Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT Kế hoạch xây dựng báo cáo Khung trình độ quốc gia Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số:1596/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đổi với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó TTgCP. Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ LĐTBXH (để ph/h);

- Bộ Ngoại giao (để ph/h);

- Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo);

- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;

- Cổng TTĐT Bộ;

- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng báo cáo tham chiếu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_________________

 

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Quyết định 436) ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) đối với các trình độ của GDĐH (cùng Phụ lục Kế hoạch kèm theo) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đảm bảo đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN.

2. Yêu cầu

Thống nhất nhận thức, yêu cầu đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF bảo đảm thời gian, đúng theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN.

Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đảm bảo quy trình theo quy định của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng, thẩm định báo cáo tham chiếu VQF với AQRF

Bộ GDĐT thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF. Thời gian hoàn thành tháng 6/2021.

2. Xây dựng và thẩm định báo cáo tham chiếu VQF với AQRF

a) Hội đồng tư vấn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu về tham chiếu VQF với AQRF để xây dựng đề cương, báo cáo tham chiếu VQF với AQRF, đảm bảo nội dung, yêu cầu của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN. Đảm bảo thời gian theo Quyết định số 436/QĐ-TTg.

b) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở GDĐH và các bên liên quan khác đối với các dự thảo báo cáo tham chiếu VQF AQRF.

c) Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia nước ngoài để hoàn thiện dự thảo báo cáo tham chiếu VQF AQRF và gửi Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN để gửi xin ý kiến góp ý của các nước thành viên trong ASEAN.

d) Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF trên cơ sở ý kiến góp ý của các bên liên quan. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các nước ASEAN đối với dự thảo báo cáo để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo tham chiếu VQF AQRF. Thời gian hoàn thành chỉnh lý các dự thảo báo cáo tham chiếu trước 08 tuần của mỗi kỳ họp Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN hằng năm.

đ) Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF trình Bộ GDĐT xem xét, gửi Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN phê duyệt.

3. Tham gia các cuộc họp năm 2021 theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu khung trình độ ASEAN

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu khung trình độ ASEAN.

4. Thực hiện truyền thông về triển khai xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của Giáo dục đại học

a) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông về các hoạt động triển khai xây dựng báo cáo tham chiếu VQF AQRF theo Kế hoạch này.

b) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải dự thảo báo cáo tham chiếu VQF AQRF và các thông tin của ASEAN liên quan đến thực hiện tham chiếu trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ GDĐH có trách nhiệm giúp Bộ GDĐT theo dõi, đôn đốc và tham mưu Hội đồng tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này theo đúng tiến độ, báo cáo Bộ trưởng Bộ GDĐT kết quả thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ GDĐH trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF.

4. Cục Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với Vụ GDĐH xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đảm bảo phù hợp với các yêu cầu, chiến lược phát triển của Cộng đồng ASEAN.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công kèm theo thời hạn thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hợp pháp của các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; các nguồn tài trợ trong nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch có trách nhiệm sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, đúng quy định./.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH XÂY DỰNG BÁO CÁO THAM CHIẾU KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VỚI KHUNG THAM CHIẾU TRÌNH ĐỘ ASEAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung công việc

Phân công nhiệm vụ

Sản phẩm dự kiến

Thời gian hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

1

Thành lập Hội đồng tư vấn và Xây dựng Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với Khung tham chiếu trình độ các nước ASEAN (AQRF)

Vụ GDĐH

Các đơn vị có liên quan

Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF

Tháng 6/2021

2

Nghiên cứu, khảo sát; hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các bên liên quan khác về tham chiếu khung trình độ quốc gia của các nước (NQFs) với AQRF

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Báo cáo; biên bản tọa đàm, hội thảo

Tháng 7/2021

3

Xây dựng Đề cương báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH)

Hội đồng tư vấn

Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan

Các Dự thảo Đề cương báo cáo

Quý II các năm

tư 2021-2023

4

Tổ chức các các hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các chuyên gia trong nước và nước ngoài, nhà khoa học, các cơ sở GDĐH và các bên liên quan khác để chỉnh lý, hoàn thiện các Đề cương báo cáo tham chiếu

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Các Dự thảo đề cương báo cáo tham chiếu theo các tiêu chí; biên bản các buổi họp, hội thảo, toạ đàm; báo cáo.

