Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT 2018 Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2017 – 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT

Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5886/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:28/12/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực học đường

Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 – 2021 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT, ngày 28/12/2017.

Theo đó, Chương trình đặt ra mục tiêu: Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường. Cụ thể, 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học; 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học; …

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ đề ra nhiệm vụ và giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường; Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa; Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.                

Xem chi tiết Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 5886/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2017-2021
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) giai đoạn 2017-2021 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- VP Chính phủ, Ban Tuyên giáo TƯ,
Ủy ban Văn hóa TNTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
- Các bộ: Công an, Lao động-Thương binh và Xã
hội, Thông tin - Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Y tế (để ph/h);
- T
Ư Đoàn TNCSHCM (để ph/h);
- UBND các t
nh, thành phố (để ph/h);
- UBQGĐMGD, Hội KHVN, H
i CGC (để ph/h);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Đ
ăng Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2017-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiu bạo lực học đường.

2. Mục tiêu cụ thể

a) 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học.

b) 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chng bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sng cho người học.

c) 100 % các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; Thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường.

d) 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

đ) 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp vi các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường

a) Xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường.

b) Tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tin thông tin đại chúng và các hình thức khác cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng.

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa

a) Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sng, ý thức chp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

b) Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

c) Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bạo hành trẻ em cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học.

3. Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục

a) Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục. Hng năm, cơ sở giáo dục có bản cam kết với cơ quan quản lý cấp trên về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực.

b) Tchức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, tập thể có tính cộng đồng - xã hội, nhằm tạo cơ hội cho người hc được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, giáo dục kỹ năng sng, hình thành và phát triển nhân cách.

d) Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

đ) Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác để người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên được bày tỏ các kiến nghị, sáng kiến, nguyện vọng đối với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

e) Thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của cơ sở giáo dục đến gia đình người học để cùng phối hợp giáo dục người học; Tổ chức ký cam kết phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tổ chức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

4. Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

a) Tăng cường sự lãnh đo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thtrong việc quản lý, bi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

b) Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo có hành vi bạo lực.

c) Cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực trong nhà trường.

d) Đổi mới chương trình và giáo trình đào tạo giáo viên trong các trường, khoa sư phạm theo hướng tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho sinh viên trước khi tốt nghiệp.

đ) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực học đường cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

5. Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

a) Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, điều lệ nhà trường, trong đó quy định cụ thể việc khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh. Hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy chế, quy định cp phép hoạt động cho cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; đảm bảo các yêu cầu về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường.

b) Rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và những đối tượng làm việc trực tiếp với người học.

6. Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý những vi phạm liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

b) Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục: hộp thư góp ý, đường đây nóng, hệ thống camera giám sát và các hình thức khác. Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường.

c) Xây dựng và áp dụng các công cụ phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.

d) Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý đối với các tình huống bạo lực học đường.

đ) Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin điện tử về bạo lực học đường của ngành Giáo dục.

(Các hoạt động cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện tại Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình hành động bao gồm:

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm;

- Nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục;

- Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai Chương trình hành động; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình hành động trong từng năm của ngành Giáo dục;

- Triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao;

- Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc triển khai kế hoạch hàng năm;

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai ở các cấp, bậc học;

- Tổ chức theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai Chương trình hành động.

b) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan truyền thông chủ động tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các nội dung, tình hình triển khai, kết quả đạt được của Chương trình hành động.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí hằng năm thực hiện các hoạt động của Chương trình hành động.

2. Các sở giáo dục và đào tạo

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hợp với ngành Giáo dc triển khai Chương trình hành động. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội của địa phương xây dựng quy chế phối hợp về phòng, chống bạo lực học đường.

Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nắm thông tin về bạo lực học đường của ngành Giáo dục tại địa phương đxử lý theo thm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kp thời. Chỉ đạo triển khai việc cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử v phòng, chng bạo lực học đường của ngành Giáo dục.

c) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện Chương trình hành động về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

3. Các phòng giáo dục và đào tạo

a) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội của địa phương xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nắm thông tin về bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để xử lý theo thm quyn hoc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Chỉ đạo triển khai việc cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử về phòng, chống bạo lực học đường của ngành Giáo dục.

c) Định kỳ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên kết quả thực hiện Chương trình hành động.

4. Các cơ sở giáo dục

a) Lãnh đạo các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ bạo lực học đường. Xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường đảm bảo công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. Chủ động nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động tại cơ sở giáo dục. Tổ chức ký cam kết, phối hợp hằng năm giữa gia đình người học với cơ sở giáo dục và các tổ chức đoàn thể về việc quản lý, giáo dục người học không để xảy ra bạo lực học đường.

c) Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; các mô hình phòng chống bạo lực học đường; triển khai bộ công cụ hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực học đường và kịch bản ứng phó với các tình huống bạo lực.

d) Tổ chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục tăng quyền tham gia của học sinh trong các hoạt động giáo dục.

đ) Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong cơ sở giáo dục áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực. Tăng cường giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp ứng xử tích cực cho học sinh.

e) Cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử phòng, chống bạo lực học đường của ngành Giáo dục.

g) Định kỳ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên kết quả thực hiện Chương trình hành động.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại cồ Việt, Hà Nội, email: [email protected] điện thoại: 0912.140.358) để chỉ đạo kịp thời.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

I

Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông

1

Tổ chức tuyên truyn, ph biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường vào các giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, website cơ sở giáo dục. Ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường.

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2018-2021

2

Tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên cng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Văn phòng Bộ

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Vụ GDCTHSSV)

2018-2021

3

Xây dựng, công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường đến tất cả cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và gia đình người học, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ sở giáo dục

- Chính quyền địa phương;

- Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2018

4

Tổ chức ký quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)

Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh (thành phố)

2018

5

Tổ chức ký kế hoạch phối hợp giữa phòng Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

Phòng GDĐT

Các cơ quan, các tổ chức đoàn thể của địa phương

2018

6

Xây dựng tài liệu truyền thông cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và gia đình học sinh về bạo lực học đường.

Vụ GDCTHSSV

Các vụ bậc học

2018-2019

7

Tôn vinh, tuyên dương những tấm gương nhà giáo tiêu biu có lương tâm, trách nhiệm, dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu.

Văn phòng Bộ

Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

2018-2021

II

Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chng bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa mới

1

Lng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung chương trình sách giáo khoa mới và các hoạt động giáo dục khác.

Các vụ bậc học

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Ban quản lý GREP

2018-2021

2

Hướng dẫn việc lng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

Các vụ bậc học

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

2018-2021

III

Xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục

1

Tổ chức xây dựng và triển khai bộ Quy tc ứng xử văn hóa trong trường học

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thtrong cơ sở giáo dục

2018-2021

2

Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa tập thcủa cơ sở giáo dục

Sở GDĐT

Các tổ chức đoàn thcủa đa phương

2018-2021

3

Tchức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội thảo để người học được bày tỏ kiến nghị, nguyện vọng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Vụ GDCTHSSV

Trung ương Đoàn TNCS HCM, Sở GDĐT, các sở giáo dục

2018-2021

4

Tổ chức ký cam kết phối hợp hng năm giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tổ chc khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không để xảy ra bạo lực học đường.

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2018-2021

IV

Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp đối với cán bquản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

1

Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Sở GDĐT

- Vụ GDCTHSSV
- Các vụ bậc học
- Các cơ sở giáo dục

2018-2021

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường.

Sở GDĐT, Phòng GDĐT

Các cơ quan chức năng của địa phương

2018-2021

V

Rà soát, sửa đi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1

Rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, điều lệ nhà trường, trong đó quy định cụ thể việc khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh. Hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy chế, quy định cấp phép hoạt động cho cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; đảm bảo các yêu cầu về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường.

Các vụ bậc học

- Vụ Pháp chế;
- Vụ GDCTHSSV

2018-2019

2

Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và những đối tượng làm việc trực tiếp với người học.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Vụ Pháp chế;
- Các vụ bậc học
- Vụ GDCTHSSV

2018-2018

3

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Thanh tra

Các Vụ, Cục

2018-2021

VI

Thu thập thông tin và xử lý về bạo lực học đường

1

Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực tế của cơ sở giáo dục, giáo dục địa phương về thực trạng bạo lực học đường và công tác phòng, chống bạo lực học đường trên toàn quốc.

Vụ GDCTHSSV

- Các đơn vị thuộc Bộ
- Các sở giáo dục

2018-2021

2

Tạo lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục để tiếp nhận thông tin.

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2018-2018

3

Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các công cụ hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường và kịch bản ứng phó với các tình huống bạo lực.

Vụ GDCTHSSV

- Vụ Pháp chế;
- Các vụ bậc học
- Các s
giáo dục và đào tạo

2018

4

Xây dựng, triển khai quy trình xử lý với các tình huống bạo lực học đường.

Sở GDĐT

Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh (thành phố)

2018-2018

5

Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin điện tử về bạo lực học đường của ngành giáo dục.

Cục Công nghệ thông tin

Vụ GDCTHSSV

2018-2018

6

Tổ chức Hội nghị tng kết việc thực hiện Chương trình hành động.

Vụ GDCTHSSV

Các đơn vị thuộc Bộ

2021

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi