Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2107/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:24/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ GDĐT

Ngày 24/6/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, nội dung cụ thể của Kế hoạch như sau: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành; Tình hình công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ;…

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội; Các hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên tuyền bằng các phương thức trực quan; Qua các trang, chuyên mục, báo chí ở ngành, báo chí địa phương, các loại hình báo chí chuyên ngành; Cổng thông tin điện tử;…

Ngoài ra, Bộ yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dâm trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính của Bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 2107/QĐ-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-BNV ngày 24/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4871/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h);

- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, TCCB (5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

__________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

________________

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức và hiểu biết về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, đội ngũ công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Đồng thời nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo liên thông, đồng bộ; gắn kết công tác cải cách hành chính giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan Bộ và các đơn vị được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức, gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ. Nâng cao chất lượng, nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính.

- Lồng ghép thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính của Bộ.

- Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.           

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

1. Đối tượng tuyên truyền

Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền

2.1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 được ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Bộ.

- Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ.

- Kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ giáo dục công.

2.2. Cải cách thể chế

- Chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo.

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành.

2.3. Cải cách thủ tục hành chính

- Tình hình công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các cá nhân, tổ chức điển hình trong thực hiện cải cách hành chính ở Bộ và các địa phương trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

2.4. Về cải cách tổ chức bộ máy

- Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP; Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 24/8/2020; Rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

2.5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

- Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025.

- Danh mục vị trí việc làm được phê duyệt, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/08/2020 của Chính phủ.

2.6. Về cải cách tài chính công

- Kết quả tình hình thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với nội dung tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP.

- Đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính và trách nhiệm giải trình của các đơn vị sự nghiệm công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị định 99/2019/NĐ-CP

2.7. Về hiện đại hoá hành chính

- Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hình thức và thời gian thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền bằng các phương tiện trực quan, qua các chuyên trang, chuyên mục, báo chí ở ngành, báo chí địa phương, các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử ... nhằm tạo sự đồng thuận, nhất quán với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo trong thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ. Từ đó các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu cải cách hành chính được triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, cụ thể:

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

- Đăng tin bài trên thư viện tài liệu phổ biến pháp luật;

- Đăng tin bài liên quan đến thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;

- Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính phù hợp vào chương trình giao ban hàng tháng, quý của Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

- Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tuyên truyền theo kế hoạch do Bộ ban hành. Đặc biệt phổ biến, quán triệt nâng cao trách nhiệm công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị.

- Phân công đầu mối thực hiện theo dõi, hướng dẫn và báo cáo tình hình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2021 và 10/12/2021.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp.

- Tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu các kiến thức cơ bản về cải cách hành chính, định hướng và nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ công chức phụ trách nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị.

- Lồng ghép việc kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

3. Văn phòng Bộ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị báo đài, đài phát thanh, đài truyền hình để tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ đến các đối tượng.

- Xây dựng và duy trì chuyên mục cải cách hành chính trên cổng thông tin điện tử của Bộ để thông tin, cập nhật đầy đủ, kịp thời chính xác tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, các văn bản quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

4. Cục Công nghệ thông tin

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thành lập, duy trì chuyên mục cải cách hành chính để thông tin, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 phù hợp với phạm vi, đối tượng tuyên truyền.

5. Vụ Pháp chế

Thực hiện việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành theo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ tại Quyết định số 159/KH-BGDĐT ngày 01/3/2021 về kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục.

6. Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối với các nội dung CCHC của Bộ theo Kế hoạch.

7. Vụ Kế hoạch tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi