Quyết định 3428/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của BVHTTDL đến năm 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3428/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3428/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3428/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:24/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2025, 100% cán bộ sử dụng thành thạo ứng dụng dùng chung của Bộ VHTTDL

Ngày 24/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3428/QÐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2025.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thành thạo các ứng dụng dùng chung của Bộ; 100% công chức, viên chức, người lao động được tiếp cận với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ và sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường tiềm lực công nghệ; Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ. Vụ Đào tạo phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực công nghệ; xác định yêu cầu chuẩn hóa, tăng cường năng lực công nghệ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3428/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
_____________

Số: 3428/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch vviệc chuyn nhiệm vụ và đơn vị chủ trì “Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Hiệu trưởng các cơ sở đào tạo trực thuộc Bô, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
-
Lưu: VT, ĐT, PVH.55.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

1.1.1. Mục đích chung

a) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Ưu đãi, trọng dụng, phát huy năng lực, trình độ của đội ngũ nhân lực công nghệ, nâng cao khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường công nghệ trong nước và trên thế giới.

c) Từng bước chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công vụ.

d) Phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng thành thạo các ứng dụng dùng chung của Bộ; 100% công chức, viên chức, người lao động được tiếp cận với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ và sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

1.1.2. Mục đích cụ thể

1.1.2.1. Đối với các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước

a) Chủ động tiếp cận, tạo điều kiện để nhân lực công nghệ của đơn vị được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về công nghệ ở trong và ngoài nước.

b) Bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực công nghệ phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng trong công tác tham mưu, cung cấp dịch vụ. Đánh giá chính xác, hiệu quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ của nguồn nhân lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

c) Chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ công chức, người lao động, đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý có sử dụng các ứng dụng công nghệ cao.

1.1.2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

a) Chủ động tiếp cận cơ hội học tập, bồi dưỡng, tạo điều kiện để nhân lực công nghệ của đơn vị được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về công nghệ ở trong và ngoài nước.

b) Sử dụng nguồn nhân lực công nghệ phù hợp với năng lực, trình độ, vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đánh giá chính xác, hiệu quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ của nhân lực công nghệ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

c) Chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ viên chức, người lao động, đặc biệt đối với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ có sử dụng các ứng dụng công nghệ cao.

1.1.2.3. Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

a) Tạo điều kiện để nhân lực công nghệ của cơ sở đào tạo được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về công nghệ ở trong và ngoài nước.

b) Sử dụng nguồn nhân lực công nghệ phù hợp với năng lực, trình độ, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ số trong đào tạo và quản lý đào tạo.

c) Chuẩn hóa và tăng cường năng lực công nghệ cho đội ngũ viên chức, giảng viên, giáo viên, người lao động, đặc biệt đối với lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ có sử dụng các ứng dụng công nghệ cao. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, khuyến khích các mô hình đào tạo dựa trên nền tảng công nghệ số.

d) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ, nâng cao tiềm lực công nghệ, phục vụ đào tạo. Thiết lập, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực công nghệ và ứng dụng công nghệ trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ của trường.

đ) Mở rộng hướng nghiên cứu của các luận văn, luận án về ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; ưu tiên nghiên cứu du lịch số, các ngành công nghiệp văn hóa số.

1.2. Yêu cầu

a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ gắn với vị trí việc làm, đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm nguồn nhân lực của các cơ quan, đơn vị.

b) Tạo được sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ và năng lực vận hành, sử dụng công nghệ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường tiềm lực công nghệ

a) Khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực công nghệ của các cơ quan, đơn vị; đánh giá thực trạng trình độ, năng lực của đội ngũ nhân lực công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hiện nay; xác định đối tượng, trình độ, năng lực, kỹ năng… cần được đào tạo, bồi dưỡng.

b) Khảo sát, đánh giá thực trạng trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ theo yêu cầu nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; xác định yêu cầu chuẩn hóa về trình độ, kỹ năng… để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng.

c) Đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, xác định nhu cầu nâng cao tiềm lực công nghệ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2.2. Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn ở trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu, năng lực, trình độ của nguồn nhân lực công nghệ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

b) Xây dựng cơ chế, chính sách, quy chế ưu tiên phù hợp trong tuyển dụng và sử dụng nhằm phát triển nguồn nhân lực công nghệ của Bộ.

c) Xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung, nâng cao tiềm lực công nghệ; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Vụ Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định.

b) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực công nghệ; xác định yêu cầu chuẩn hóa, tăng cường năng lực công nghệ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch được phê duyệt.

c) Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

a) Phối hợp triển khai Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng các nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

3.3. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Phối hợp triển khai Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) Chủ trì khảo sát, đánh giá, xác định nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực công nghệ, sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nguồn nhân lực công nghệ tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về thực hiện cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực công nghệ.

3.4. Trung tâm Công nghệ thông tin

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực công nghệ; xác định yêu cầu chuẩn hóa, tăng cường năng lực công nghệ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch được phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu, năng lực, trình độ của nguồn nhân lực công nghệ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

c) Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung, nâng cao tiềm lực công nghệ... cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3.5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

a) Phối hợp triển khai Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin khảo sát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ, xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung, nâng cao tiềm lực công nghệ... cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

3.6. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) Phối hợp với Vụ Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

c) Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo định kỳ và hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.7. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo định kỳ và hàng năm về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi