt tài liệu khai thác công trình tại cảng hàng không.

+ Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không của các cơ quan. tại CHKSB.

+ Quản lý dịch vụ phi hàng không tại CHKSB.

+ Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (trừ các dịch vụ liên quan đến an ninh hàng không, quản lý hoạt động bay) và theo Giấy phép của các đơn vị tại CHKSB.

+ Tổ chức xây dựng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Thực hiện công tác thống kê, cập nhật các tài liệu, báo cáo tình hình quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Tham mưu cho Cục trưởng về công tác phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; công tác chỉ đạo, hướng dẫn Cục hàng không thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.8

Chất lượng dịch vụ khai thác cảng hàng không, sân bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Đưa vào khai thác, đóng tạm thời công trình, một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay đối với các công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (trừ khu bay)

+ Phê duyệt tài liệu khai thác công trình tại cảng hàng không.

+ Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không của các cơ quan. tại CHKSB.

+ Quản lý dịch vụ phi hàng không tại CHKSB.

+ Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (trừ các dịch vụ liên quan đến an ninh hàng không, quản lý hoạt động bay) và theo Giấy phép của các đơn vị tại CHKSB.

+ Tổ chức xây dựng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Thực hiện công tác thống kê, cập nhật các tài liệu, báo cáo tình hình quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Tham mưu cho Cục trưởng về công tác phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; công tác chỉ đạo, hướng dẫn Cục hàng không thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.9

Chất lượng dịch vụ khai thác cảng hàng không, sân bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Tham mưu cho lãnh đạo Phòng các công tác:

+ Đưa vào khai thác, đóng tạm thời công trình, một phần kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay đối với các công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay (trừ khu bay)

+ Phê duyệt tài liệu khai thác công trình tại cảng hàng không.

+ Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không của các cơ quan. tại CHKSB.

+ Quản lý dịch vụ phi hàng không tại CHKSB.

+ Kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (trừ các dịch vụ liên quan đến an ninh hàng không, quản lý hoạt động bay) và theo Giấy phép của các đơn vị tại CHKSB.

+ Tổ chức xây dựng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

+ Thực hiện công tác thống kê, cập nhật các tài liệu, báo cáo tình hình quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Tham mưu cho Cục trưởng về công tác phối hợp hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay; công tác chỉ đạo, hướng dẫn Cục hàng không thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định.

+ Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng; dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.10

Quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Tổ chức thẩm định, sát hạch và thực hiện việc cấp, cấp lại, bổ sung, thu hồi giấy phép đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

- Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành liên quan về: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.11

Quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Tổ chức thẩm định, sát hạch và thực hiện việc cấp, cấp lại, bổ sung, thu hồi giấy phép đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

- Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành liên quan về: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.12

Quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý cơ sở đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không; quản lý phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay, vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải.

- Cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Ban hành Chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không chi tiết lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Tổ chức thẩm định, sát hạch và thực hiện việc cấp, cấp lại, bổ sung, thu hồi giấy phép đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

- Phối hợp xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành liên quan về: Hàng không, kinh doanh và quản lý, kinh tế học - khoa học chính trị, luật, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, dịch vụ vận tải.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải.

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

3

VTVL chuyên môn dùng chung

(Không có)

   

4

VTVL hỗ trợ phục vụ

(Không có)

   

VI

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

     

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Môi trường

 

1. Chủ trì lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ trong Phòng; cụ thể gồm:

- Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan.

- Phân công công việc cho từng công chức; cấp phó giúp việc quản lý.

- Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của công chức.

2. Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc của Phòng; cụ thể gồm:

- Kiểm tra, đôn đốc, điều phối công chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

- Theo dõi đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng.

- Xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

3. Quản lý công chức trong Phòng

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp

- Theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của Phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; báo cáo cấp trên trực tiếp để xin ý kiến.

- Tổ chức thực hiện các quy định, chế độ chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa chính trị.

4. Quản lý hoạt động chung của Phòng

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng.

- Xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến

- Ký trình Lãnh đạo về các văn bản do Phòng dự thảo.

- Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Phòng với cấp trên trực tiếp.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, năm theo quy định.

- Đại diện cho Phòng về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

5. Quản lý tài sản của Phòng, cụ thể:

- Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, tổ chức quản lý tài sản theo ủy quyền và theo quy định.

6. Chủ trì hoặc tham gia các cuộc họp, hội nghị.

- Tham dự họp cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của cơ quan.

- Chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Phòng.

c) Tham dự các cuộc họp hội nghị theo phân công của Lãnh đạo

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục HKVN giao.

8. Đảm nhiệm công việc của vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức cao nhất trong Phòng.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường, các chuyên ngành về công nghệ.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1.2

Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ và môi trường

 

1. Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành một số mảng công việc của Phòng.

2. Tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách được giao.

3. Tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Phòng.

4. Điều hành Phòng khi được Trưởng phòng ủy quyền.

5. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của mảng công việc được giao phụ trách với Trưởng phòng hoặc cấp trên trực tiếp của Trưởng phòng khi có yêu cầu.

6. Tham dự các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Phòng theo phân công của Trưởng phòng.

7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của bộ phận được giao phụ trách.

8. Đảm nhiệm công việc của 01 vị trí việc làm chuyên môn trong phòng theo phân công, bố trí phù hợp với ngạch và năng lực.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục giao trực tiếp.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật hàng không, hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

- Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Phòng; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

     

2.1

Quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ); tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

- Chủ trì nghiên cứu, quản lý, định hướng xây dựng chính sách về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; quản lý nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kết cấu hạ tầng hàng không trong lĩnh vực hàng không dân dụng và quản lý kết cấu hạ tầng và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Chủ trì tổ chức lập kế hoạch xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, giải quyết các nhiệm vụ về quản lý các đề tài, dự án, đề án… nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường, các chuyên ngành về công nghệ

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành.

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn.

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.2

Quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ); tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

- Chủ trì hoặc tham gia quản lý nghiên cứu, định hướng xây dựng chính sách về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; quản lý nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kết cấu hạ tầng hàng không trong lĩnh vực hàng không dân dụng và quản lý kết cấu hạ tầng và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức Kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức lập kế hoạch xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát, giải quyết các nhiệm vụ về quản lý các đề tài, dự án, đề án… nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Phối hợp với các chuyên viên khác trong phòng xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường, các chuyên ngành về công nghệ

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.3

Quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ); tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

- Tham gia nghiên cứu, định hướng xây dựng chính sách về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; quản lý nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kết cấu hạ tầng hàng không trong lĩnh vực hàng không dân dụng và quản lý kết cấu hạ tầng và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức Kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Tham gia tổ chức thực hiện lập kế hoạch xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không.

- Tham gia thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ về quản lý các đề tài, dự án, đề án… nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Phối hợp với các chuyên viên khác trong phòng xử lý công việc theo phân công của Trưởng phòng và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường, các chuyên ngành về công nghệ.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.4

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin.

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng, đề xuất, định hướng xây dựng chính sách quản lý ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát xây dựng, hướng dẫn, thực hiện qui định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng không; chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; chương trình, mục tiêu, đề án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực hàng không.

- Chủ trì tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án đầu tư của Cục thuộc lĩnh vực điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quản lý kỹ thuật hoạt động của mạng công nghệ thông tin của Cục, các CSDL điện tử chuyên ngành hàng không và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Cục; quản lý kỹ thuật các hệ thống thông tin an toàn Hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành liên quan đến: Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành;

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.5

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ); tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát xây dựng, hướng dẫn, thực hiện qui định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng không; chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; chương trình, mục tiêu, đề án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án đầu tư của Cục thuộc lĩnh vực điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quản lý kỹ thuật hoạt động của mạng công nghệ thông tin của Cục, các CSDL điện tử chuyên ngành hàng không và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Cục; quản lý kỹ thuật các hệ thống thông tin an toàn Hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành liên quan đến: Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.6

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin

CV

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ); tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý khoa học và công nghệ (gồm cả hoạt động và nhiệm vụ khoa học và công nghệ).

- Thực hiện, kiểm tra, giám sát xây dựng, hướng dẫn, thực hiện qui định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng không; chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; chương trình, mục tiêu, đề án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án đầu tư của Cục thuộc lĩnh vực điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quản lý kỹ thuật hoạt động của mạng công nghệ thông tin của Cục, các CSDL điện tử chuyên ngành hàng không và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp và phục vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Cục; quản lý kỹ thuật các hệ thống thông tin an toàn Hàng không.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành liên quan đến: Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.7

Quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Chủ trì nghiên cứu xây dựng, đề xuất về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

- Chủ trì tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ: về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động hàng không dân dụng; về xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng; chương trình giảm và bù đắp các-bon đối với các chuyến bay quốc tế; sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các nhiệm vụ khác theo quy định của ICAO; môi trường trong lĩnh vực hàng không dân dụng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; hợp tác quốc tế đa phương, song phương trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về môi trường.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành;

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.8

Quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu xây dựng, đề xuất về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ: về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động hàng không dân dụng; xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng; chương trình giảm và bù đắp các-bon đối với các chuyến bay quốc tế; sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các nhiệm vụ khác theo quy định của ICAO; về môi trường trong lĩnh vực hàng không dân dụng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; về hợp tác quốc tế đa phương, song phương trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về môi trường.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.9

Quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý môi trường lĩnh vực hàng không dân dụng.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng, đề xuất về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ: về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động hàng không dân dụng; về xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng; chương trình giảm và bù đắp các- bon đối với các chuyến bay quốc tế; sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và các nhiệm vụ khác theo quy định của ICAO; môi trường trong lĩnh vực hàng không dân dụng sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; hợp tác quốc tế đa phương, song phương trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành về môi trường.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.10

Quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực hàng không dân dụng tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Chủ trì nghiên cứu quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ; quản lý phát triển công nghiệp sản xuất phục vụ lĩnh vực hàng không dân dụng của các doanh nghiệp Việt Nam; cập nhật tình hình phát triển công nghiệp trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam và Quốc tế; đề xuất tham mưu cho lãnh đạo về phát triển công nghiệp hàng không; cập nhật tình hình phát triển phát triển công nghiệp sản xuất phục vụ lĩnh vực hàng không dân dụng của các doanh nghiệp Việt Nam; đề xuất tham mưu cho lãnh đạo về phát triển công nghiệp hàng không.

- Chủ trì tổ chức thực hiện quản lý việc cấp phép đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường, các chuyên ngành về công nghệ.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò và tác động của nghiệp vụ chuyên ngành;

- Có năng lực dự đoán xu hướng và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực chuyên môn; có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn hoặc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.; có khả năng tổ chức, làm việc nhóm, giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giữ ngạch thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm cao với công việc và cơ quan. công tác.

2.11

Quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ; quản lý phát triển công nghiệp sản xuất phục vụ lĩnh vực hàng không dân dụng của các doanh nghiệp Việt Nam; cập nhật tình hình phát triển công nghiệp trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam và Quốc tế; đề xuất tham mưu cho lãnh đạo về phát triển công nghiệp hàng không; cập nhật tình hình phát triển phát triển công nghiệp sản xuất phục vụ lĩnh vực hàng không dân dụng của các doanh nghiệp Việt Nam; đề xuất tham mưu cho lãnh đạo về phát triển công nghiệp hàng không.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện quản lý việc cấp phép đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường, các chuyên ngành về công nghệ.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ cao trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

Có kinh nghiệm tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động về chuyên ngành giao thông vận tải; có năng lực tổng hợp, nhận diện, phát hiện các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ, bồi dưỡng những công chức có chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

2.12

Quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

- Triển khai thực hiện: Các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ; tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thể chế, chính sách về quản lý dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tham gia nghiên cứu quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ; quản lý phát triển công nghiệp sản xuất phục vụ lĩnh vực hàng không dân dụng của các doanh nghiệp Việt Nam; cập nhật tình hình phát triển công nghiệp trong lĩnh vực hàng không tại Việt Nam và Quốc tế; đề xuất tham mưu cho lãnh đạo về phát triển công nghiệp hàng không; cập nhật tình hình phát triển phát triển công nghiệp sản xuất phục vụ lĩnh vực hàng không dân dụng của các doanh nghiệp Việt Nam; đề xuất tham mưu cho lãnh đạo về phát triển công nghiệp hàng không.

- Triển khai thực hiện quản lý việc cấp phép đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hệ thống điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tự động hoá, điều khiển tự động, kỹ thuật hàng không, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng công trình, quản lý công nghiệp, môi trường, các chuyên ngành về công nghệ.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.;

- Có chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực công tác; có hiểu biết về vị trí, vai trò của chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải;

- Có khả năng tham mưu xử lý các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có khả năng tổ chức, tham mưu thực hiện các quy định, quy chế, quy trình quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực; có khả năng tham gia xây dựng đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức; có năng lực tổng hợp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; có khả năng đề xuất giải pháp về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc; có kỹ năng giao tiếp và các mối quan hệ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình; có khả năng giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp;

- Có đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm với công việc và cơ quan. công tác.

3

VLVL chuyên môn dùng chung

(Không có)

   

4

VTVL hỗ trợ phục vụ

(Không có)

   

VII

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

     

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

1. Chủ trì xây dựng nội dung, kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Phòng theo quy định của cơ quan; phân công công việc cho công chức; cấp phó giúp việc quản lý; chỉ đạo hướng dẫn xây dựng và phê duyệt kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của công chức.

2. Kiểm tra, đôn đốc, điều phối công chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác của từng công chức; chủ trì hoặc phối hợp với các Phòng và đơn vị liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Phòng; xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên trực tiếp đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách.

3. Chịu trách nhiệm hỗ trợ, theo dõi và đánh giá công chức theo phân cấp; theo dõi diễn biến nhân sự, nhu cầu nhân sự của Phòng; nghiên cứu, tìm hiểu và dự kiến nhân sự thay thế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; báo cáo cấp trên trực tiếp để xin ý kiến; tổ chức thực hiện các quy định, chế độ, chính sách, quy chế làm việc, bảo mật, đạo đức công vụ; xây dựng môi trường làm việc văn hoá chính trị.

4. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng; xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến; ký trình Lãnh đạo về các văn bản do Phòng dự thảo; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt động của Phòng với cấp trên trực tiếp; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần theo quy định; đại diện cho Phòng về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc.

5. Chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, tổ chức quản lý tài sản theo uỷ quyền và theo quy định.

6. Tham dự họp cơ quan và các cuộc họp theo quy chế làm việc của cơ quan chủ trì họp giao ban, triển khai nhiệm vụ của Phòng; tham dự các cuộc họp, hội nghị theo phân công của Lãnh đạo Cục.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật, kinh tế, tài chính, kỹ thuật.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (sau khi được bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Trưởng phòng.

Năng lực chung: Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc kịp thời; phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của Cục; giao tiếp tốt trong cơ quan tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

Năng lực quản lý: Xây dựng định hướng mục tiêu của các lĩnh vực phụ trách, góp phần xây dựng chiến lược tổng thể; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong lĩnh vực được giao phụ trách; ra quyết định khó, phức tạp thuộc quyền hạn, chức năng được giao phụ trách, phát huy được nguồn lực trong tổ chức; thúc đẩy học tập liên tục và phát triển.

1.2

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

 

1. Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành một số mảng công việc của Phòng; tham gia xử lý các công việc đột xuất (trong phạm vi được giao) và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng đối với những việc vượt quá phạm vi chức trách được giao; tham gia kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công việc của Phòng; điều hành Phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.

2. Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo tình hình hoạt Trưởng phòng hoặc cấp trên trực tiếp của Trưởng phòng khi có yêu cầu; tham dự các cuộc họp, hội nghị về công tác có liên quan của Phòng theo phân công Trưởng phòng.

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của bộ phận được giao phụ trách.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.

5. Đảm nhiệm công việc của 1 vị trí việc làm nghiệp vụ tương ứng ngạch công chức cao nhất trong tổ chức.động của mảng công việc được giao phụ trách với

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật, kinh tế, tài chính, kỹ thuật.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Trưởng phòng.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của nhóm/bộ phận; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi của nhóm/bộ phận; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan quản lý, phát huy được nguồn lực của nhóm/bộ phận; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

(Không có)

   

3

VTVL chuyên môn dùng chung

     

3.1

Tổ chức bộ máy

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về Tổ chức bộ máy.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn về Tổ chức bộ máy.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về tổ chức bộ máy.

- Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về tổ chức bộ máy, việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, đơn vị, tổ chức; chức năng nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, tổ chức) theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật, kinh tế.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc; hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách; giao tiếp tốt trong và ngoài cơ quan; thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, định hướng cho mảng lĩnh vực công tác được phân công; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong mảng lĩnh vực công tác được phân công; tham mưu, đề xuất quyết định khó, phức tạp thuộc quyền hạn, chức năng của lĩnh vực công tác được phân công; phát huy được nguồn lực của đơn vị; thúc đẩy học tập liên tục và phát triển.

3.2

Tổ chức bộ máy

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về Tổ chức bộ máy.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát: Các nhiệm vụ chuyên môn về Tổ chức bộ máy.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về tổ chức bộ máy.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về tổ chức bộ máy.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về tổ chức bộ máy, việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, đơn vị, tổ chức; chức năng nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, tổ chức) theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật, kinh tế.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện; đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc... kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Phòng; phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của Cục; giao tiếp tốt trong Phòng; tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

- Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì hoặc tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch công việc cho nhóm/bộ phận phụ trách về tổ chức bộ máy; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi cho nhóm/bộ phận phụ trách về tổ chức bộ máy; tham mưu, đề xuất quyết định thể hiện được các nguyên tắc; phát huy được nguồn lực của nhóm/bộ phận phụ trách về tổ chức bộ máy; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

3.3

Tổ chức bộ máy

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về Tổ chức bộ máy.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về Tổ chức bộ máy.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về tổ chức bộ máy.

- Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về tổ chức bộ máy.

- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về tổ chức bộ máy, việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, đơn vị, tổ chức; chức năng nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, tổ chức) theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật, kinh tế.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện công việc; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong Phòng.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc; tham mưu, đề xuất quyết định dựa theo nguyên tắc, quy trình có sẵn; thực hiện công việc tiết kiệm, hiệu quả; chia sẻ kiến thức, chuyên môn với đồng nghiệp.

3.4

Quản lý nguồn nhân lực

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương; việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; quản lý biên chế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chính sách, tiền lương; công tác dân chủ, dân vận; công tác thanh niên; công tác cán bộ nữ;...) theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật; kinh tế, tài chính, quan hệ lao động, ngôn ngữ Anh.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Năng lực chung: Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc; hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách; giao tiếp tốt trong và ngoài cơ quan; thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, định hướng cho mảng lĩnh vực công tác được phân công; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong mảng lĩnh vực công tác được phân công; tham mưu, đề xuất quyết định khó, phức tạp thuộc quyền hạn, chức năng của lĩnh vực công tác được phân công; phát huy được nguồn lực của đơn vị; thúc đẩy học tập liên tục và phát triển.

3.5

Quản lý nguồn nhân lực

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng của về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương; việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; quản lý biên chế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chế độ, chính sách, tiền lương; công tác dân chủ, dân vận; công tác thanh niên; công tác cán bộ nữ;...) theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật; kinh tế, tài chính, quan hệ lao động, ngôn ngữ Anh.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện; đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc... kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Phòng; phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của Cục; giao tiếp tốt trong Phòng; tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

- Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì hoặc tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch công việc cho nhóm/bộ phận phụ trách về nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi cho nhóm/bộ phận phụ trách về tổ chức bộ máy; tham mưu, đề xuất quyết định thể hiện được các nguyên tắc; phát huy được nguồn lực của nhóm/bộ phận phụ trách về nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

3.6

Quản lý nguồn nhân lực

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất: Các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về quản lý nguồn nhân lực chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động.

- Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách, tiền lương; việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; quản lý biên chế; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chế độ, chính sách, tiền lương; công tác dân chủ, dân vận; công tác thanh niên; công tác cán bộ nữ;...) theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản trị nhân lực, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính sách công, quản lý nhà nước, luật; kinh tế, tài chính, quan hệ lao động, ngôn ngữ Anh.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện công việc; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong Phòng.

- Năng lực chuyên môn: Có khả năng tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc; tham mưu, đề xuất quyết định dựa theo nguyên tắc, quy trình có sẵn; thực hiện công việc tiết kiệm, hiệu quả; chia sẻ kiến thức, chuyên môn với đồng nghiệp.

3.7

Cải cách hành chính

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về cải cách hành chính.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn về cải cách hành chính.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của Cục về cải cách hành chính.

- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Cục về cải cách hành chính; chủ trì tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của Cục về cải cách hành chính.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Tham gia thẩm định, góp ý các các văn bản về cải cách hành chính; phối hợp với các đơn vị liên quan đến nhiệm vụ được phân công; tham dự các cuộc họp liên quan; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản lý nhà nước, quản lý công, chính sách công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, luật; kinh tế.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc; hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách; giao tiếp tốt trong và ngoài cơ quan; thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

- Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, định hướng cho mảng lĩnh vực công tác được phân công; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong mảng lĩnh vực công tác được phân công; tham mưu, đề xuất quyết định khó, phức tạp thuộc quyền hạn, chức năng của lĩnh vực công tác được phân công; phát huy được nguồn lực của đơn vị; thúc đẩy học tập liên tục và phát triển.

3.8

Cải cách hành chính

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về cải cách hành chính.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn về cải cách hành chính.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về cải cách hành chính.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về cải cách hành chính, việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản lý nhà nước, quản lý công, chính sách công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, luật; kinh tế.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Năng lực chung: Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện; đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc... kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Phòng; phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của Cục; giao tiếp tốt trong Phòng; tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì hoặc tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch công việc cho nhóm/bộ phận phụ trách về cải cách hành chính; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi cho nhóm/bộ phận phụ trách về tổ chức bộ máy; tham mưu, đề xuất quyết định thể hiện được các nguyên tắc; phát huy được nguồn lực của nhóm/bộ phận phụ trách về tổ chức bộ máy cải cách hành chính; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

3.9

Cải cách hành chính

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về cải cách hành chính.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về cải cách hành chính.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về cải cách hành chính.

- Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về cải cách hành chính, việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản lý nhà nước, quản lý công, chính sách công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, luật; kinh tế.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện công việc; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong Phòng.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc; tham mưu, đề xuất quyết định dựa theo nguyên tắc, quy trình có sẵn; thực hiện công việc tiết kiệm, hiệu quả; chia sẻ kiến thức, chuyên môn với đồng nghiệp.

3.10

Thi đua, khen thưởng

CVCC

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn về thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện các quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án của Cục về thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Cục về thi đua, khen thưởng; chủ trì tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm về công tác hoạch định và thực thi chính sách của Cục về thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Tham gia thẩm định, góp ý các các văn bản về thi đua, khen thưởng; phối hợp với các đơn vị liên quan đến nhiệm vụ được phân công; tham dự các cuộc họp liên quan; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản lý nhà nước, quản lý công, chính sách công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, luật, quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng, công tác xã hội.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc; hiểu biết về vai trò, tác động xã hội của chính sách; xây dựng khung pháp lý hỗ trợ việc thực thi chính sách; giao tiếp tốt trong và ngoài cơ quan; thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, định hướng cho mảng lĩnh vực công tác được phân công; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong mảng lĩnh vực công tác được phân công; tham mưu, đề xuất quyết định khó, phức tạp thuộc quyền hạn, chức năng của lĩnh vực công tác được phân công; phát huy được nguồn lực của đơn vị; thúc đẩy học tập liên tục và phát triển.

3.11

Thi đua, khen thưởng

CVC

- Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn về thi đua, khen thưởng.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về thi đua, khen thưởng.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về thi đua, khen thưởng; việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản lý nhà nước, quản lý công, chính sách công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, luật, quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng, công tác xã hội.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên chính theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện; đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc... kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Phòng; phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của Cục; giao tiếp tốt trong Phòng; tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng chủ trì hoặc tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch công việc cho nhóm/bộ phận phụ trách về tổ chức bộ máy; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi cho nhóm/bộ phận phụ trách về thi đua, khen thưởng; tham mưu, đề xuất quyết định thể hiện được các nguyên tắc; phát huy được nguồn lực của nhóm/bộ phận phụ trách về thi đua, khen thưởng; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

3.12

Thi đua, khen thưởng

CV

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, đề tài, đề án, dự án, kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học về thi đua, khen thưởng.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về thi đua, khen thưởng.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án, đề án quan trọng về thi đua, khen thưởng.

- Tham gia hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản.

- Tham gia hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách về thi đua, khen thưởng; việc thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, quản lý nhà nước, quản lý công, chính sách công, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, luật, quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng, công tác xã hội.

- Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện của ngạch chuyên viên theo quy định.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện công việc; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong Phòng.

Năng lực chuyên môn: Có khả năng tham gia thực hiện các mảng công việc được mô tả tại Cột 4.

Năng lực quản lý: Xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân; nghiên cứu, đề xuất thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc; tham mưu, đề xuất quyết định dựa theo nguyên tắc, quy trình có sẵn; thực hiện công việc tiết kiệm, hiệu quả; chia sẻ kiến thức, chuyên môn với đồng nghiệp.

4

VTVL hỗ trợ phục vụ

(Không có)

   

VIII

THANH TRA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

     

1

VTVL lãnh đạo, quản lý

     

1.1

Chánh Thanh tra Cục HKVN

 

1. Giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi Cục HKVN được giao quản lý:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Cục trưởng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành;

- Xây dựng, trình Cục trưởng dự thảo văn bản pháp luật và văn bản quản lý về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; tiếp công dân và xử lý đơn thư; giải quyền khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý của Cục HKVN;

- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; tiếp công dân và xử lý đơn thư; giải quyền khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Đôn đốc, kiểm tra các các Cục hàng không về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Tổ chức công tác tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; tiếp công dân và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục HKVN;

- Tổ chức chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục HKVN.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Cục HKVN;

- Quyết định thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất;

- Kiểm tra đối với các cơ quan. thuộc Cục HKVN;

- Báo cáo Cục trưởng để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra.

- Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Chỉ đạo xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra;

- Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra;

- Kiến nghị Cục trưởng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra;

3. Tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

- Tổ chức tiếp công dân tại trụ sở và xử lý đơn thư;

- Tham mưu, giúp Cục trưởng tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; tiếp công dân và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Các Thực hiện nhiệm vụ chung khác:

- Tham gia giảng dạy các khoá đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính; tiếp công dân và xử lý đơn thư; giải quyền khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác năm, 6 tháng, quý, tháng của Thanh tra Cục HKVN;

- Tham dự các cuộc họp liên quan đến hoạt động của cơ quan thanh tra theo phân công;

- Quản lý điều hành hoạt động của Thanh tra Cục HKVN; xử lý và tổ chức quản lý văn bản đến; Ký trình Lãnh đạo Cục về các văn bản do đơn vị dự thảo; Báo cáo tình hình hoạt động của Thanh tra Cục HKVN với Lãnh đạo Cục; chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổng kết công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần theo quy định; đại diện cho Thanh tra Cục HKVN về mối quan hệ công tác; bàn giao công việc cho một cấp phó phụ trách khi vắng mặt theo quy chế làm việc;

- Tổ chức chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiêu cực; Chủ trì hoặc tham gia các đề tài khoa học, ứng dụng khoa học trong quản lý nhà nước về công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, luật, dịch vụ vận tải, kỹ thuật, Công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngxây dựng, kiến trúc, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, Quản trị nhân lực.

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Chánh Thanh tra.

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ; hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng một số phần mềm nâng cao; trao đổi, trình bày thông tin ngắn gọn bằng một ngôn ngữ nước ngoài.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm

Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Thanh tra Cục HKVN; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của Thanh tra Cục HKVN; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1.2

Phó Chánh Thanh tra Cục HKVN

 

1. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:

- Giúp Chánh Thanh tra chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác của Thanh tra Cục HKVN, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về việc được phân công và các công việc theo ủy quyền của Chánh Thanh tra khi Chánh Thanh tra vắng mặt;

- Giúp Chánh Thanh tra trong việc chỉ đạo thanh tra chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được phân công;

- Khi được Chánh Thanh tra phân công và giao nhiệm vụ có ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra được giao.

2. Tiếp công dân và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Giúp Chánh Thanh tra Cục HKVN trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khi được giao.

3. Công tác nội bộ:

- Thay mặt Chánh Thanh tra Cục HKVN trong chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Chánh Thanh tra và ký văn bản khi được Chánh Thanh tra ủy quyền;

- Phân công, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; - Quản lý, nhận xét, đánh giá công chức được giao quản lý trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm thi đua, khen thưởng.

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Tham dự các cuộc họp nội bộ hoặc các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo phân công.

6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Hàng không, luật, dịch vụ vận tải, kỹ thuật, Công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thôngxây dựng, kiến trúc, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, Quản trị nhân lực.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên trở lên.

- Có trình độ quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên (sau khi bổ nhiệm).

- Có kỹ năng sử dụng trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ phù hợp với tiêu chuẩn, chức danh bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra

Năng lực chung: Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện; linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất; nắm vững các quy định và vai trò, tác động của hệ thống văn bản của Đảng, văn bản pháp quy và văn bản hành chính của cơ quan có thẩm quyền; thúc đẩy giao tiếp hai chiều; thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ; hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng một số phần mềm nâng cao; trao đổi, trình bày thông tin ngắn gọn bằng một ngôn ngữ nước ngoài.

Năng lực chuyên môn: Theo yêu cầu năng lực của vị trí việc làm nghiệp vụ đảm nhiệm.

- Năng lực quản lý: Xây dựng mục tiêu, kế hoạch công việc của Thanh tra Cục HKVN; chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi; ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc, yêu cầu của cơ quan.; quản lý, phát huy được nguồn lực của Thanh tra Cục HKVN; hỗ trợ việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

2

VTVL nghiệp vụ chuyên ngành

(Không có)

   

3

VTVL chuyên môn dùng chung

     

3.1

Công tác thanh tra chuyên ngành hàng không

TTVCC

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các, quy chế, quy định, tài liệu hướng dẫn, văn bản khác về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm của Cục Hàng không Việt Nam; kế hoạch kiểm tra chuyên ngành hàng không của Cục HKVN.

- Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính.

- Tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra và tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra.

- Chủ trì đề xuất và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.

- Chủ trì làm việc với đối tượng thanh tra, kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.

- Chủ trì phát hiện, làm rõ và đề xuất các biện pháp khắc phục sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách và pháp luật qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.

- Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, kết luận thanh tra, làm rõ từng nội dung đã thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm; kiến nghị biện pháp giải quyết để chấn chỉnh hoạt động HKDD.

- Trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan. có liên quan tiến hành thu thập chứng cứ, hồ sơ có liên quan đến cuộc thanh tra, kiểm tra được giao.

- Chủ trì hoặc tham gia tổng kết, đánh giá các cuộc thanh tra có quy mô lớn, phức tạp, cuộc thanh tra diện rộng được giao.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Lập biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc trình người có thẩm quyền xử phạt.

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các cuộc thanh tra được giao.