Quyết định 2191/QĐ-BGDĐT Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 2191/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét kết quả thẩm định nội dung và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 11 đề tài, tổng kinh phí 4.170 triệu đồng, giao 06 đơn vị chủ trì thực hiện (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện đề tài nêu ở Điều 1 theo quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ ban hành tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3; ,

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        ______________

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 2191/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

NSNN

Khác

1

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số cho đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Đào Thị Hồng Minh

2022 - 2023

300

300

0

2

Định hướng chiến lược phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2021-2030

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

TS. Lê Đông Phương

2022 - 2023

200

200

0

3

Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Hưng

2022 - 2023

200

200

0

4

Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn cơ sở vật chất nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

TS. Lê Thị Luận

2022 - 2023

370

370

0

5

Hội nhập quốc tế về giáo dục phổ thông - Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực châu Á và giải pháp cho Việt Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

ThS. Bùi Diệu Quỳnh

2022 - 2023

400

400

0

6

Cơ sở khoa học của các đề xuất định hướng nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021- 2030

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Đức Minh

2022 - 2023

700

700

0

7

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất tiêu chí quy định việc đánh giá xếp loại thể lực học sinh, sinh viên

Trường Đại học Sư phạm Thể dục

TS, Nguyễn Mạnh Toàn

2022 - 2023

300

300

0

8

Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Trường Đại học Luật TPHCM

TS. Lê Thị Thúy Hương

2022 - 2023

450

450

0

9

Nghiên cứu thiết kế bộ công cụ (toolkit) hỗ trợ thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong cho các chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo

Đại học Huế (Trường Đại học Ngoại ngữ)

TS. Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

2022 - 2023

350

350

0

10

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tính liêm chính học thuật trong các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TS Nguyễn Phạm Duy Linh

2022 - 2023

400

400

0

11

Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

PGS.TS. Vũ Minh Đức

2022 - 2023

500

500

0

 

TỔNG

4.170

4.170

0

 

 

Danh mục gồm 11 đề tài

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2191/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2191/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 30/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!