Quý I + Quý II các năm từ 2021 - 2024

5

Xây dựng Dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH

Hội đồng tư vấn

Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan

Các Dự thảo báo cáo theo các tiêu chí của ASEAN

Quý II các năm

tư 2021-2023

6

Tổ chức các các hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, nhà khoa học, các cơ sở GDĐH và các bên liên quan khác để chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tham chiếu VQF AQRF

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Các Dự thảo báo cáo theo các tiêu chí của ASEAN; biên bản các buổi họp, hội thảo, toạ đàm và báo cáo.

Quý II + Quý III các năm từ 2021 - 2024

7

Chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH

Hội đồng tư vấn

Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan

Các dự thảo báo cáo theo từng tiêu chí theo yêu cầu của Ủy ban AQRF

Quý III các năm

2021-2024

8

Tham gia các cuộc họp hằng năm theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu AQRF để báo cáo và xin ý kiến góp ý của các nước ASEAN về dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF (trực tiếp và trực tuyến)

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Tài liệu họp

Theo lịch họp của Ủy ban

AQRF

9

Đánh giá kết quả sơ bộ thực hiện Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2023

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Báo cáo đánh giá; biên bản tọa đàm, hội thảo xin ý kiến về báo cáo

Tháng 10 năm

2023

10

Tổ chức hội nghị sơ kết triển khai Kế hoạch xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2023

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Báo cáo Hội nghị

Tháng 12 năm

2023

11

Báo cáo và xin ý kiến góp ý của các nước ASEAN về dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Báo cáo tham chiếu; ý kiến góp ý; biên bản họp

Quý III các năm

2021-2024

12

Chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH trên cơ sở ý kiến góp ý của các nước ASEAN

Hội đồng tư vấn

Vụ GDĐH và Các đơn vị liên quan

Dự thảo (đã được chỉnh lý); Báo cáo chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo

Quý IV các năm tư 2021-2024

13

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chỉnh lý báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Báo cáo tham chiếu; ý kiến góp ý; biên bản họp

Tháng 7 (2021 -

2024)

14

Tổ chức thẩm định báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH và Trình Bộ trưởng phê duyệt báo cáo tham chiếu

Hội đồng tư vấn

Vụ GDĐH và Các đơn vị liên quan

Ý kiến thẩm định và Biên bản thẩm định và Quyết định phê duyệt báo cáo

Quý III các năm

2021-2024

15

Xây dựng Hồ sơ trình Ủy ban tham chiếu AQRF

Vụ GDĐH

Cục HTQT và Hội đồng tư vấn

Báo cáo được phê duyệt

Tháng 8 các năm từ 2021-2024

16

Gửi hồ sơ báo cáo tham chiếu cho Ủy ban tham chiếu AQRF xem xét và phê duyệt

Vụ GDĐH

Cục HTQT và Hội đồng tư vấn

Báo cáo được phê duyệt

Tháng 9 các năm từ 2021-2024

17

Bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu AQRF

Hội đồng tư vấn

Vụ GDĐH và Các đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

Tháng 10 các năm 2021-2024

18

Gửi hồ sơ báo cáo tham chiếu cho Ủy ban tham chiếu AQRF xem xét và phê duyệt báo cáo tham chiếu VQF với AQRF

Vụ GDĐH

Cục HTQT và Hội đồng tư vấn

Báo cáo được Ủy ban tham chiếu AQRF phê duyệt

Trước quý II

năm 2025

19

Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF theo từng năm.

Vụ GDĐH

Thanh tra Bộ và đơn vị liên quan

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra

Tháng 12 các năm 2021 - 2024

20

Xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông về Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2025

Trung tâm truyền thông giáo

Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan

tài liệu phát tay, video, bài báo, phóng sự...

từng quý hằng năm từ 2021 - 2025

21

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2025

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Báo cáo đánh giá; biên bản tọa đàm, hội thảo xin ý kiến báo cáo tổng kết

Tháng 10 năm

2025

22

Tổ chức hội nghị tổng kết triển khai Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2025

Vụ GDĐH

Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan

Báo cáo Hội nghị

Tháng 12 năm

2025

 

 

thuộc tính Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1596/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:21/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ VN với ASEAN

Ngày 21/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

Theo đó, Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) như sau: Thành lập Hội đồng tư vấn và xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF; Nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các bên liên quan khác về tham chiếu Khung trình độ quốc gia của các nước (NQFs) với AQRF; Xây dựng hồ sơ trình Ủy ban tham chiếu AQRF;…

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Giáo dục đại học có trách nhiệm giúp Bộ theo dõi, đôn đốc và tham mưu Hội đồng tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, báo cáo Bộ GDĐT kết quả thực hiện. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được huy động từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí hợp pháp của các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1596/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính

Vui lòng đợi