Quyết định 2193/QĐ-BGDĐT Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 2193/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2021-2025

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét kết quả thẩm định nội dung và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2021- 2025 gồm 10 đề tài, tổng kinh phí 4.650 triệu đồng (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề tài nêu ở Điều 1 theo quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         ______________

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG NĂM 2022

Thực hiện Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2021-2025

(Kèm theo Quyết định 2193/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Nghiên cứu tính chất điện tử và quang học của vật liệu hai chiều và vật liệu có cấu trúc xếp lớp van der Waals

Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu

2022 - 2023

485

485

0

2

Nghiên cứu mô hình dự đoán động lực học của giọt nhỏ trong dòng chảy vi kênh hẹp hai pha

Đại học Đà Nẵng

TS. Đỗ Lê Hưng Toàn

2022 - 2023

485

485

0

3

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano Ni(OH)2 mọc trực tiếp trên điện cực định hướng ứng dụng trong cảm biến đo nồng độ glucose.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS. Chu Thị Xuân

2022 - 2023

500

500

0

4

Nghiên cứu chế tạo cảm biến khí etylen C2H4 trên cơ sở oxít bán dẫn loại p (Cr2O3, NiO, Co3O4) cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong lĩnh vực giám sát độ chín các loại quả

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Lê

2022 - 2023

500

500

0

5

Nghiên cứu chế tạo và biến tính vật liệu bán dẫn ZnO/In2O3 có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong cảm biến phát hiện khí độc NO2

Trường Đại học Xây dựng

TS. Phạm Văn Tòng

2022 - 2023

430

430

0

6

Nghiên cứu một số tính chất của các giao thức viên chuyển, viễn tạo và đồng viễn tạo trạng thái lượng tử trong môi trường nhiễu

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp

2022 - 2023

400

400

0

7

ng dụng AI (Artificial Intelligence) vào mô phỏng, chế tạo vật liệu biến hoá hấp thụ sóng điện từ dải tần số rộng vùng GHz, định hướng ứng dụng trong kĩ thuật quân sự và đời sống

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS. Trần Mạnh Cường

2022 - 2023

500

500

0

8

Nghiên cứu tính chất đối xứng trong phổ quang phi tuyến phát ra khi nguyên tử, phân tử tương tác với laser mạnh, xung cực ngắn.

Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan

2022 - 2023

450

450

0

9

Tính toán biểu thức phổ năng lượng của exciton trung hòa và exciton âm trong tấm TMD (transition metal dichalcogenide) đặt trong từ trường và trích xuất thông tin cấu trúc từ phổ năng lượng thực nghiệm đã công bố

Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM

TS. Phan Ngọc Hưng

2022 - 2023

450

450

0

10

Mô phỏng đặc tính lưu biến và chuyển động của chất lỏng phi Newton

Trường Đại học Việt - Đức

TS. Hồ Xuân Thịnh

2022 - 2023

450

450

0

 

 

 

 

 

4.650

4.650

0

 

 

Danh mục gồm 10 đề tài

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2193/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2017-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2193/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 30/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!