Quyết định 1425/QĐ-BVHTTDL 2016 về tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo năm 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 1425/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM 2015
 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI CÁC CƠ SỞ
 ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2016 về 03 Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Chính phủ phê duyệt ban hành theo Quyết số 1408/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị - Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo năm 2015 và triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo năm học 2016-2017 khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch (Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này).
- Thời gian: Cuối tháng 4/2016.
- Địa Điểm: Thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích từ nguồn kinh phí năm 2016 chi tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ tưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, ĐT, KT (8)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 
 
KẾ HOẠCH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2016-2017 KHỐI CÁC TRƯỜNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 1425 ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Hội nghị - Hội thảo tập trung tổng kết, đánh giá toàn diện công tác đào tạo năm 2015 và triển khai kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm học 2016-2017 trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo các chuyên đề chuyên sâu cụ thể như sau:
- Những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2015 và kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo năm học 2016 - 2017 trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; thực trạng và giải pháp.
- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ tại các Hội nghị - Hội thảo về đào tạo theo Thông báo kết luận số 185, 178, 703/TB-VP của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thông báo số 61/TB-VPCP ngày 31/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 của Chính phủ về thí Điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập.
- Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy định chế độ làm việc của giảng viên các ngành năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: về mở mã ngành, về xác định chỉ tiêu tuyển sinh... đề xuất, xác định các ngành/chuyên ngành gần trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.
- Rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của các cơ sở đào tạo tiến tới đạt chuẩn theo quy định; Công tác quản lý học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Nghiên cứu, triển khai xây dựng khung trình độ quốc gia khối ngành Văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.
- Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017.
2. Yêu cầu:
Chuẩn bị kỹ nội dung, Tiết kiệm, tránh hình thức, an toàn và đảm bảo hiệu quả thiết thực.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM,
1. Thời gian:
Dự kiến thời gian: 28, 29/4/2016 (02 ngày)
2. Địa Điểm:
Địa Điểm dự kiến: Thành phố Đà Nẵng
III. THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU
1. Thành phần:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đại diện Cục, Vụ và đơn vị chức năng liên quan
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua Khen thưởng, Cục Bản quyền tác giả, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch.
- Các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch.
- Các Viện nghiên cứu trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch.
- Đại diện các chuyên gia, nhà quản lý, giảng viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; các phóng viên báo, đài.
2. Số lượng đại biểu:
- Số lượng đại biểu tham dự: Từ 150 đến 180 đại biểu.
- Số lượng báo cáo, tham luận: Từ 40 đến 50 báo cáo
IV. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
1. V Đào to
- Chuẩn bị địa Điểm tổ chức Hội nghị - Hội thảo.
- Chuẩn bị các chuyên đề và tài liệu cho Hội nghị - Hội thảo.
- Dự thảo và gửi Giấy mời Hội nghị - Hội thảo, Giấy mời viết tham luận Hội nghị - Hội thảo.
- Chuẩn bị Báo cáo Đề dẫn, Tổng kết cho Hội nghị - Hội thảo.
- Dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo.
- Tập hợp các báo cáo tham luận, tổ chức biên tập và in ấn tài liệu phục vụ Hội nghị - Hội thảo.
- Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu.
2. Văn phòng Bộ
Hỗ trợ các thủ tục liên quan để tổ chức Hội nghị - Hội thảo.
3. Đơn vị phối hợp
- Chuẩn bị Hội trường và các Điều kiện liên quan để tổ chức Hội nghị - Hội thảo.
- Hỗ trợ Vụ Đào tạo trong công tác tổ chức Hội nghị - Hội thảo.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ
1. Tổ chức thực hiện
- Vụ Đào tạo chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu trong quá trình tổ chức Hội nghị - Hội thảo.
- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ (qua Vụ Đào tạo). Vụ Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích từ nguồn kinh phí năm 2016 chi tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi