Quyết định 2825/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch bổ sung các hoạt động thực hiện Tiểu Đề án 1 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2825/QĐ-BNN-PC

Quyết định 2825/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch bổ sung các hoạt động thực hiện Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2825/QĐ-BNN-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành:18/11/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 2825/QĐ-BNN-PC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1
“TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN” NĂM 2011
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2364/QĐ-BNN-PC ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” từ năm 2009 đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2816/QĐ-BNN-TC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch bổ sung các hoạt động thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011.
Điều 2. Kinh phí cho các hoạt động của Tiểu Đề án 1 năm 2011 thực hiện theo Quyết định số 2816/QĐ-BNN-TC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 
 
KẾ HOẠCH
BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN 1 “TUYÊN TRUYỀN,
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHO NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN” NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2825/QĐ-BNN-PC ngày 18 tháng 11 năm 2011
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động được phê duyệt tại Quyết định số 2816/QĐ-BNN-TC ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn” năm 2011, nhằm thực hiện mục tiêu đề ra của Tiểu Đề án 1.
2. Yêu cầu
Các hoạt động được thực hiện đúng, đầy đủ, lồng ghép thực hiện với các Dự án, chương trình khác có nội dung tương tự đã và đang được triển khai tại các bộ, ngành, địa phương.
Các đơn vị phối hợp chặt chẽ khi triển khai thực hiện.
Sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, dự toán và thanh quyết toán đối với hoạt động do mình chủ trì.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG CỦA TIỂU ĐỀ ÁN 1 NĂM 2011
 

TT
Hoạt động
Sản phẩm
Đơn vị thực hiện
Thời gian hoàn thành
1
Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
 
 
 
Tổ chức 4 lớp bồi dưỡng cho cán bộ cấp tỉnh làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực NN và PTNT tại: Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Lạng Sơn. 40 người/01 lớp/01 tỉnh.
- 04 lớp bồi dưỡng
Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện
Tháng 11-12
2
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hình thức thích hợp cho người dân nông thôn
 
 
 
 
Tổ chức 04 hội nghị cấp huyện TTPBPL về lĩnh vực NN và PTNT tại các huyện của Bắc Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Lạng Sơn.
Thời gian 3 ngày/01 hội nghị, 40 người/01 hội nghị. 01 hội nghị/01 tỉnh
04 hội nghị PBPL
Các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện
Tháng 11-12
3
Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện TĐA1, ĐA 554
 
 
 
 
Tổ chức các đoàn kiểm tra tại 5 tỉnh miền Bắc: Hà Nam, Ninh Bình, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên
5 tỉnh miền Bắc được kiểm tra
Vụ PC chủ trì; các Cục thuộc Bộ; các cơ quan trong TĐA1; các địa phương phối hợp
Tháng 11-12

 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế
Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các hoạt động được phân công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Tiểu Đề án 1; định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo, báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1.
2. Vụ Tài chính
Hướng dẫn Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ lập dự toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 trên cơ sở các hoạt động được xác định trong Tiểu Đề án 1;
Bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động được xác định trong Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Văn phòng Bộ
Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện Tiểu Đề án 1 theo đúng quy định của pháp luật.
4. Các đơn vị thuộc Bộ
Phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động được phân công./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi